JAVNI OGLAS ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KANDIDATA ZA VOJNOSTRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE U 2023. GODINI

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

J A V N I  OGLAS

za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

i vojnostučno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije

1. Pravo prijavljivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojnostučno osposobljavanje  za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) da nije osuđivan na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili bude pušten na uslovni otpust);

4) da je zdravstveno sposoban za vojnu službu i

5) da nije odslužio vojni rok sa oružjem

6) da ima prebivalište na teritiriji RS.

Pored ovih, kandidat za vojnostučno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

6) da ima završene osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije,

7) da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

8) da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Prijavu kandidat podnosi :

–              centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

–              Elektronskim putem preko portala e-uprava, aplikacija „Dobrovoljac“ i

–              Na šalterima JP „Pošta Srbije“

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

1) fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i

2) biografiju.

Kandidat za vojnostučno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

1) ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista, i

2) pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije;

3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire u Vojsci Srbije

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata za upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojnostučno osposobljavanje za rezervne oficire vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata u centre za obuku i kurs za rezervne oficire za određeni uputni rok.

4. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojnostučno osposobljavanje za rezervne oficire potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze vezane za dobrovoljno služenje vojnog roka, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.

Sve dodatne informacije u vezi sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka sa oružjem mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na internet prezentaciji „www.mod.gov.rs“.

5) Potencijalnim kandidatima su omogućeni sledeći benefiti

–              Povećana su mesečna primanja vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i kandidata za vojnostučno osposobljavanje za rezervne oficire

–              Ubrzan je proces prijema u profesionalnu vojnu službu

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2023. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata vršiće se periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Related posts

Leave a Comment