PREDSTAVLJANJE DRAGOJLOVIĆEVE KNJIGE “GNEV I DRUGE PRIČE”

Biblioteka “Radovan Beli Marković” u utorak 18. juna od 18 časova u svom novom atraktivnom prostoru  organizuje predstavljanje knjige “Gnev i druge priče”, autora Dragana Dragojlovića.

Uz autora, u programu će učestvovati publicista Miloš Jevtić i književnik Labud Dragić.

“Gnev i druge priče” Dragana Dragojlovića donose suptilnu reinterpretaciju bajki, mitova i snoviđenja u kontekstu savremenog doba tehnologije i postmodernističkih dilema. Kroz ove priče, Dragojlović postavlja pitanja o suštini savremenog sveta i našeg razumevanja istog. Njegova fantastika proizilazi iz trivijalnosti svakodnevice, osvetljavajući obične situacije koje naglo prelaze u neobične i začudne realnosti. Dok se junaci suočavaju sa izazovima postmoderne ere i tehnološke dominacije, oni zadržavaju suštinske elemente iz davnih vremena. “Gnev i druge priče” nude duboke uvide u ljudsku prirodu i savremene dileme, donoseći osvežavajuću perspektivu naše stvarnosti.

O AUTORU:

Ro­đen je u Pi­li­ci kod Ba­ji­ne Ba­šte. Magistar je ekonomskih nauka. Objavio je se­dam­na­est knji­ga pe­sa­ma i tri knji­ge iza­bra­nih pe­sa­ma, nekoliko ro­ma­nia iknji­gu pri­ča za de­cu.

Dragojlović je jedan od najprevođenijih srpskih pesnika, ne samo svoje generacije. Osim knjiga, pesme su mu prevođene na više od trideset stranih jezika. Zastupljen je u izborima i antologijama srpskog i jugoslovenskog pesništva u zemlji i u inostranstvu, kao i u antologijama svetske poezije.

Sa­ra­đu­je sa ča­so­pi­si­ma mno­gih ze­ma­lja. Do­bit­nik je vi­še do­ma­ćih na­gra­da kao i dva pri­zna­nja iz ino­stran­stva. Uprav­nik je Za­du­žbi­ne Ive An­dri­ća.

Ovo je jedan od rafiniranih i brižljivo odabranih programa biblioteke sa odličnim gostima, u kome će lajkovačka književna publika imati priliku da odistinski uživa.

Related posts

Leave a Comment