PROGRAM DEČIJE NEDELJE U “LEPTIRIĆU”

Dečija nedelja, koja se obeležava od 4. do 10. oktobra je prilika da deca ostanu u središtu društvenih nastojanja, da budu zaštićena i srećna, da žive u podsticajnom, zdravom i sigurnom okruženju u kome mogu da ostvare maksimum svojih potencijala, a to se postiže kontinuiranom brigom o zaštiti, unapređenju i promociji dečijih prava u kojoj učestvuju svi relevantni društveni akteri.

Stoga će ove godine, Dečija nedelja biti obeležena pod sloganom, čija inspiracija su stihovi pesme Dete, našeg velikog pesnika Ljubivoja Ršumovića:

DETE JE DETE

DA GA VOLITE I RAZUMETE!

Dečija nedelja je najveća nacionalna manifestacija za decu, koja se svakog oktobra održava u cilju ujedinjenja svih društvenih aktera sa ciljem kontinuiniranog poboljšanja položaja deteta. Ona je i prilika da se ukaže na postignuto, ali i na nedostajuće u oblasti promocije i zaštite dečjih prava u Republici Srbiji.

Dečiju nedelju prepoznaju i obeležavaju sve relevantne institucije obrazovanja i kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, a simbol je i uspešne saradnje države, civilnih i strukovnih organizacija, kao i uglednih pojedinaca posvećenih deci u zaštiti dečijih prava.

 

PROGRAM AKTIVNOSTI ZA VREME TRAJANJA DEČIJE NEDELJE U PU“LEPTIRIĆ“ LAJKOVAC

„DETE JE DETE DA GA VOLITE I RAZUMETE“

PONEDELJAK 04.10.2021.
• Bukvar dečijih prava – raznovrsne aktivnosti u vaspitnim grupama
• Puštanje zmajeva iz dvorišta vrtića
• „Obojimo vrtić u radost“ – kreda crta maštom
• Likovne aktivnosti u svim vaspitnim grupama na temu slogana Dečije nedelje


UTORAK 05.10.2021.
• „Mostovi među generacijama“ – razvijanje međugeneracijske solidarnosti
• „Svi na ples“ – plesne aktivnosti za sve vaspitne grupe u dvorištu vrtića, plesni studio RMP
• Turnir u malom fudbalu za grupe PPP
• „Pričaonica“ – rad logopeda sa mlađim grupama na temu slogana Dečije nedelje


SREDA 06.10.2021.
• Sađenje sadnice drveća u dvorištu vrtića – drvo generacije
• Tradicionalne igre u dvorištu vrtića – svaka grupa bira po svom izboru tradicionalnu igru
• „Pričaonica“ – rad logopeda sa srednjim vaspitnim grupama na temu slogana Dečije nedelje
• Fizičke aktivnosti – saradnik za fizičko, mlađe vaspitne grupe
• „Uticaj epidemije COVID-19 na ostvarivanje prava deteta u Srbiji“- predavanje Zorice Ranković – saradnika za unapređenje PZZ za PPG


ČETVRTAK 07.10.2021.
• Poseta predsednika opštine predškolcima-podela majica sa sloganom
• „Dobra igračka“ – kreativne radionice za izradu igračaka od prirodnog i recikliranog materijala, aktivnost u svim grupama
• Fizičke aktivnosti – saradnik za fizičko, starije vaspitne grupe
• „Pričaonica“ – rad logopeda sa starijim vaspitnim grupama na temu slogana Dečije nedelje
• Poseta predstavnika lajkovačke biblioteke

PETAK 08.10.2021.
• Pozorišna predstava u KC „Hadži Ruvim“ – „Čistoća je pola zdravlja“
• Poseta udruženju „Bazi Mili“
• Javno prezentovanje dečijih radova na temu slogana Dečije nedelje
• Fizičke aktivnosti – saradnik za fizičko, PPG
• „Pričaonica“ – rad logopeda sa pripremno predškolskim grupama na temu Dečije nedelje
• „Simfonija za dve violine i vrtić“, muzičke aktivnosti u starijim vaspitnim grupama i PPG

DIREKTOR

Mila Lončar Mitrović

Dečija nedelja je ujedno i najradosnija sedmica u godini, obeležena punim učešćem dece u svim programima koji je prate i u kojima deca imaju priliku da pokažu svoje talente, veštine i sposobnosti, a održaće se pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Tradicija Dečije nedelje je veoma duga – na ovim prostorima se obeležava od 1934. godine, od 1987. godine je na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije uvedena u Zakon o društvenoj brizi o deci. Od 2018. godine se nalazi u Zakonu o finansijskoj podršci porodica sa decom. Sve vreme svog postojanjamanifestacija prilagođava programske ciljeve aktuelnim potrebama dece i mladih, ali ne menja svoju misiju – uvek ukazujući na stvarni položaj deteta i mladih u društvu i važna pitanja u ovoj oblasti, skrećući pažnju na dete kao nosioca prava da odrasta u što boljim uslovima, kako u porodici, tako ulokalnoj zajednici i društvu u celini.

