EPS NE NAPLAĆUJE „KAMATU NA KAMATU“ I PODNOSI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV „EFEKTIVE“

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) najavilo je danas da će podneti krivičnu prijavu protiv udruženja “Efektiva” koje su optužili da obmanjuje građane tvrdnjom da EPS starim dužnicima više puta obračunava kamatu.

Reagovanje JP EPS:  

„Elektroprivreda Srbije“ podneće krivičnu prijavu zbog netačne i zlonamerne tvrdnje predstavnika udruženja “Efektiva” Jovana Ristića da EPS građanima više puta obračunava kamatu na stara dugovanja, takozvanu “kamatu na kamatu”. EPS posluje u skladu sa zakonom i najoštrije demantuje navode „Efektive“.

Nakon isteka predviđenog roka za plaćanje računa obračunava se zatezna kamata, a „Elektroprivreda Srbije“ prilikom obračuna kamate za neplaćena potraživanja primenjuje način obračuna zatezne kamate i visinu stope zatezne kamate propisane Zakonom o zateznoj kamati. Stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena

Zatezna kamata se obračunava primenom prostog interesnog računa od sto i dekurzivnog načina obračuna, bez pripisa obračunate zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda.

Na svakom mesečnom računu koji se dostavlja kupcima električne energije iskazuje se i obračunata kamata koja je obračunata za kašnjenje u prethodnom mesecu. Ova kamata se sastoji iz obračuna kamate na neplaćeni glavni dug iz ranijih meseci za period kašnjenja u tom mesecu, kao i kamate za neplaćeni glavni dug za prethodni mesec od dana dospeća (ako je to 28. u mesecu to je 2 ili 3 dana zavisno od broja dana u mesecu). Ovako iskazana kamata pripisuje se kontu kamate i na nju se ne obračunava kamata u kasnijim obračunima.

Primer – ako kupac ima dug po obračunu za februar, koji je dospeo na plaćanje 28. marta i koje do danas nije plaćeno, biće mu obračunata kamata po kamatnoj stopi u skladu sa Zakonom na sledeći način:

–        u martu 3 dana i biće prikazana u računu mart.

–        u aprilu 30 dana i biće prikazana u računu za april

–        u maju 31 dan i biće prikazana u računu za maj

i sve do izmirenja glavnog duga. Ni u jednom od ovih računa nema obračuna kamate na prethodno obračunatu kamatu!

Ovakav princip obračuna kamate je apsolutno u skladu sa zakonom i to je predstavnik „Efektive“ mogao da se uveri da je potražio kamatni list ili prigovorio na obračun kamate. Izjave predstavnika ovog udruženja nisu tačni i očigledno da posle izgubljene bitke u vezi sa stavkom „trošak garantovanog snabdevača“, udruženje „Efektiva“ otvara novi „front“ radi sopstvene medijske promocije i na štetu EPS, a što je najgore uz apsolutno, neopravdano zbunjivanje građana.“

Related posts

Leave a Comment