JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA DODELU NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE LAJKOVAC ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 2.,čl. 4.,čl. 5.,čl. 6.,čl. 10.,čl. 11. i čl. 12. Odluke o ustanovljavanju nagrada, drugih javnih priznanja i dodeli zvanja ,,počasni građanin“ opštine Lajkovac (''Službeni glasnik opštine Lajkovac'', broj: 06-35/21-II) od 26.03.2021. godine, Komisija za dodelu nagrada i javnih priznanja opštine Lajkovac, raspisuje


       J A V N I  P O Z I V

za podnošenje inicijative za dodelu nagrada i javnih priznanja Opštine Lajkovac
za 2023. godinu

I

Nagrade i druga javna priznanja dodeljuju se organizacijama i građanima za značajna ostvarenja u privredi, nauci, umetnosti, sportu i drugim društvenim oblastima.
Pravo podnošenja inicijative za dodelu nagrada i javnih priznanja imaju sva pravna i fizička lica sa područja Opštine Lajkovac.

II

Nagrada se dodeljuje po sledećim uslovima:

 1. u oblasti privrede:
  -za rad i rezultate rada izuzetne vrednosti koji doprinose unapređenju i razvoju ekonomije i privređivanja, kroz proizvodnju i poslovanje sa konstantnim uspehom i to: ostvarivanjem visoke stope rasta obima rada i dobiti, bolje iskorišćavanje poslovnih kapaciteta, osvajanjem i primenom novih tehnologija, uvođenjem novih programa, proizvoda i usluga, rastom izvoza i proširenjem prostora plasmana proizvoda i usluga van granica Republike Srbije i drugi pokazatelji koji dokazuju uspešnost proizvodnih rezultata koji su iznad prosečnih rezultata u Opštini;
 2. u oblasti poljoprivrede:
 • za izuzetan rad i doprinos razvoju poljoprivrede;
 1. u oblasti obrazovanja i vaspitanja:
 • za izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog rada ili rezultat u organizaciji i razvoju školstva u celini ili u pojedinim njegovim oblastima,koji značajno prevazilaze postojeće profesionalne standarde ili izuzetno doprinose uspešnosti i efektima obrazovnog i vaspitnog rada;
  1. u oblasti stvaralaštvo i postignuća učenika i studenata:
 • učenicima i studentima do završetka redovnog školovanja, za najvrednija ostvarenja u naučnom i umetničkom radu, za postignute rezultate tokom školovanja kao i za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima;
 1. u oblasti nauke, inovacija i pronalazaštva:
 • za naučno ostvarenje, odnosno rad u društveno-humanističkim, tehničkim i drugim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja; – za pronalazak koji je zaštićen u smislu odredaba Zakona o patentima;
  1. u oblasti urbanizma i arhitekture:
 • za urbanističko rešenje ili planski akt koji je doprineo razvoju grada ili za arhitektonsko-građevinski ili drugi projekat objekta po kome je objekat započet, odnosno završen u prethodnoj godini, a koji su prepoznati kao originalna vrednost ili dostignuće;
 1. u oblasti zaštite životne sredine:
 • za izuzetne rezultate u zaštiti ili poboljšanju stanja u oblasti zaštite životne sredine, akcije i druga postignuća u ovoj oblasti na teritoriji Opštine;
 1. u oblasti medicine i brige o zdravlju:
 • za izuzetne rezultate, akcije i postignuća kojima je dat značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine u Opštini, unapređenju zdravlja stanovništva, prevenciji bolesti i promociji zdravih stilova života;
  1. u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada:
 • za izuzetne rezultate ili akcije kojima je unapređena zaštita i briga o socijalno ugroženim grupama, kao i za izvanredne humanitarne akcije i poduhvate;
 1. u oblasti humanosti:
 • za izuzetne akcije i poduhvate kojima je pojedinac ili grupa ljudi mimo svojih profesionalnih obaveza i uz rizik ili moguću štetu po sopstvenu bezbednost, zdravlje ili imovinu, pomogao drugim pojedincima ili na drugi način ostvario cilj od značaja za Opštinu;
 1. u oblasti umetnosti i kulture:
 • za izuzetno vredno publikovano ili izvedeno umetničko ostvarenje, kao i za izuzetne akcije ili poduhvate koji naročito doprinose razvoju umetnosti ili kulturnih potreba i navika građana;
 1. u oblasti čuvanja i negovanja tradicije Lajkovačkog kraja:
 • za izuzetne akcije ili poduhvate koji prevazilaze profesionalne obaveze pojedinca ili organizacije, a kojima se spasavaju od zaborava vredni elementi kulturne baštine lajkovačkog kraja, kao što su građevinski objekti, običaji, zanati, umetnička tradicija, usmena književnost i slično;
 1. u oblasti informisanja i društvenog angažovanja:
 • za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija, publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Opštini;
 • za izuzetna ostvarenja koja su društveno angažovana, a koja nisu delo novinara ili koja nisu prevashodno namenjena za medijsku ekploataciju, a kojima se pokreću inicijative, sprovode akcije i slično u oblastima koje su od izuzetnog značaja za najširu društvenu zajednicu;
 1. u oblasti sporta:
 • za rad ili rezultat izuzetne vrednosti kojim je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta

III

Nagrade i druga javna priznanja Opštine Lajkovac dodeljuju se povodom praznika Opštine -16. septembra.

IV

Nagradu i javno priznanje (u daljem tekstu: nagrada) može dobiti lice koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac ili koje je imalo prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac u periodu dužem od 10 godina.
Nagrada može biti dodeljena pojedincu, grupi lica za zajedničko delo ili pravnom licu.
Nagrada se može dodeliti istom subjektu više puta.
Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, nagrada se može dodeliti pravnom ili fizičkom licu koje nema sedište, odnosno prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac, a koje je svojim radom naročito doprinelo razvoju ili afirmaciji opštine Lajkovac u zemlji ili inostranstvu.

V

Nagrada se dodeljuje za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 01. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje.
Izuzetno, nagrada se može dodeliti za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti za koju se nagrada dodeljuje.

VI

Nagrada se može dodeliti i posthumno pojedincima za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje i koji su preminuli u toj godini.

VII

Predlozi inicijative za dodelu nagrade i javnih priznanja dostavljaju se u pisanoj formi sa obrazloženjem i podacima o kandidatu i delu ili rezultatu, kao i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže, Komisiji za dodelu nagrade i javnih priznanja opštine Lajkovac, u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,Predlog inicijative za dodelu nagrade i javnih priznanja“, predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac svakog radnog dana od 07-15 časova ili poštanskim putem, na adresu Omladinski trg br. 1. 14224 Lajkovac.
Rok za podnošenje predloga inicijative iz tačke VII iznosi 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac.
Neblagovremeni, nepotpuni i predlozi inicijativa podneti od strane neovlašćenih predlagača, neće biti uzeti u razmatranje

                    SKUPŠTINA OPŠTINE LAJKOVAC
  Komisija za dodelu nagrade i javnih priznanja opštine Lajkovac
      Broj:117-1/II-23   od  07.08.2023 . godine


              PREDSEDNIK KOMISIJE
              Mila Lončar Mitrović                            

Komisiju za dodelu nagrada i javnih priznanja opštine Lajkovac čine:

Mila Lončar Mitrovic, direktor PU”Leptiric” i odbornik u SO Lajkovac, predsednik komisije;

Mioš Grčić, mašinski inženjer,odbornik u SO Lajkovac;

Jovanka Gomilanović, doktor medicine;

Rajko Sarić, profesor istorije;

Vlada Jovanović, diplomirani inženjer elektrotehnike.

Related posts

Leave a Comment