JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE  O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA  I  NACRTU ODLUKE O  NAKNADAMA  ZA KORIŠĆENJE  JAVNIH  POVRŠINA  NA TERITORIJI  OPŠTINE  LAJKOVAC

Opštinsko veće opštine Lajkovac, na telefonskoj sednici održanoj dana 05.12.2022. godine, na osnovu članova 9., 19. i 61. Poslovnika o radu Opštinskog veća („Službeni glasnik opštine Lajkovac“, broj: 12/08), člana 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 125/2014, 95/201, 83/2016..104/2016, 96/2017,.95/18, 31/2019,72/2019, 149/2020, 111/2021) i čl. 2. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ br 7/2019), u cilju donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritooriji opštine Lajkovac, oglašava

JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA I NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

    Javna rasprava će se održati  dana 09.12.2022. godine u velikoj sali opštine Lajkovac, ul.Omladinski trg 1, sa početkom u 13 časova.

    Pozivaju se rukovodioci Odeljenja i Službi, Šefovi Odseka u opštinskoj upravi, direktori Javnih preduzeća i ustanova, zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim ili usmenim sugestijama i predlozima daju doprinos za utvrđivanje konačnog nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama i nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac.
    Shodno članu  7 st.2 Zakona  o finansiranju lokalne samouprave, nacrt  Odluke o lokalnim komunalnim taksama i nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac, donosi se nakon održane javne rasprave.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC
Broj: 06-129/22-III od 05.12.2022. godine

PREDSEDNIK

OPŠTINSKOG VEĆA

Andrija Živković

Na osnovu člana 26. a u vezi sa članom 2.,3.,6.,7.,20.,27.,29. i 30. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ br 7/2019) i na osnovu članova 9., 19. i 61. Poslovnika o radu Opštinskog veća („Službeni glasnik opštine Lajkovac“, broj: 12/08), Opštinsko veće opštine Lajkovac, na telefonskoj sednici održanoj dana 05.12.2022. godine, donosi

O D L U K U
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE

I Javna rasprava se sprovodi o nacrtima Odluke o lokalnim komunalnim taksama i nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac.

II Javna rasprava se organizuje u otvorenom sastanku predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja, u velikoj sali opštine Lajkovac, ul.Omladinski trg 1, dana 09.12.2022. godine sa početkom u 13 časova, na predlog Odeljenja za budžet i finansije opštine Lajkovac – Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

III Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavaljanja predloga, sugestija i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi u pisanoj ili elektronskoj formi (otvoreni sastanak).

IV Opštinsko veće upućuje javni poziv građanima, predstavnicima organa, organizacija i udruženja, stručnoj i ostaloj javnosti za učešće u javnoj raspravi kao i nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama i nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac, sa obrazloženjem koji je sastavni deo ove Odluke.

Javni poziv objavljuje se na internet prezentaciji Opštine.

V Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za budžet i finansije opštine Lajkovac, Odsek za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

VI Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenje za budžet i finansije, Odsek za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda, sačinjava izveštaj o sprovedenoj raspravi Odeljenje za budžet i finansije, Odsek za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda sačinjava izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, razmotriti predloge javnosti pribavljene u toku javne rasprave, sačiniti izveštaj o sprovedenoj raspravi i dostaviti Opštinskom veću uz Predlog Odluke koji se podnosi donosiocu akta na usvajanje.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC
Broj: 06-129/22-III od 05.12.2022. godine

PREDSEDNIK

OPŠTINSKOG VEĆA

Andrija Živković

Related posts

Leave a Comment