JAVNI POZIV ZA POLJOPRIVREDNIKE

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Lajkovac za 2018. godinu(„Sl.glasnik opštine Lajkovac“br.5/18), Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA

– SUFINANSIRANJE KAMATA NA POLJOPRIVREDNE KREDITE
– SUFINANSIRANJE U INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA(sektor voćarstvo i povrtarstvo)

MERA KREDITNE PODRŠKE-SUFINANSIRANJE KAMATA NA POLJOPRIVREDNE KREDITE

Osnovne informacije

Opština Lajkovac je u 2018. godini, kroz Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, za sufinansiranje kamata na poljoprivredne kredite opredelila sredstva u iznosu od 2.100.000,00 dinara.Ova sredstva će biti korišćena za plaćanje kamata koje dospevaju na naplatu u 2018. godini, po osnovu svih vrsta poljoprivrednih kredita odobrenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima od strane poslovnih banaka. Plaćanje kamata će biti vršeno kako za kamate koje dospevaju na plaćanje nakon dana odobravanja podsticajnih sredstava, tako i retroaktivno, kamata koje su dospele ili plaćene od 01. januara 2018. godine do dana odobravanja sredstava. Prenos sredstava za sufinansiranje kamate će biti vršen na tekući račun podnosioca prijave u skladu sa planom otplate kredita.

Opština će sufinansirati zahteve korisnika u kojima će biti isključivo jedan ugovor o poljoprivrednom kreditu sklopljen sa bankom.

Uslovi za ostvarivanje prava i podnošenje prijava:

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju gazdinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

-Da poljoprivrednu proizvodnju obavljaju na teritoriji opštine Lajkovac.
-Da imaju aktivan status poljoprivrednog gazdinstva u 2018. godini.
-Da imaju potpisan Ugovor o dugoročnom ili kratkoročnom kreditu sa poslovnom bankom.
-Da se ugovori odnose na nabavku repromaterijala, kupovinu poljoprivredne mehanizacije, mašina u stočarstvu, voćarstvu i povrtarstvu,kupovinu stoke( u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju)
-Da kamata po predmetnom kreditu,u određenom delu ili u celosti dospeva u 2018.godini.

Uz prijavu se podnosi i sledeća dokumentacija:

-Fotokopija lične karte nosioca gazdinstva;
-Fotokopija kartice tekućeg računa ;
-Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2018. godinu;
-Fotokopija Ugovora o kreditu;
-Plan otplate kredita sa anuitetima i iskazanim iznosima glavnog duga i kamate, kao i rokovima plaćanja kamate;

Podnošenje zahteva će se vršiti na pisarnici Opštine Lajkovac, popunjavanjem prijavnog obrazca, u periodu od dana objavljivanja do 15. decembra 2018.godine, ili do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sklapanje ugovora

Nosilac gazdinstva koji bude ostvario pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje kamata sklopiće Ugovor sa Načelnikom Opštinske uprave opštine Lajkovac, koji će detaljnije definisati prava i obaveze obe ugovorne strane.

Obaveze iz ugovora

Nosiocu gazdinstva koji bude ostvario pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje kamata, prenos sredstava biće vršen u iznosu kamata koje dospevaju na naplatu u 2018.godini,u skladu sa planom otplate kredita,a po dostavljanju dokaza o izmirenju obaveza prema kreditu od strane podnosioca zahteva.

MERA RURALNOG RAZVOJA -SUFINANSIRANJE U INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU GAZDINSTAVA(sektor voćarstvo i povrtarstvo)

Osnovne informacije

Opština Lajkovac je u 2018. godini, kroz Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, opredelila sredstva u iznosu od 300.000,00 dinara za sufinansiranje investicionih ulaganja poljoprivrednika za unapređenje voćarske i povrtarske proizvodnje
(sektor voćarstva 150.000,00 dinara , sektor povrtarstvo 150.000,00 dinara).
Opština Lajkovac će vršiti povraćaj sredstava iz prethodnog stava u iznosu od 50% vrednosti investicije (bez PDV-a), stim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava po gazdinstvu ne može biti veći od 50.000,00 dinara.

Uslovi za ostvarivanje prava i podnošenje prijava:

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Lajkovac, sa aktivnim statusom u 2018. godini, koja poljoprivrednu aktivnost obavljaju na teritoriji opštine Lajkovac.

Prihvatljivi korinici sredstava u svom posedu ( uvedeno u registar poljoprivrednih gazdinstava) treba da imaju:

– manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća, odnosno 0,1- 50 ha cveća, odnosno 0,2-100 ha vinove loze.
– U slučaju podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka i vinove loze, imaju, na kraju investicije: 0,1-50 ha jagodastih vrsta voćaka i hmelja, 0,3-100 ha drugog voća, 0,2-100 ha vinove loze
– manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom prostoru

Pravo na podsticajna sredstva registrovana poljoprivredna gazdinstva ostvarivaće podnošenjem zahteva i propratne dokumentacije, u zavisnosti od namene sredstava.

*Za sufinansiranje pri nabavci sertifikovanih voćnih sadnica:

– Zahtev
– Fotokopija lične karte nosioca gazdinstva.
– Fotokopija kartice tekućeg računa .
– Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2018. godinu.
– Izvod iz registra biljnih kultura
– Račun za nabavljene sadnice
– Prijemnica/Otpremnica
– Deklaracija o kvalitetu sadnog materijala
– Tehnologija gajenja
– Sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala

Prijavljivanje će se vršiti na pisarnici Opštine Lajkovac, popunjavanjem zahteva u periodu od dana objavljivanja ovog javnog poziva do 15.12.2018. godine

*Za sufinansiranje pri izgradnji plastenika i staklenika, nabavci opreme za plastenike i staklenike, opreme za dopunsko osvetljenje i zasenjivanje:

– Zahtev
– Fotokopija lične karte nosioca gazdinstva.
– Fotokopija kartice tekućeg računa .
– Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2018. godinu.
– Izvod iz registra biljnih kultura

– Račun za nabavljenu opremu
– Prijemnica/Otpremnica
– Garantni list

Prijavljivanje će se vršiti na pisarnici Opštine Lajkovac, popunjavanjem zahteva u periodu od dana objavljivanja ovog javnog poziva do 15.12.2018. godine

Sklapanje ugovora

Nosilac gazdinstva koji bude ostvario pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje sklopiće Ugovor sa Načelnikom Opštinske uprave opštine Lajkovac, koji će detaljnije definisati prava i obaveze obe ugovorne strane.

OSTALE INFORMACIJE

Javni poziv biće objavljen u listu „Srpski telegraf“Beograd , radio stanici „Kiss FM“Lazarevac,portalu „Lajkovac na dlanu “, oglasnim tablama u zgradi opštine Lajkovac,mesnim kancelarijama i na internet stranici opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Opštine Lajkovac, 3. sprat,kancelarija 309, ili telefonom na broj: 014/34-33-329, lok. 133.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts