JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU STOPA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

Na osnovu člana 25. a u vezi sa članom 20.,26.,27. Odluke o javnim raspravama (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 7/2019), člana 9., 19. i 61. Poslovnika o radu Opštinskog veća (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 12/08), Opštinsko veće opštine Lajkovac, na telefonskoj sednici dana 19.10.2022. godine, u cilju donošenja Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac, upućuje

JAVNI POZIV

ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE

O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU STOPA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

                Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, dana 25.10.2022. godine sa početkom u 13:00 časova, na predlog Odeljenja za budžet i finansije – Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

                Uz javni poziv obavezno se objavljuje nacrt Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac.

                Pozivaju se građani, predstavnici organa, rukovodioci organa i organizacija, predstavnici i rukovodioci udruženja, stručna i ostala javnost, rukovodioci Odeljenja i Službi, šefovi Odseka u Opštinskoj upravi, direktori javnih preduzeća i ustanova, zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim sugestijama i predlozima daju doprinos za utvrđivanje konačnog nacrta Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac.

                Rok za dostavljanje predloga i sugestija je od 19.10.2022. godine pa zaključno sa 25.10.2020. do 12 h. Sugestije i predlozi se mogu dostaviti elektronskom poštom na opstinalajkovac@gmail.com. Lice zaduženo za davanje informacija i objašnjenja javne rasprave je:  Milesa Pavlović – šef Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

                U skladu sa članom 100. Statuta opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 2/19 i 9/22), organi opštine dužni su da održe javnu raspravu u postupku utvrđivanja stopa izvornih prihoda opštine.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC

Broj: 06-113/22-III od 19.10.2022. godine

                                                                                                               PREDSEDAVAJUĆI

                                                                                                               OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                               Obrad Milutinović

Na osnovu člana 102. a u vezi sa članom 12. i 96-101. Statuta opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 2/19 i 9/22), člana 26. Odluke o javnim raspravama (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 7/19) i člana 9., 19 i 61. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 12/08), Opštinsko veće opštine Lajkovac, na sednici održanoj dana 19.10.2022. godine donosi

O  D  L  U  K  U

O ORGANIZOVANJU JAVNE RASPRAVE

I  Javna rasprava se sprovodi o Nacrtu Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac.

II Javna rasprava će se održati dana 25.10.2022. godine u Velikoj sali opštine Lajkovac, sa početkom u 13:00 časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 25.10.2022. godine, do početka održavanja javne rasprave.

III Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestija građana o Nacrtu Odluke i to:

–              Isticanjem Nacrta Odluke na sajtu i oglasnoj tabli opštine Lajkovac

–              Stavljanjem na uvid javnosti  Nacrta Odluke

–              Organizovanjem sastanka predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog informisanja.

IV Opštinsko veće upućuje javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti za učešće u javnoj raspravi koji je sastavni deo ove Odluke. Javni poziv objavljuje se na sajtu opštine i u lokalnim medijima.

V Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za budžet i finansije – Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

VI  Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenja za budžet i finansije – Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda  će razmotriti predloge i primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji se dostavlja Opštinskom veću opštine Lajkovac, zajedno sa nacrtom Odluke.           

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC

Broj: 06-113/22-III od 19.10.2022. godine

                                                                                                               PREDSEDAVAJUĆI

                                                                                                               OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                              Obrad Milutinović

Related posts

Leave a Comment