KORAK DO USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA

 

U Lajkovcu su u finišu aktivnosti oko uvođenja usluge lični pratilac deteta. Pored stvaranja osnovnih preduslova za uvođenje ove bitne usluge socijalne zaštite od strane lokalne samouprave, radilo se dosta i na razbijanju tabua, pa bi bilo realno očekivati da zbog predrasuda u maloj sredini ni jedno dete u stanju potrebe ne bude uskraćeno za ovu korisnu uslugu.

Milica Nikolić, inicijator uvođenja u Lajkovcu usluge lični pratilac deteta i osnivač Udružrnja BaziMili pojašnjava: “Lični pratilac je osoba zaposlena u okviru usluge socijalne zaštite i njegova osnovna funkcija je da generalno fizički pomogne detetu sa teškoćama u svakodnevnim aktivnostima. Usluga lični pratilac deteta je od velikog značaja i bitno olakšanje porodicama sa decom koja imaju poteškoće u razvoju, a uključena su u obrazovno vaspitni sistem.”

Usluga Lični pratilac deteta dostupna je deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces-predškolsku ustanovu ili školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, kao i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Ova usluga socijalne zaštite je u službi pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranje mogućnosti da samostalno žive u društvu.

Uslugu može koristiti dete koje koje pripada kategoriji dece sa invaliditetom (telesnim ili mentalnim) odnosno sa smetnjama u razvoju, ima prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac, po proceni Interresorne komisije opštine Lajkovac ima potrebu za uslugom ličnog pratioca, koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.
Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtev roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja deteta, uz saglasnost drugog roditelja ili staratelja.

Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad. Dete, da bi ostvarilo pravo na pretioca, treba da ima prebivaliste na području opstine Lajkovac, neophodno je Mišljenje IRK i Rešenje o tuđoj nezi…U nastavku sledi detaljan popis svega što je potrebno za ostvarivanje prava na ličnog pratioca deteta.

Uz Zahtev se podnosi sledeća dokumentacija: Izvod iz matične knjige rođenih ili izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti, fotokopija lične karte jednog roditelja odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja, potvrda predškolske ustanove odnosno škole da je dete uključeno u vaspitno obrazovni sistem, odnosno školu, fotokopija Rešenja o ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica ili fotokopija Rešenja o ostvarivanju prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, fotokopija Mišljenja Interresorne komisije, Uverenje MUP – a o prebivalištu, odnosno boravištu deteta ili Izjava da ovaj dokaz organ ože pribaviti po službenoj dužnosti.

Dakle, potrebna dokumentacija za uslugu ličnog pratioca deteta je: Molba Odeljenju Centra za socijalni rad u Lajkovcu, prijava prebivališta za dete, izvod iz matične knjige rođenih za dete, kopija lične karte jednog od roditelja ili zakonskog zastupnika, potvrda vrtića ili škole da je dete uključeno, kopija Mišljenja Interresorne komisije, kopija Rešenja o pravu na DNP ili uvećani DNP.

Aktivnosti ličnog pratioca deteta planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije deteta sa drugima, a u skladu sa sačinjenim individualnim planom usluga za svako dete od strane stručnih lica pružaoca usluge u saradnji sa voditeljem slučaja, ličnim pratiocem i roditeljem, zakonskim zastupnikom ili starateljem.

Aktivnosti ličnog pratioca deteta uključuju pomoć u kući i pomoć u školi, odnosno u zajednici.
Pomoć u kući podrazumeva pomoć u pblačenju, održavanju lične higijene, pri hranjenju, pripremu knjiga i opreme za vrtić ili školu.

Pomoć u zaajednici uključuje: pomoć u kretanju, odnosno pomoć u korišćenju prevoza (pomoć u prevozu-pri ulasku i izlasku iz prevoza, kupovini karata i slično), ili prevoz automobilom pružaoca usluge ili sopstvenim automobilom ličnog pratioca; pomoć u kretanju od kuće do vrtića ili škole i u povratku do kuće, orjentisanje u prostoru ukoliko je korisnik sa oštećenjem vida, pomoć pri korišćenju kolica ili drugih pomagala; odlazak na igralište odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji), uključujući kulturne i sportske aktivnosti i druge servise podrške.

To su sve mogućnosti, a ono što je posebno važno je činjenica, da se za svako dete radi individualni plan. Dakle, aktivnosti pratioca se planiraju i realizuju u skladu sa sačinjenim individualnim planom za svako dete posebno.

Prvobitno je planirano da usluga Lični pratilac deteta u Lajkovcu zaživi od septembra, ali situacija sa pandemijom je ovaj plan malo usporila, ali se očekuje da će se ipak blagovremeno uhvatiti korak sa početkom nove školske godine.

Related posts