UVID U BIRAČKI SPISAK

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS” br. 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS”, br. 15/2012,  88/2018, 67/20220, 40/2021, 90/2021 i 16/2022) i Odluke predsednika Republike Srbije o raspisivanju izbora za narodne poslanike PR br.26 od 15.02.2022.godine („Sližbeni glasnik RS“br. 22/22),

Opštinska uprava opštine Lajkovac

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

ZA PODRUČJE OPŠTINE LAJKOVAC

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Lajkovac izložen je u sedištu Opštinske uprave Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, sprat 2, kancelarija 210.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani tačni podaci.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Lajkovac mogu podneti opštinskoj upravi u vremenu od 7-15 časova i u neradne dane od 7-15 časova najkasnije do zaključenja biračkog spiska 18.03.2022. godine.

 Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za  promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Obaveštavaju se građani da mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, do 12. marta 2022. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak  da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Lajkovac (izabrano mesto glasanja).

Obaveštavaju se građani da mogu najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Po zaključenju biračkog spiska pa sve do 72 sata pre održavanja izbora građani mogu podneti zahtev za promene u biračkom spisku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Opštinske uprave opštine Lajkovac.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske  uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte, odnosno broju pasoša, a ukoliko se obezbede uslovi i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

U Lajkovcu, 16.02.2022. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Broj: 208-3/22-IV od16.02.2022.godine

                                                                                                            NAČELNIK

                                                                                                            OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                         Mirjana Đaković, dipl. pravnik

Related posts

Leave a Comment