NAUČNIM RADOM DO UŽE SPECIJALISTIČKE OBLASTI

Hirurgija valjevske bolnice za više od vek i po postojanja ima svetle trenutke koji su upisani u istoriju srpskog zdravstva. U nešto skorijem vremenu, proteklih decenija, valjevski hirurzi su na krilima entuzijazma pionirski osvajali brojne procedure koje su postale standard u izvođenju operativnih zahvata. Od kraja prošle godine valjevska hirurgija može da se pohvali značajnim pojačanjem, kada je dr Vladimir Pantelić odbranio subspecijalistički rad na temu: “Hirurško lečelje dobro diferentovanih tumora štitaste žlezde kod dece i adolescenata “ i tako postao subspecijalista endokrini hirurg. Pre njega valjevska hirurgija je imala dvojicu subspecijalista, prim. dr Iliju Tripkovića kao subspecijalistu hirurgije digestivnog sistema i dr Vladimira Stajića subspecijalistu vaskularne hirurgije, s ponosom podsećaju i saopštavaju iz Opšte bolnice Valjevo.


“Sa velikim ponosom mogu istaći da sam 14.12.2020.g. odbranio subspecijalistički rad na temu: “Hirurško lečelje dobro diferentovanih tumora štitaste žlezde kod dece i adolescenata “. Operacije dobro diferentovanih karcinoma štitaste žlezde kod dece i adolescenata su retke u praksi i u literaturi nema dovoljno podataka o ovoj tematici. U tom smislu,sprovedno istraživanje pruža važne informacije koje se odnose kako na biološke karakteristike pomenutih karcinoma i dijagnostiku tako i na njihovo hirurško lečenje u jednoj ovako osetljivoj populaciji stanovništva. Najvažniji rezultati ovog retrospektivnog istraživanja su pokazali da je kod dece i adolescenta u desetogodišnjem periodu praćenja od dobrodiferentovanih karcinoma prisutan papilarni karcinom. Osim toga, ovim istraživanjem smo na ovim prostorima prvi put pokazali da je klinička prezentacija karcinoma kod dece i adolescenata gotovo identična kao kod odraslih. Na kraju, u pomenutom periodu praćenja najčešće primenjeni tip hirurške intervencije kod dece i adolescenata je bila upravo totalna tiroidektomija što je potpuno u saglasnosti sa svim literaturnim podacima i empirijskom doktrinom našeg Centra”, navodi detalje iz svog rada dr Pantelić, dodajući da su Komisiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu činili prof. dr Ivan Paunović, prof. dr Vladan Živaljević, prof.dr Miloš Žarković, kojima se ovom prilikom zahvaljuje na sveobuhvatnoj podršci, kao i porodici, roditeljima, prijateljima, duhovnicima i kolegama koji su mu pružili veliku podršku.


Odbrana rada je bila u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde tu privilegiju po rečima prodekana prof.dr Paunovića imaju samo odabrani, a prva diploma subspecijaliste u 101. godini postojanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je upravo sa imenom dr Vladimira Pantelića.Ovaj trijumf u profesionalnom radu dr Pantelić ističe kroz veliku zahvalnost, a sve za buduće bavljenje pacijentima.

“Veliku zahvalnost dugujem: dr Sneži, dr Žunji ,dr Zoranu, prof.Zorici, Neši, Vladi, Ivani, Bojani, Stamenku, Marku, Teši, Peđi, Aci, Kaći, Duški, Matiji, Rastku, Đolu i ostalima koji su nesebično bili uz mene. Rad sam posvetio svojoj baki Jeleni, kojoj sam neizmerno zahvalan za svu ljubav, veru i vaspitanje. U nadi da plemenitost nema cenu, a u službi Bogu, pacijentima i svojim sugrađanima u duhu pravoslavlja nastavljamo put,” nadahnuto je zaključio subspecijalista endokrini hirurg dr Vladimir Pantelić.

B I O G R A F I J A :

Dr Vladimir Pantelić, rođen je 26.10.1980. godine u Pričeviću, kod Valjeva, gde je završio Osnovnu školu „Ilija Birčanin“. Dalje readovno školovanje nastavio je u Valjevu, gde je upisao srednju medicinsku školu “Dr Miša Pantić“ – opšti smer. Po završetku srednje škole, 1999. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, gde je diplomirao 2007. godine, stekavši zvanje doktora medicine.

Pripravnički staž obavlja u ZC Valjevo, najpre kao klinički lekar u Službi za hitnu medicinsku pomoć, a potom kao lekar u Službi opšte hirurgije. Dalje stručno usavršavanje nastavio je 2012. godine, upisavši doktorske akademske studije iz kliničke i eksperimentalne hirurgije, a 2014. godine polaže usmeni ispit. Vladimir je 2015. godine položio specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekao zvanje specijaliste iz oblasti „Opšte hirurgije“.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, po zahtevu Opšte bolnice Valjevo, septembra 2018. godine donelo je odluku kojom je Vladimir upućen na užu subspecijalizaciju iz oblasti endokrine hirurgije, a usmeni ispit je položio februara 2020. godine u Centru za endokrinu hirurgiju KCS – Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu naučnog i kliničkog doprinosa iz uže naučne oblasti kojom se bavi, postaje član Udruženja endokrinih hirurga Srbije. Član je i Hilandarskog lekarskog društva.

Vladimir živi i radi u Valjevu, oženjen je Marijom i otac je osmogodišnjeg Viktora.

Related posts

Leave a Comment