REZULTATI ISTRAŽIVANJA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA PRUŽENOM USLUGOM LIČNI PRATILAC DETETA

Uvođenjem nove usluge socijalne zaštite – Lični pratilac deteta, opština Lajkovac je napravila veliki iskorak napred i postala pionir u ovoj oblasti u okruženju. Tokom prve godine funkcionisanja nove usluge socijalne zaštite stečena su i prva iskustva, koja će biti dragocena u daljem radu. Najbitnije je da je usluga uvedena, da je zaživela, a uočeni nedostaci su finese koje se sa stečenim tek jednogodišnjim iskustvom daju u hodu korigovati. Uočeno je, da je neophodno povećanje primene sistema kontrole i kvaliteta pružene usluge lični pratilac deteta, sa ciljem da se u budućnosti obezbedi kvalitetna, individualizovana i sa zakonskim aktima ujednačena  primena  usluge lični pratilac deteta.

Udruženje Bazi Mili je sprovelo istraživanje o kvalitetu pružene usluge Lični pratilac deteta tokom 2021/ 2022. godine, na teritoriji opštine Lajkovac, kako bi se u budućnosti unapredila primena ove usluge socijalne zaštite namenjene deci sa invaliditetom.

Glavni cilj istraživanja je bio baziran na utvrđivanje stepena zadovoljstva korisnika pruženom uslugom, kao i detektovanje uzroka eventualnog nezadovoljstva. Pored toga, cilj istraživanj je da se na osnovu prikupljene istraživačke građe indentifikuju prepreke efikasnom sprovođenju usluge lični pratilac deteta, a što će formirati kreiranje preporuka za njihovo prevazilaženje.

Izveštaj je o rezultatu istraživanja o zadovoljstvu pruženom uslugom Lični pratilac deteta Centra za defektologiju “Artemida” za teritoriju opštine Lajkovac pripremila je Aleksandra Negić. dipl. socijalni radnik i NLP praktičar.

Centar za defektologiju „Artemida“ je je prvi pružalac usluge lični pratilac deteta na teritoriji opštine Lajkovac, a koji je tu ulogu dobio nakon javne nabavke, tj. tendera koji je raspisala opština Lajkovac za školsku 2021/ 2022. godinu. Kako od samog početka rada, pa do danas nije sprovedeno nijedno istraživanje vezano za uslove i načina rada, tj. pružanja usluge pomenutog Centra, lokalno Udruženje za pomoć osobama sa autizmom „Bazi Mili“ , a zahvaljujuću čijom inicijativom je i uvedena usluga ličnog pratioca na teritoriji Lajkovca, je odlučilo da naruči sprovedno istraživanje.

Tokom istraživanja je korišćena metoda ankete, koja je sprovedena na dva načina: intervijuisanje i upitnik. Pisano anketiranje je bilo sastavljeno od dva glavna pitanja, od čega je prvo imalo pet podpitanja. Intervijuisanje je vršeno uživo, licem u lice.

U samom istraživanju su učestvovali lični pratioci (2) koji su bili angažovani na pružanju usluge (jedna je i dalje aktivno angažovana, druga ne radi od februara ove godine), kao i roditelji (2) dece kojoj je pružena usluga lični pratilac, na teritoriji opštine Lajkovac. Istraživanje je sprovedeno tokom meseca maja, 2022. godine u prostorijama Udruženja za pomoć osobama sa autizmom „ Bazi Mili“, u Lajkovcu.  Sprovedenim istraživanjem nastojali su se ispitati stavovi, percepcija i iskustva korisnika usluge lični pratilac deteta na teritoriji opštine Lajkovac.

Analiza rezultata istaraživanja je pokazala da postoji evidentni disbalans između zakonske regulative, praktične primene i onoga što bi bilo u najboljem interesu dece i njihovih porodica, kao i samih ličnih pratioca.

Angažovana Organizacija je pokazala jako mali stepen u konkretnoj primeni  stručnosti i profesionalnosti u vidu poznavanja i praktične primene zakona o socijalnoj zaštiti.

Lični pratioci nemaju vidne i konkretne benefite od svog angažovanja. Lični pratilac deteta se ne svrstava u zanimanje, ne računa im se radni staž, nemaju benefite koje zaposleni inače imaju. Kako navode ispitanici većina pratioca radi za jako malu novčanu nadoknadu. Drugi problem je nejasan i nedefinisan ugovor, prekidanje ugovora tokom školskih raspusta, čime lični pratioci ostaju bez ikakvog primanja. Samim tim, roditelji ostaju u neizvesnosti da li će isti pratilac želeti da nastavi da radi po završetku raspusta. Ovaj problem se direktno odražava i na samu decu, za koju je jako stresno naglo prekidanje kontakta sa ličnim pratiocima, kao i često menjanje istih. Osim prekida kontakta deca, tokom tih pauza su i na gubitku u smislu svega stečenog i učenog sa pratiocem, stagniraju i neretko se povlače u sebe ili pak kasnije odbijaju bilo kog pratioca. Zdatak pratioca se ogleda i u pružanju pomoći u oblasti socijalizacije, komunikacije kretanja i možda najbitnije sticanju samostalnosti. Čini se da je nepotrebno objašnjavati gubitak koji trpe deca u čestim prekidima kontakta sa ličnim pratiocem.

Prema navodima roditelja, svaku nepredviđenu situaciju su morali sami da rešavaju jer nisu dobijali podršku od članova pružaoca usluge. Dalje kažu da osim skoro nikakve komunikacije, predstavnici Centra im nisu tražili čak ni mišljenje vezano za samog pratioca, odnos sa detetom i tsl.

Na teritoriji opštine Lajkovac, obzirom na rezultate istraživanja, neophodno je povećati u praksi, primenu sistema kontrole i kvaliteta pružene usluge lični pratilac deteta.

Naredni istraživački zadatak bi bio da se ispita u kojoj su meri nadležne ustanove socijalne zaštite, lokalna samouprava, kao i sami pružaoci usluge lični pratilac u mogućnosti da omoguće kvalitetnu, individualizovanu i sa zakonskim aktima ujednačenu  primenu usluge lični pratilac deteta.

U okviru projekta “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe” štampana je brošura: Lični pratilac-detetov oslonac. Nacrt brošure je radila Opština Lajkovac, a štampana je u okviru projekta “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe” uz podršku GIZ-a.

U brošuri ćete saznati ko sve ima pravo na uslugu Lični pratilac deteta, kao i kako ostvariti pravo na istu.

Primerak brošure možete preuzeti u Udruženju “Bazi Mili” ili u elektronskoj formi putem linka koji sledi:

https://bazimili.org.rs/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86.pdf

Related posts

Leave a Comment