OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE ZA STUDENTE KOJI OSTVARUJU PRAVO NA UVEĆANU STIPENDIJU

Obaveštenje za studente korisnike stipendije za školsku   

                                           2022/2023   godinu

           Studenti visokoškolskih  ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za studije I i  II stepena, koji su korisnici studentske stipendije koje dodeljuje opština Lajkovac i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,50 u tekućoj školskoj godini ostvaruju pravo na uvećan iznos studentske stipendije koja će se isplatiti za mesec jun tekuće školske godine, u visini do 70% prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji po zadnjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

          Pravo na uvećanu stipendiju student će ostvariti dostavljanjem potvrde o prvi put upisanoj godini studija, kao i potvrde o položenim svim ispitima u tekućoj školskoj godini zaključno sa junskim ispitnim rokom i prosečnom ocenom.

            Zahtev za gore navedenim dokazima podnosi se na opštinskoj

pisarnici opštine Lajkovac do 31.08. 2023. godine.

            Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti

 

         ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

                              OPŠTINSKE UPRAVE  LAJKOVAC

                                                                                                  LAJKOVAC

Predmet: Prijava na konkurs za uvećan iznos stipendije za 

                              školsku   2022/2023  godinu

               Uz prijavu na konkurs za uvećan iznos stipendije podnosim:

1.            Dokaz o prebivalištu za studenta i jednog od roditelja ili staratelja ili izjava da organ pribavi sam po službenoj dužnosti

2.            Potvrdu  o svim položenim ispitima u tekućoj školskoj godini zaključno sa junskim ispitnim rokom sa prosečnom ocenom 9,50 i više a najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

3.            fotokopiju tekućeg računa

4.            fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu   (elektronska).

Prijava  za uvećan iznos stipendije odnosi se isključivo na studente koji su već korisnici stipendije školske 2022/2023 godine .

                                                                  Podnosilac zahteva:

                                                                 ___________________

                                                                    Adresa i telefon

                                                                ___________________

OBRAZAC 1

Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 3.  Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2017), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak pokrećem kod ______________________________________________radi ostvarivivanja prava na _____________________________________________i tim povodom dajem sledeću

I Z J A V U

I  Saglasan/na sam da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi  lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja.  

…………………………………………

                     (mesto)

……………………………                                                                                         ————————————

                    (datum)                                                                                                (potpis davaoca izjave)

II Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obavi lične podatke, izjavljujem da ću sama za potrebe postupka pribaviti: 

                a) sve lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidenicija, a koji su neophodni za odlučivanje.

                b) sledeće podatke:

1.            ……………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………. 3…………………………………………………………………………………………………………………………… 4……………………………………………………………………………………………………………………………

Upoznat/a sam da ukoliko  navedene lične podatke neophodne za odlučivanje organa  ne podnesem u roku od……………….. dana, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

……………………………………          

                          (mesto)

……………………………………                                                                                   …………………………………………

                  (datum)                                                                                            (potpis davaoca izjave)

———————————–

Saglasno odredbi člana 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“; br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – odluka US i 107/12), organ vlasti obrađuje podatke bez pristanka lica, ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države, zaštite zdravlja i morala, zaštite prava i sloboda i drugog javnog interesa, a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica.

  Potrebno je zaokružiti slovo ispred opcije za koju se stranka odlučila

  Popunjava se kada stranka u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke izričito izjavi da će samo deo ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su neophodne za odlučivanje, pribaviti sama.

  Popunjava organ koji određuje rok prilikom podnošenja zahteva, odnosno najkasnije u roku od 8 dana.

Related posts

Leave a Comment