JAVNI KONKURS OPŠTINSKE UPRAVE ZA AUTO – SEDIŠTA

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Službeni glasnik RS”, broj: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odluka US, 55/14, 96/15 – dr.zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18,  41/18 – dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 – dr. Zakon i 76/2023), člana 7. Odluke o opštinskoj upravi opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 15/20 i 13/22), i  Programa za rad Opštinskog Saveta za bezbednost saobraćaja za 2024. godinu, broj: 06-29/24-III od 22.03.2024. godine, Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA OPŠTINE LAJKOVAC ZA 2024. GODINU ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE LAJKOVAC U 2024. GODINI

I Opština Lajkovac je opredelila 600.000,00 dinara budžetskih sredstava za finansiranje nabavke sigurnosnih auto-sedišta za novorođene bebe u 2023/24 godini u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u 2024. godini i procenta upotrebe sigurnosnog pojasa putnika na zadnjem sedištu vozila.

II Pravo učešća na konkursu imaju roditelji dece rođene u 2023/2024 godini, pod uslovom:

–              Da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac;

–              Saobraćajna dozvola na putničko vozilo mora glasiti na jednog od roditelja ili člana zajedničkog domaćinstva;

–              Da roditelji nisu ostvarili pravo na dečije auto-sedište u 2023. godini, za decu rođenu 2023. godine

III Uz prijavu na konkurs,učesnici su obavezni da dostave:

–              Dokaz o prebivalištu za oba roditelja – fotokopija/očitane lične karte, potvrda/uverenje Policijske stanice

–              Fotokopija saobraćajne dozvole putničkog vozila

–              Ukoliko saobraćajna dozvola ne glasi na ime jednog od roditelja, potrebno je dostaviti izjavu overenu od strane dva svedoka da roditelji deteta žive u zajedničkom domaćinstvu sa licem na čije ime glasi saobraćajna dozvola

–              Izvod iz matične knjige rođenih za dete ili izjavu da ovaj organ pribavi izvod  po službenoj dužnosti

–              Dokaz da roditelji nisu ostvarili pravo na dečije auto-sedište u 2023. godini, za decu rođenu 2023. godine. Komisija za dodelu auto sedišta pribavlja po službenoj dužnosti.

IV Rok za podnošenje prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom je 15 dana, počev od  01. aprila 2024. godine, pa zaključno sa 15. aprilom 2024. godine.

Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac, svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

V Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Opštinska uprava opštine Lajkovac, Omladinski trg broj 1, 14224 Lajkovac, u zatvorenim kovertama, sa naznakom ”Prijava za nabavku dečijih auto-sedišta” ” Ne otvarati”, ili neposrednom predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Lajkovac.

VI Javni konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Lajkovac, Veb portalu Na dlanu Lajkovac i Radio KISS doo Lazarevac.

VII Komisija za dodelu auto sedišta koju rešenjem obrazuje načelnik Opštinske uprave će razmatrati prispele prijave, sačiniće zapisnik i predlog odluke o podnosiocima prijava koji ispunjavaju uslove konkursa. Odluku o dodeli auto-sedišta donosi načelnik Opštinske uprave.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Broj: 401-47/2024-IV od 27.03.2024. godine

                                                                                             NAČELNIK

                                                                                          OPŠTINSKE UPRAVE     

                                                                                  Mirjana Đaković, dipl.pravnik

Related posts

Leave a Comment