JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Lajkovac za 2016. godinu, br: 06-109/15-II od 25.12.2015. godine, Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVLJIVANJE ZA DODELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

1. Osnovne informacije
U skladu sa Lokalnim akcionima planom zapošljavanja, Opština Lajkovac je opredelila sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara za jednokratnu pomoć registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima čiji nosilac i članovi ne ostvaruju prihode iz radnog odnosa ili po osnovu samostalne delatnosti i koji ne primaju penziju iz radnog odnosa ili samostalne delatnosti. Sredstva će se odobravati po punoletnom radno aktivnom članu gazdinstva.
Punoletnim radno aktivnim članom gazdinstva se smatra lice od 18 do 65 godina starosti, koje je radno aktivno na gazdinstvu, a nije korisnik poljoprivredne penzije. Punoletnim, radno aktivnim članom gazdinstva će se smatrati i lica koja nisu upisana u registar članova, ali imaju prebivalište na adresi gazdinstva i radno su aktivna na gazdinstvu.
Da bi koristili podsticajna sredstva, gazdinstva imaju obavezu da za sva lica koja se, u skladu sa ovim javnim pozivom, smatraju punoletnim radno aktivnim članovima prijave, izvrše prijavu na obavezno penzijsko-invalidsko osiguranje poljoprivrednika.
Maloletna lica, đaci, studenti, kao i lica starija od 65 godina i korisnici poljoprivredne penzije se neće smatrati radno aktivnim članovima gazdinstva, ali će se uzimati kao kriterijum za rangiranje gazdinstava. Za ta lica obavezno je podneti kopije lične karte, đačke knjižice, odnosno indeksa.
Jednokratna novčana pomoć će biti dodeljena članovima najviše 10 poljoprivrednih gazdinstava, do iznosa predviđenih sredstava.

2. Uslovi za ostvarivanje prava i podnošenje prijava
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju gazdinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:
– Da nosilac i članovi poljoprivrednog gazdinstva(domaćinstva) ne ostvaruju prihode iz radnog odnosa ili po osnovu samostalne delatnosti, tj. da nisu penzioneri iz radnog odnosa ili samostalne delatnosti.
– Da obrađuju najmanje 5 hektara zemlje.
– Da poseduju najmanje 10 grla krupne stoke, i-ili najmanje 50 grla sitne stoke iste vrste (ovce, svinje, koze).
– Da poseduje objekte i potrebnu mehanizaciju za obavljanje poljoprivredne delatnosti .
– Da poljoprivrednu delatnost obavljaju na teritoriji opštine Lajkovac.

Uz prijavu se podnosi i sledeća dokumentacija:
– Dokaz o vlasništvu ili zakupu za zemljište koje obrađuje ( Obrazac strukture biljne proizvodnje, izdat od strane Uprave za trezor, Ekspozitura Lajkovac, Overenu izjavu sa dva svedoka o zemljištu u tuđem vlasništvu koje gazdinstvo obrađuje – za gazdinstva koja nemaju ugovor o zakupu zemljišta.)
– Izvod iz Veterinarske evidencije sa podacima o vrsti i broju životinja koje se gaje na gazdinstvu.
– Izvod iz Registra sa podacima o članovima gazdinstva.
– Overenu izjavu sa dva svedoka da nosilac i članovi gazdinstva ne ostvaruju prihode iz radnog odnosa ili po osnovu samostalne delatnosti (koja se preuzima na pisarnici Opštine Lajkovac).
– Fotokopija lične karte nosioca i članova gazdinstva (domaćinstva), za sve članove (ne samo za članove upisane u registru poljoprivrednih gazdinstava)
– Fotokopija kartice tekućeg računa
– Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu.

Prijavljivanje će se vršiti na pisarnici Opštine Lajkovac, popunjavanjem Prijavnog obrazca, u periodu od 03. do 21 . oktobra 2016. godine.

3. Donošenje odluke
Tačnost podataka iz Prijava će biti proveravana od strane Komisije imenovane rešenjem Načelnika opštinske uprave opštine Lajkovac. Nakon izlaska na teren i obrade prijava Komisija će, na osnovu dole navedenih kriterijuma, sačiniti rang listu lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava za jednokratnu pomoć, koja će biti prosleđena Lokalnom savetu za zapošljavanje opštine Lajkovac, na dalju nadležnost i odlučivanje.
Kriterijumi za rangiranje su :
– Obim poljoprivredne proizvodnje (površina zemljišta koja se obrađuje, broj grla stoke)
– Broj članova gazdinstva
– Starosna struktura članova
Prednost za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć imaće gazdinstva sa većim obimom proizvodnje, većim brojem članova i nižom prosečnom starošću članova.
4. Sklapanje ugovora
Nosilac gazdinstva koje bude ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć sklopiće Ugovor sa Načelnikom opštinske uprave opštine Lajkovac, koji će detaljnije definisati prava i obaveze obe ugovorne strane, a pri sklapanju Ugovora nosilac gazdinstva je obavezan da podnese na uvid dokaz da su svi punoletni radno aktivni članovi gazdinstva prijavljeni na obavezno penzijsko osiguranje poljoprivrednika.
5. Obaveze iz ugovora
Članovi gazinstva koji ostvare pravo na jednokratnu pomoć imaju obavezu da po dobijanju rešenja, a najkasnije do 15. januara 2017. godine izvrše uplatu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i dokaz o uplati dostave Odeljenju za budžet i finansije Opštinske uprave Opštine Lajkovac.
6. Ostale informacije
Ovaj Javni poziv se objavljuje na internet prezentaciji Opštine Lajkovac, www.lajkovac.org.rs, na lokalnoj radio-stanici JP RTV „Pruga“, kao i na oglasnim tablama u zgradi Opštine Lajkovac , mesnih kancelarija i Centra za poljoprivredu, Lajkovac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Opštine Lajkovac, 3. Sprat,kancelarija 309, ili telefonom na broj: 014/34-33-329, lok. 133 i 134.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts