9.2 MILIONA MLADIMA NA SELU: JAVNI POZIV

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Lajkovac za 2018. godinu(„Sl.glasnik opštine Lajkovac“br.5/18), Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA
PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC U 2018.GODINI

Osnovne informacije

Opština Lajkovac je u 2018. godini, kroz Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, opredelila 9.200.000,00 dinara za podršku mladima koji žele da žive na selu i da se bave poljoprivredom.

Cilj i predmet javnog poziva

Cilj javnog poziva je poboljšanje kvaliteta života u ruralnom području i motivisanost mladih ljudi da ostanu, žive i rade na selu i da stvaraju nova radna mesta za sebe i svoje porodice.

Predmet javnog poziva je osnaživanje mladih poljoprivrednika sa teritorije opštine Lajkovac, kako bi time unapredili proces proizvodnje,povećali produktivnost i konkurentnost ali i tehnološki osposobili svoja gazdinstva u skladu sa standardima.

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom pozivu namenjena su za:
1) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje prerade mesa,mleka,povrća,voća i grožđa na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

Visina sredstava

Opština Lajkovac će u troškovima predmetne investicije učestvovati sa udelom do 70% vrednosti iste a najviše do 1.000.000,00 dinara
Prilikom obračuna,uzima se vrednost investicije bez PDV-a

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva registrovanog na teritoriji opštine Lajkovac,obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine i na dan podnošenja prijave po javnom pozivu imaju navršenih 18 godina a najviše 40 godina života i nisu u radnom odnosu.

Uslovi za učešće po javnom pozivu

1.Registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora se nalaziti u aktivnom statusu i na teritoriji opštine Lajkovac;
2.podnosilac prijave-nosilac gazdinstva mora imati prebivalište na teritoriji opštine i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji opštine;
3.podnosilac prijave –nosilac gazdinstva mora imati izrađen biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti ulaganja;
4. podnosilac prijave –nosilac gazdinstva za investiciju za koju podnosi prijavu na javni poziv ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije,podsticaje,donacije)za istu namenu,odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se usklađuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5. podnosilac prijave –nosilac gazdinstva je izmirio dospele poreske obaveze;
6. podnosilac prijave –nosilac gazdinstva nema svojstvo povezanog lica sa dobavljačem odnosno vlasnikom u skladu sa čl.62 Zakona o privrednim društvima(„Sl.glasnik Republike Srbije“br.36/11,99/11,83/14,5/15);
7. U slučaju kada podnosilac prijave-nosilac gazdinstva nije vlasnik katastarskih parcela i objekta za koje podnosi prijavu, neophodno je da na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu zaključenog ugovora na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju podnosi prijavu za korišćenje podsticaja, izuzev kada je vlasnik zemljišta ili objekta lice koje je upisano kao član poljoprivrednog gazdinstva podnosioca prijave-nosioca gazdinstva;
8.podnosilac prijave –noslac gazdinstva mora namenski koristi investiciju koja je predmet prijave i istu ne sme otuđi niti dati drugom licu na korišćenje u periodu od pet godina, počev od kalendarske godine za koju se podnosi prijava za korišćenje podsticaja.

Potrebna dokumentacija

1.Čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom(sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija)-obrazac 1.
2.Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca prijave;
3.orginal izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava,koji izdaje Uprava za trezor(prva strana izvoda sa osnovnim podacima,druga strana izvoda sa podacima o površinama i treća strana –podaci o životinjama-ne starije od 30 dana)
4.fotokopija diplome o završenoj školi
5.biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti ulaganja- obrazac 2.
6.predračun sa specifikacijom opreme (konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu,specifikaciji i dobavljaču opreme);
7.potvrda NSZ da se lice nalazi na evidenciji kao i period trajanja nezaposlenosti;
8.dokaz o regulisanim obavezama po osnovu izvornih lokalnih i republičkih javnih prihoda ,zaključno sa 31.12.2017.godine;
9.dokaz o prijavi na PIO osiguranje za poljoprivrednike (ukoliko je podnosilac prijave obveznik);
10.izjava dobavljača i naručioca opreme da ne predstavljaju povezana lica;-obrazac 3.
11.izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 90 dana od izdavanja predračuna.-obrazac 4.
12.izjava podnosioca prijave o broju članova uže porodice-obrazac 5.
Podnosilac prijave –na obrascu koji je sastavni deo prijave (obrazac 1.) treba da se izjasni o tome da li će dokumenaciju navedenu pod tačkom 3.7.8.9. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Komisija po službenoj dužnosti.

