KONKURS ZA STIPENDIJE ODLIČNIM SREDNJOŠKOLCIMA, PREDNOST ZA KANDIDATE IZ OSETLJIVIH GRUPA

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa grupom donatora raspisala je konkurs za dodelu stipendija odličnim učenicima koji 2022. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju (najmanje 4,50 poslednje tri školske godine). Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

Konkurs je produžen do 26. avgusta.

Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za učeničke stipendije“.

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ neće odbacivati prijave kandidata koji već dobijaju stipendiju iz drugih izvora (opštinske, državne stipendije i sl), osim u slučaju učenika koji dobijaju stipendiju za izuzetno nadarene učenike Ministarstva prosvete Republike Srbije.  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na stipendije@divac.com

i na https://www.divac.com/Konkursi/3275/KONKURS-ZA-DODELU-STIPENDIJA-UCENICIMA-ZA-SKOLSKU.shtml

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno – ekonomskog statusa porodice.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije.

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira, o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama.

Related posts

Leave a Comment