JAVNI POZIV U OKVIRU INOVATIVNE INICIJATIVE ZA INKLUZIJU ROMA

Na osnovu Ugovora o donaciji za finansiranje projekta pod nazivom „Inovativne incijative za inkluziju“, koji se finansira sredstvima Evropske unije u okviru grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih samouprava za inkluziju Roma“, koji je zaključen između Grada Valjeva i Stalne konferencije Gradova i opština Srbije – Savez gradova i opština Srbije pod brojem 601/16 od 3.9.2019.godine, objavljuje se

Javni poziv pravnim licima za učešće u realizaciji programa stručna praksa

Grad Valjevo u saradnji sa Centrom za integraciju Roma Valjevo sprovodi Projekat „Inovativne inicijative za inkluziju“, koji se finansira sredstvima Evropske unije. Javni poziv se odnosi na sva pravna lica koja vrše registrovanu delatnost na teritoriji grada Valjeva. Poziv se upućuje pravnim licima za učešće u sprovođenju programa stručne prakse uz naknadu za lica romske nacionalnosti od navršenih 15 godina do navršenih 35 godina starosti u daljem tekstu: „program stručne prakse“, u trajanju od dva meseca (na bazi najmanje 50% radnog vremena), u periodu jul – novembar 2020. godine, u prostorijama pravnog lica. Pravna lica pored prijave na ovaj Poziv dostavljaju fotokopiju rešenja nadležnog organa o upisu u odgovarajući registar, dokaz o broju zaposlenih, kao i dokaz da imaju kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica. Projekat će za svakog praktikanta obezbediti odgovarajuću novčanu naknadu za obavljanje stručne prakse.

Pravno lice koje bude izabrano u program stručne prakse uz naknadu se obavezuje da praktikantu/praktikantima romske nacionalnosti obezbedi mentora u okviru pravnog subjekta, uslove za bezbedan i zdrav rad, pristup prostoru i sredstvima za rad i iste uslove za usavršavanje i obuku koji su na raspolaganju ostalim zaposlenim osobama. Pravno lice se takođe obavezuje da omogući nesmetan pristup praktikantu na radnom mestu od strane stručnih lica i supervizora, kao predstavnika projekta „Inovativne inicijative za inkluziju“. U toku programa stručne prakse lice koje je direktno zaduženo za obučavanje praktikanta biće zaduženo za obuku i sticanje radnog iskustva dodeljenog praktikanta, vođenje profila napretka praktikanta i komunikaciju sa predstavnicima projekta u vezi pružanja informacija o stepenu napretka praktikanta. Po završetku programa stručne prakse, pravno lice ima obavezu da izda potvrdu o stečenom iskustvu za svakog praktikanta.

Uslovi koje treba da ispune pravna koja se javljaju na ovaj Poziv:

– registrovano pravno lice koje posluje na teritoriji grada Valjeva u aktivnom statusu;

– osnovano minimum tri godine pre datuma podnošenja prijave;

– da ima najmanje jedno zaposleno lice;

– da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica odnosno da ima zaposlenog mentora;

Grad Valjevo i Centar za integraciju roma Valjevo, odnosno projekat „Inovativne inicijative za inkluziju“ vrši odabir lica romske nacionalnosti koja će učestvovati u programu stručne prakse. Prijave na Javni poziv se vrše podnošenjem kompletne prijave na jednoj od sledećih adresa:

Centar za integraciju Roma, Patnićeva 77a, 14000 Valjevo, tel. 014/502-603, radnim danima od 10 do 14 časova.

Gradska uprava Grada Valjeva, adresa: Karađorđeva 64, 14000 Valjevo, pisarnica, radnim danima od 7 do 15 časova.

Kompletna prijava se sastoji od: popunjenog formulara prijave, fotokopije rešenja nadležnog organa o upisu u odgovarajući registar, dokaza o broju zaposlenih (Izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku za poslednji mesec – PPP PD), kao i Izjave da pravno lice ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica odnosno dokaz o zaposlenju mentora kod pravnog lica.

Ovaj Javni poziv je otvoren od 29.05.2020. godine do 26.06.2020. godine.

Odabir pravnih lica za učešće u realizaciji programa stručna praksa sprovodi Komisija formirana od strane Gradonačelnika grada Valjeva, rešenjem broj 112-630/2020-02 od 22.5.2020. godine, a koju čine predstavnici Grada Valjeva i predstavnici Centra za integraciju Roma Valjevo.

Odabir pravnih lica za program stručna praksa uz naknadu biće vršen na osnovu podataka iz popunjenih formulara i nakon razgovora sa Komisijom. Sve dodatne informacije, kao i prijavni formular na javni poziv mogu se dobiti u kancelariji projekta, Pantićeva 77a (ulaz iz ulice Vlade Danilovića – zgrada preko puta parkinga hitne pomoći Doma zdravlja Valjevo), 14000 Valjevo, telefon 014/502-603, radnim danima od 10 do 14 časova, elektronska pošta:

inicijativezainkluziju@gmail.com

Takođe, dodatne informacije mogu se dobiti i od strane terenskog koordinatora projekta Nikole Josipovića, kontakt telefon: 061/ 676 – 8320. radnim danima o 11 – 14 časova.

Related posts