Uslovi korišćenja sredstava

1.Sredstva za podršku investicija po ovom javnom pozivu dodeljuju se bespovratno.
2.Ugovori sa korisnicima sredstava zaključuju se sa načelnikom opštinske uprave opštine Lajkovac u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu
3.Podnosilac prijave u obavezi je da –prilikom potpisivanja ugovora sa opštinskom upravom opštine Lajkovac,kao sredstvo obezbeđenja dostavi overenu,potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem.
4.Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 1.oktobar 2018.godine,a za investicije podizanja višegodišnjeg zasada rok realizacije jeste 15.novembar 2018.
5.Podnosioci prijava za investicije u vezi sa podrškom investicijama za razvoj i unapređivanje prerade mesa,mleka,povrća,voća i grožđa na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika,ostvaruju pravo na bespovratna sredstva ako nakon Odluke,a pre potpisivanja ugovora imaju:
*dokaz da su podneli zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova,odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane;
*dokaz da su podneli zahtev za izdavanje potvrde da je njihov objekat upisan u Centralni registar objekata u skladu s propisima kojima se uređuje bezbednost hrane ili dokaz o podnetom zahtevu za upis u Centralni registar objekata;
*original izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za zemljište odnosno objekat u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30dana);
*overenu fotokopiju ugovora o zakupu zemljišta odnosno objekta na kome se realizuje investicija koja je predmet ovog Javnog poziva,s tim što je potrebno da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina i
*kopiju plana objekta.
6.Izveštaj o realizaciji investicije korisnik je dužan da na propisanom obrascu dostavi Komisiji najkasnije do 25.decembra 2018.godine
7.Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
8.Ovim javnim pozivom se podstiče nabavka osnovnih sredstava a u tabeli koja je data u prilogu prikazane su prihvatljive investicije

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Javnom pozivu ne mogu se koristiti za
-investicije realizovane pre datuma raspisivanja javnog poziva i opremu kupljenu pre tog datuma;
-poreze,uključujući i porez na dodatu vrednost;
-carinske,uvozne i ostale vrste administrativnih taksi,kao i naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
-troškove bankarske provizije,troškove jemstva i slične naknade;
-kupovinu polovne opreme, mehanizacije i polovnog materijala;
-sopstveni rad i materijal podnosioca prijave;
-troškove prevoza,montaže i druge operativne troškove;
-doprinose u naturi(sopstveni rad i materijal);
-nabavke predmetne investicije,lizinga,cesije,kompenzacije,asignacije ili za druge načine koji predstavljaju gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
-promet između povezanih lica.
Podnošenje prijave za dodelu sredstava
Javni poziv biće objavljen u listu „Srpski telegraf“ Beograd ,radio stanici „Kiss FM“ Lazarevac, portalu „Lajkovac na dlanu “, oglasnim tablama u zgradi opštine Lajkovac, mesnim kancelarijama i na internet stranici opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „Srpski telegraf“Beograd u kom roku se mogu podnositi prijave za podršku mladima u ruralnim područjima. Ako poslednji dan roka pada na dan kada organ ne radi, rok ističe kada protekne prvi naredni dan.

Prijava za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima sa pratećom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sprovođenje javnog poziva.
Prijave se mogu podnositi lično u jednoj zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac ili putem pošte preporučeno pošiljkom na dole navedenu adresu:
Opština Lajkovac
Komisija za sprovođenje javnog poziva za raspodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac u 2018.godini
Omladinski trg 1.
14224 Lajkovac
Sa naznakom: „Javni poziv za raspodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac u 2018.godini“

Informacije o preuzimanju dokumentacije u elektronskoj formi

Javni poziv, obrazac prijave (obrazac br.1), obrazac projkat o ekonomskoj održivosti ulaganja (obrazac br.2),obrazac izjave (obrazac br.3), obrazac izjave dobavljača-vlasnika (obrazac br.4) ,obrazac izjave podnosioca prjave o broju članova uže porodice (obrazac br.5) tabela – prihvatljive investicije mogu se preuzeti sa internet adrese www.lajkovac.org.rs.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u jednom primerku.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts