JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU STOPA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

Na osnovu člana člana 100. Statuta opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 2/19 i 9/22), člana 26. a u vezi sa članom 2,3,6,7,20,27,29,30 Odluke o javnim raspravama (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 7/19) i članova 9., 19. i 61. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 12/08), Opštinsko veće opštine Lajkovac, u telefonskom izjašnjenju dana 24.10.2023. godine donosi

O  D  L  U  K  U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE

I  Javna rasprava se sprovodi o Nacrtu Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac.

II Javna rasprava se organizuje u otvorenom sastanku predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja, u velikoj sali opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, dana 01.11.2023. godine sa početkom u 13 časova, na predlog Odeljenja za budžet i finansije opštine Lajkovac Odsek za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

III Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, sugestija i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi u pisanoj ili elektronskoj formi (otvoreni sastanak).

IV Opštinsko veće upućuje javni poziv građanima, predstavnicima organa, organizacija i udruženja, stručnoj i ostaloj javnosti za učešće u javnoj raspravi, kao i nacrt Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac sa obrazloženjem, koji je sastavni deo ove Odluke.

Javni poziv objavljuje se na internet prezentaciji Opštine,  na oglasnoj tabli opštine i u lokalnim medijima –Radio Kis i nezavisnom internet portalu Lajkovac na dlanu.

V Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za budžet i finansije – Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

VI  Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenja za budžet i finansije – Odsek za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda  će razmotriti predloge i primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji se dostavlja Opštinskom veću opštine Lajkovac, zajedno sa nacrtom Odluke.           

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC

Broj: 06-133/23-III od  24.10.2023. godine

                                                                                                                     PREDSEDNIK

                                                                                                             OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                                  Andrija Živković

Na osnovu člana 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 62/2006,47/2011,93/2012,99/2013, 125/2014,95/2015,83/2016,91/2016,104/2016,96/2017,89/2018,95/2018,86/2019,126/2020,99/2021,111/2021 i 124/2022), člana 100. Statuta opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 2/19 i 9/22), člana 25. a u vezi sa članom 20.,26.,27. Odluke o javnim raspravama (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 7/2019), članova 9., 19. i 61. Poslovnika o radu Opštinskog veća (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 12/08), Opštinsko veće opštine Lajkovac, u telefonskom izjašnjenju 24.10.2023. godine, u cilju donošenja Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac, upućuje

JAVNI POZIV

ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE

O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU STOPA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

                Javna rasprava će se održati dana 01.11.2023. godine u velikoj sali opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, sa početkom u 13:00 časova.

                Pozivaju se rukovodioci Odeljenja i Službi, šefovi Odseka u Opštinskoj upravi, direktori javnih preduzeća i ustanova, zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim ili usmenim sugestijama i predlozima daju doprinos za utvrđivanje konačnog nacrta Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac za 2024. godinu.

                Shodno članu 7. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Odluka o stopama poreza na imovinu donosi se nakon održane javne rasprave.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC

Broj: 06-133/23-III od  24.10.2023. godine

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                             OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                                Andrija Živković

                                                                                                                                         Nacrt:

Na osnovu člana 6, 7 , 8  Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011 i 93/2012…104/16, 96/2017 , 89/2018,95/2018,86/2019 ,126/2020, 99/2021, 111/2021,124/2022 ), člana 11. i 38b Zakona o porezima na imovinu ( „Službeni glasnik“ RS broj : 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i 47/2013,68/2014 ,95/2018,99/2018 ,144/2020, 118/2021 ,138/2022 ), i člana 40. Statuta opštine Lajkovac ( „Službeni glasnik opštine Lajkovac“ broj 2/2019), Skupština opštine Lajkovac na sednici održanoj dana                               godine donela  je:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU STOPA POREZA NA IMOVINU

ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se stope poreza na imovinu na nepokretnostima  koje se nalaze na teritoriji opštine Lajkovac,  osim  poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon.

Član 2.

Stope poreza na imovinu iznose:

1)  na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – 0,4%

2) na prava na zemljištu kod poreskog  obveznika koji ne vodi poslovne knjige – 0,20%

3) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu

Član 3.

Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza na imovinu vrši se u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu.

Član 4.

                Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini  stope poreza na imovinu broj: 06-124/22-II od 25.11.2022. godine(„Službeni glasnik opštine Lajkovac“ br. 13/2022.) Ova odluka će se objaviti na internet strani zvanične prezentacije opštine Lajkovac.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Lajkovac“, a primenjuje se od 01. januara 2024. godine.

SKUPŠTINA OPŠTINE LAJKOVAC

Broj:          /  -II od           2023. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE                                                                                        PREDSEDNIK SKUPŠTINE

    Goran Ilić                                                                                                                 Nenad  Džajević

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV : Zakonom o porezima na imovinu  ( član 38b ) obaveza je  Skupštine jedinice lokalne samouprave da  donese  Odluku o stopama i objavi istu do novembra tekuće godine  i koja važi na dan 1. januara  poreske godine (2024) .Da  odredi visinu stopa kako za poreske obveznike koji vode poslovne knjige tako i za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige .

 Nacrtom ove Odluke uzeti su u vidu fiskalno opterećenje obveznika u 2023 godini i ranijih godina  , optimalnost utvrđivanja stopa ,visinu poreza i stopa zadnjih 4-5 godina kao  i mogućnost naplate poreza s obzirom na krizu i opšte uslove života i rada najširih slojeva stanovništva .

Poreske  stope  su  ISTE KAO STOPE za 2023. godinu i  one su u okviru  zakonskih stopa.(  do o,30%( naša 0,20% na porez na zemljište i do  0,40 % ( naša 0,26%) na nepokretnosti – obveznika koji ne vodi poslovne knjige osim na zemljište ), a stope poreza na imovinu poreskih obveznika koji vodi poslovne knjige su 0,40%-kao i zakonom predviđene.

 Odlukom je precizirana obaveza poreskih obveznika koji vode poslovne knjige i koji će vršiti utvrđivanje poreza samooporezivanjem da imaju obavezu podnošenja poreske prijave nadležnom organu koji administrira lokalne izvorne prihode u Opštinskoj Upravi Lajkovac.

Ako skupšina ne utvrdi  visinu stopa poreza ( za obveznike koji vode i za obveznike koji ne vode poslovne knjige ) , porez na imovinu utvrdiće se primenom poreskih stopa određenih zakonom ( član 11.)

Po Zakonu ima osnova za povećanje stopa poreza , određenih čl.11.Zakona o porezima na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige i to do 0,30% za porez na zemljište i do 0,40% za nepokretnosti poreskog obveznika osim na zemljište( naše stope za ovu i iduću godinu su iste i iznose za zemljište su 0,20% a za nepokretnosti osim za zemljište su 0,26% i manje su od zakonski određenih ).

Shodno članu  7 st.2 Zakona  o finansiranju lokalne samouprave, pre utvrđivanja stopa treba se održati javna rasprava gde se mogu staviti primedbe i sugestije na nacrt ove Odluke.

PROCENA FINANSIJSKOG EFEKTA na budžet : Donošenje ove Odluke nema  finansijski efekat na budžet opštine Lajkovac , stope se nisu povećale u odnosu na 2023 godinu.

  Sa procenom saglasno Odeljenje za budžet i finansije –Mišljenje broj:410-05 od.2023. godine .

                                                                                                         ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE             

                                                                                                          NAČELNIK   OPŠTINSKE  UPRAVE

                                                                                                          Mirjana Đaković , dipl.pravnik s.r.

Related posts

Leave a Comment