LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Odluku o pristupanju izradi Lokalnog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Lajkovac i obrazovanju komisije za njegovu izradu doneo je lokalni parlament na martovskom zasedanju.

Upućen je poziv svim relevantnim subjektima u lokalnoj zajednici da dostave svoje predloge za članove komisije za izradu ovog strateškog dokumenta i donošenje čitavog niza mera i aktivnosti u pravcu rodne ravnopravnosti u javnom i političkom životu, kao i u svim oblastima u kojima je potrebno istaći rodnu ravnopravnost.

Održan je prvi sastanak komisije za njegovu izradu, na kome je za predsednicu izabrana zamenica direktorke lajkovačke OŠ “Mile Dubljević” Verica Tešić Adamović.

Komisija je heterogena, satavljena je od predstavnika institucija i organizacija koje po svojoj vokaciji mogu bitno doprineti u izradi ovog dokumenta. Među 15 članova komisije su predstavnici resornih službi Opštinske uprave, svih nivoa obrazovanja i vaspitanja, Nacionalne službe zapošljavanja, ustanova kulture, Udruženja HAJR… Izostalo je prisustvo predstavnika Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, policije, crkve, čije učešće je od značaja u procesu donošenja dokumenta, a koji će svakako biti nezaobilazni u procesu i njegovog donošenja i njegove implementacije.

Pojedini članovi komisije (predstavnici udruženja) već imaju iskustvo u donošenju ovog dokumenta u drugim lokalnim sredinama, a i na nacionalnom nivou, što će zasigurno olakšati rad i doprineti njegovoj sveobuhvatnosti i kvalitetu.

Lokalni dokument čijoj izradi se pristupa treba da posebno prepozna instrument za uključivanje vodećeg principa Agende 2030 Ujedinjenih nacija  „da niko ne bude izostavljen“ i važnost primene ovog  principa u praksi.

Prvi sastanak komisije je pokazao da su ključni problemi na planu nasilja u porodici. Konstatovano je i da su žene prisutne u javnom životu lokalne zajednice u svim segmentima, da često čine većinu među zaposlenima u kolektivima, kao i da su na rukovodećim mestima u skoro svim ovdašnjim javnim ustanovama.  

Nakon analize stanja u oblasti rodne ravnopravnosti, najkasnije do kraja godine biće sačinjen Nacrt Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Opštine Lajkovac za period 2023. – 2027, a potom će ovaj dokument biti predstavljen javnosti.

U Kolubarskom okrugu u ovom momentu jedino opština Mionica ima Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost. Valjevo je imalo usvojen Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost za period od 2019. –  2021. godine, tako da je sada u grupi jedinica lokalne samouprave koje nemaju Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost.

Posebnu upornost u inicijativi za donošenje lokalnih akcionih planova na području Kolubarskog okruga ispoljilo je Žensko udruženje kolubarskog okruga, ističući da Lokalni akcioni plan podrazumeva da će opštine uraditi istraživanje i detaljnu analizu o ženama koje žive na teritoriji njihove opštine. Dalje, ti podaci će im pomoći da vide šta su glavni problemi i potrebe žena i da prema dobijenim rezultatima bolje isplaniraju kako unaprediti položaj žena, naglašavajući da svi građani zaslužuju podjednake mogućnosti razvoja i napredovanja.

Prema podacima SKGO, na osnovu 163 popunjenih upitnika, u Srbiji je pravi pejzaž na planu rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou:

U Srbiji je 48 opština/gradova potpisalo Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, 129 opština/gradova ima osnovan mehanizam (radno telo ili lice) zaduženo za pitanja rodne ravnopravnosti, i 43 opština/gradova je učestvovalo ili sprovodilo neki projekat u oblasti rodne ravnopravnosti.

Related posts

Leave a Comment