FOKUS GRUPNI INTERVJU

 

U Gradskoj kući je održan fokus-grupni intervju, koji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila sprovodi u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika. Cilj grupnog intervjua je bio, da se kroz razgovor sa lokalnim institucijama stekne uvid u značaj saradnje i koordinacije među institucijama, kako deluju svaka u svom polju, ali i zajedno, kada je reč o migrantima i njihovim pravima i zaštiti od diskriminacije.

Fokus grupe se sprovode kao jedan od metoda prikupljanja podataka o položaju migranata u kojima učestvuju službenici centara za socijalni rad, Crvenog krsta, policije, obrazovnih i zdravstvenih institucija, medija…

Maja Kovač, ispred Centra za istraživanje javnih politika kaže, da je cilj istraživanja utvrđivanje kapaciteta u ovoj oblasti koji nedostaju lokalnim samoupravama, kako bi se kvalitetnije bavile ovom temom. Na osnovu izloženog iskustva predstavnika Centra za cocijalni rad, zdravstvenih ustanova i škola, došlo se do zaključka da bi bilo poželjno formiranje tela pri lokalnim samoupravama koja bi koordinirala aktivnosti u oblasti uključivanja migranata u zajednicu. Ističe, da još uvek nije pronađen kvalitetan modus uključivanja dece u obrazovanje u lokalnim školama. Pored ovog zaključka, avidentirano je i da je neophodno blagovremeno obaveštavanje građanstva o svenu što se na ovom planu događa, pri čemu je dragocena saradnja relevantnih struktura sa medijima i tešnja saradnja svih u lancu problema sa nacionalnim institucijama, kako bi lokalne samouprave blagovremeno dobile neophodna uputstva.

Kao ključni problem meštana u odnosu na migrante apostrofiran je strah za sopstvenu bezbednost, što se, kako je rečeno, može eliminisati ili ublažiti samo interaktivnim odnosom i dobrom voljom obe strane.

Iskustva na ovom planu na području lajkovačke opštine su pozitivna, istakla je Maja Kovač, posebno na planu zdravstva, istakavši da se sa nadležnim institucijama ovde ostvaruje dobra saradnja. Finansiranje u ovoj oblasti je projektno, tako da nepostojanje budžetskih linija za rešavanje problema vezanih za migrante bitno ograničava lokalne samouprave, naglašeno je danas.

Predstavnici medija  naglasili su značaj blagovremene i istinite informacije o svemu što se događa vezano za migrante, kako bi se izbegle glasine i nepotrebno uznemiravanje građanstva i u tom kontekstu pozvali nadležne na saradnju .

Sve u svemu, današnji skup je bio konstruktivan na planu saradnje među institucijama,  prava  migranata i zaštiti od diskriminacije, kao i kvalitetnijeg suživota sa meštanima.

 

 

 

 

 

 

 

Related posts