Uloga Dečije nedelje je i izbor najaktuelnijih tema za doprinos daljem razvoju savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava.

Ona podstiče unapređenje položaja deteta u našem društvu kroz kontinuinirani razvoj svih uslova, i pružanje finansijske, socijalne, zdravstvene, kulturne i obrazovne podrške za ostvarenje ovih ciljeva. Dečija nedelja, takođe, podstiče puno učešće dece i mladih u društvenom životu, senzibilišući javnost o potrebi pružanja jednakih šansi za svako dete, kao i u ostvarivanju njihovog punog potencijala kroz slobodno formiranje i izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču, a u skladu sa godinama života i zrelošću.

Planetarni izazov nastao usled pandemije COVID-19 pokazao je da samo u atmosferi opšte saradnje svih državnih organa, stručnih, humanitarnih i strukovnih organizacija i udruženja i drugih aktera, kao i građana u celini, možemo zajednički prevazići krizu, a neophodno je imati u vidu da je briga o najranjivijim grupama stanovništva, poput dece, temelj pravednog društva.

Ove godine će Dečija nedelja biti obeležena u duhu zaštite, unapređenja i promocije svih dečjih prava i podsećanja šta kao društvo činimo i činićemo da podržimo viziju sveta u kojem svako dete ima mogućnost da ostvari svoj puni potencijal bez diskriminacije, da je zaštićeno, voljeno i poštovano i da ima mogućnost da učestvuje u donošenju odluka koje utiču na njen ili njegov život, a u duhu naše tradicije i Konvencije o pravima deteta i svih pozitivnih međunarodnih i domaćih propisa.

Ciljevi „Dečije nedelje“ su: skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece; ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava; prezentacija do sada postignutih rezultata; ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece; podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta; promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču; pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Programske aktivnosti, ciljevi i teme Dečije nedelje počivaju na relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima, kao i zadacima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a realizuju se u svim sredinama, na republičkom i lokalnom nivou, uz puno učešće dece i mladih.

Osnovni dokument za planiranje i realizaciju aktivnosti u toku Dečije nedelje je Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija, usvojena 1989, a stupila na snagu 1990. godine. Generalna skupštine UN 2002. godine, usvojila je i završni dokument ,,Svet po meri dece”, koji je dao jasne smernice za priznavanje, zaštitu i promovisanje prava deteta, kao i razvoj uslova za njihovo ostvarivanje i zaštitu.

Porodičnim zakonom u nacionalni pravni okvir ugrađeni su glavni principi Konvencije o pravima deteta, i to: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.

Savet za prava deteta, kao jedno od savetodavnih tela Vlade, aktivan je od 2002. godine. Nacionalni okvir za konkretne mere koje vode stvaranju savremenog inkluzivnog društva dao je Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja  i zanemarivanja, koji je Vlada donela 2005. godine. Usledili su dokumenti koji doprinose socijalnoj i obrazovnoj inkluziji sve dece, unapređuju dostupnost obrazovanja i podižu njegov kvalitet, uz posebnu pažnju usmerenoj ka deci iz osetljivih grupa.

Odbor za prava deteta kao posebno radno telo Narodne skupštine RS deluje od 2012. godine. U 2018. godini počeo je da se primenjuje novi Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom. U 2020. godini usvojena je Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja od 2020. do 2023. godine sa pripadajućim Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu.

Neophodno je hitno pristupiti izradi nove nacionalne strategije u oblasti prava deteta, jer je Nacionalni plan akcije za decu prestao da važi 2015. godine, a usvajanje Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta bi donelo usaglašavanje postojećih zakonskih tekstova sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima i obezbedio bi nezavisni mehanizam za promovisanje, unapređivanje, kontrolu i koordinaciju ostvarivanja prava deteta u Srbiji.

Dečija nedelja će promovisati važnost primene svih postojećih mehanizama za kvalitetno i zdravo odrastanje dece u različitim okolnostima. Zbog toga je izuzetno važan korak apsolutna primena postojeće, kao i rad na nedostajućoj legislativi u ovoj oblasti.

Program aktivnosti za vreme trajanja Dečije nedelje u 2021. godini Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju realizuje u saradnji sa organizacijom Prijatelji dece Srbije i mrežom organizacija Prijatelja dece na teritoriji cele Republike Srbije, uz podršku svih ostalih društvenih aktera u ovoj oblasti.

Related posts

Leave a Comment