OBJAVLJENA PUBLIKACIJA „ANALIZA POLOŽAJA PORODICA SA DECOM TOKOM COVID-19 KRIZE U REPUBLICI SRBIJI”

Kriza koju je izazvala pandemija virusa COVID-19 odrazila se na sve segmente društva. Ugroženi su životi, zdravlje i ekonomska egzistencija, a svakodnevica je dramatično izmenjena. Prvi udar krize početkom 2020. godine doneo je izolaciju, strah i neizvesnost, naročito za porodice sa decom.

Nakon sprovedenog istraživanja o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji, prikupljanja primera dobrih praksi i izazova u pogledu pristupa pravima i uslugama porodica s decom tokom epidemije, te realizovanja regionalnih skupova razmene iskustava i praksi predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) i jedinica lokalne samouprave (JLS) o ovoj temi, Centar za socijalnu politiku (CSP) je objavio studiju „Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji”. Publikacija je nastala u okviru projekta Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama koji realizuje CSP, a finansiraju Balkanski fond za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Položaj porodica sa decom u ovom pregledu analiziran je na osnovu dostupnih podataka i istraživanja koja su sprovedena 2020. i 2021. godine u Srbiji, a koja se odnose na materijalni položaj, kao i na efekte u sferi obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Posebno je ukazano na stanje i mere koje su preduzete povodom krize u oblasti socijalne zaštite, kao i na primere inovativne prakse na lokalnom nivou koji su omogućili bolje funkcionisanje usluga, kao što su dnevni boravak za decu sa invaliditetom i lični pratilac deteta (LPD). Kroz ankete i na osnovu skupova razmene iskustava dobre prakse prikupljene su i informacije o sprovođenju pojedinih inovacija i inicijativa nakon završetka vanrednog stanja.

Studija „Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji” završava se preporukama za unapređenje socijalne zaštite porodica sa decom u kriznim situacijama (Opšte preporuke u domenu socijalne i dečije zaštite; Preporuke u oblasti novčanih davanja; Preporuke u oblasti usluga socijalne zaštite), koje su odvojeno prikazane za nacionalni i lokalni nivo, a formulisane su na osnovu prikupljenih istraživačkih nalaza i predloga iznetih na regionalnim skupovima razmene iskustava i praksi u ovoj oblasti.

Related posts

Leave a Comment