OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

                 Poštovani,

Imajući u vidu da se na društvenim mrežama pojavio tekst kojim je direktno prozvana opština Lajkovac, tj rukovodstvo opštine, a u cilju istinitog i pravovremenog obaveštavanja javnosti dužni smo da vas upoznamo sa sledećim:

                 Grozdana Pantelić je medicinska sestra – vaspitač u Predškolskoj ustanovi ,,Leptirić” Lajkovac, zaposlena na neodređeno vreme. Zahtev za isplatu jubilarne nagrade za 40 godina radnog staža  podnela  je 2022. godine. 

U momentu podnošenja zahteva na snazi je bio Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS”,  br.97/2020 od  07. jula 2020. godine). 

Ovaj kolektivni ugovor nije predviđao pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu za 40 godina rada. 

       27. januara 2023. godine u ,,Sl. glasniku RS”, 6/2023 Poseban kolektivni  ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave predvideo je  isplatu  jubilarne nagrade za 40 godina rada kao obaveznu. To pravo se ne može ostvariti retroaktivno.

Ukoliko zaposlena Grozdana Pantelić smatra da je njeno pravo uskraćeno, svoje  pravo može ostvariti putem suda, a ne putem društvenih mreža. 

                 Iznoseći ovakve informacije nakon godinu dana, a naročito u jeku kampanje, narušava se ugled Ustanove čiji je rad od strane nadležnog Ministarstva ocenjen najvišom ocenom pri  vrednovanju  kvaliteta  rada Ustanove.

                                                                           OPŠTINA   LAJKOVAC

Related posts

Leave a Comment