JAVNI POZIV ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Lajkovac za 2019. godinu („Sl.glasnik opštine Lajkovac“ br.2/19), Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA
PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC U 2019. GODINI

Osnovne informacije

Opština Lajkovac je u 2019. godini, kroz Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, opredelila 3.000.000,00 dinara za podršku mladima koji žele da žive na selu i da se bave poljoprivredom.

Cilj i predmet Javnog poziva

Cilj Javnog poziva je poboljšanje kvaliteta života u ruralnom području i motivisanost mladih ljudi da ostanu, žive i rade na selu i da stvaraju nova radna mesta za sebe i svoje porodice.

Predmet Javnog poziva je osnaživanje mladih poljoprivrednika sa teritorije opštine Lajkovac, kako bi time unapredili proces proizvodnje, povećali produktivnost i konkurentnost ali i tehnološki osposobili svoja gazdinstva u skladu sa standardima.

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Javnom pozivu namenjena su za:

1) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
4) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje prerade mesa, mleka, povrća, voća i grožđa na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Visina sredstava

Opština Lajkovac će u troškovima predmetne investicije učestvovati sa udelom do 70% vrednosti iste a najviše do 600.000,00 dinara.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez PDV-a.

Korisnici sredstava

Korisnik sredstava je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

1)je kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava počev od 1. januara godine koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na Javni poziv i nalazi se u aktivnom statusu na teritoriji opštine Lajkovac
2)poljoprivrednu proizvodnju obavlja na teritoriji opštine Lajkovac;
3)na dan podnošenja prijave na Javni poziv ima navršenih 18 godina života;
4)u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na Javni poziv ima navršenih najviše 40 godina života i nije u radnom odnosu.

Uslovi za učešće po Javnom pozivu

1. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora se nalaziti u aktivnom statusu i na teritoriji opštine Lajkovac;
2. Podnosilac prijave – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mora imati prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji opštine Lajkovac;
3. Podnosilac prijave – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mora imati izrađen projekat o ekonomskoj održivosti ulaganja;
4. Podnosilac prijave –nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva za investiciju za koju podnosi prijavu na Javni poziv ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije,podsticaje,donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se usklađuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5. Podnosilac prijave –nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je izmirio dospele poreske obaveze zaključno sa 31.12.2018. godine;
6. Podnosilac prijave –nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva nema svojstvo povezanog lica sa dobavljačem odnosno vlasnikom u skladu sa čl.62 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik Republike Srbije“br.36/11,99/11,83/14,5/15,44/18,95/18);
7. U slučaju kada podnosilac prijave – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva nije vlasnik katastarskih parcela i objekta za koje podnosi prijavu, neophodno je da na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu zaključenog ugovora na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju podnosi prijavu za korišćenje podsticaja, izuzev kada je vlasnik zemljišta ili objekta lice koje je upisano kao član poljoprivrednog gazdinstva podnosioca prijave – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
8. Podnosilac prijave –noslac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mora namenski koristi investiciju koja je predmet prijave i istu ne sme otuđi niti dati drugom licu na korišćenje u periodu od pet godina, počev od kalendarske godine za koju se podnosi prijava za korišćenje podsticaja.
9. Podnosilac prijave –nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva da nije u predhodnoj godini koristio podsticaje po ovoj meri

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Sektor mleka:

– poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 1 – 19 mlečnih krava;
– u slučaju nabavke novih mašina i opreme za navodnjavanje, poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG maksimalno 100 mlečnih krava;
– u slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih grla, na kraju investicije poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3-100 kvalitetnih priplodnih grla goveda mlečnih rasa, odnosno 10-300 kvalitetnih priplodnih grla ovaca/koza.

Sektor mesa:

– u Registru objekata (u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja- Službeni glasnik RS, 36-2017) imaju registrovane objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla priplodnih ovaca/koza i/ili manje od 30 priplodnih krmača i/ili manje od 100 tovljenika svinja u turnusu i/ili od 1.000-3.999 brojlera u turnusu.
– u slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih životinja, na kraju investicije poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3-100 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa, ili 10-300 kvalitetnih priplodnih grla ovaca/koza ili 5-100 grla kvalitetnih priplodnih krmača

Sektor proizvodnje konzumnih jaja

– nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti

Sektor proizvodnje voća, grožđa, povrća, hmelja i cveća

– imaju manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća, odnosno 0,1- 50 ha cveća, odnosno 0,2-100 ha vinove loze.
– u slučaju podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka i vinove loze, imaju, na kraju investicije: 0,1-50 ha jagodastih vrsta voćaka i hmelja, 0,3-100 ha drugog voća, 0,2-100 ha vinove loze
– imaju manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom prostoru
Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)
– imaju poljoprivredna gazdinstva manje od 50 ha zemljišta pod ostalim usevima.
– imaju manje od 100 ha zemljišta pod ostalim usevima za investicije za nabavku mašina i opreme za navodnjavanje prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja.

Sektoru pčelarstva

– poseduju u svom vlasništvu 5-500 košnica u
Sektor akvakulture (proizvodnje konzumne pastrmke i šaranske ribe)
– nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti

Potrebna dokumentacija

1.Čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija) – obrazac 1.
2.Fotokopija ili očitana čipovana lična karta podnosioca prijave;
3.Orginal izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda sa osnovnim podacima, druga strana izvoda sa podacima o površinama i treća strana – podaci o životinjama- ne starije od 30 dana)
4.Fotokopija diplome o završenoj školi
5.Projekat o ekonomskoj održivosti ulaganja – obrazac 2.
6.Predračun sa specifikacijom opreme (konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme); predračun za nabavku investicije iz Priloga 1 – Tebele prihvatljivih investicija ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na Javni poziv;
7.Potvrda NSZ da se lice nalazi na evidenciji kao i period trajanja nezaposlenosti;
8.Dokaz o regulisanim obavezama po osnovu izvornih lokalnih i republičkih javnih prihoda, zaključno sa 31.12.2018.godine;
9.Dokaz o prijavi na PIO osiguranje za poljoprivrednike (ukoliko je podnosilac prijave obveznik);
10.Izjava dobavljača i naručioca opreme da ne predstavljaju povezana lica; -obrazac 3.
11.Izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 90 dana od izdavanja predračuna; -obrazac 4.
12.Izjava podnosioca prijave o broju članova uže porodice. -obrazac 5.
13.Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave na Javni poziv;

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave (obrazac 1.) treba da se izjasni o tome da li će dokumenaciju navedenu pod tačkom 13. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Komisija po službenoj dužnosti.

Elementi rangiranja

Elementi za rangiranje podnosilaca prijava na Javni poziv dati su u Tabeli – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na Javni poziv u svrhu rangiranja.

Tabela – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na Javni poziv u svrhu rangiranja
Redni
broj Elementi Pojašnjenje/ostvarivanje elementa Broj bodova Maks.
broj bodova po elementu

1. Investicija se odnosi na pripremu za prodaju ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u svrhu ostvarivanja dodatne vrednosti poljoprivrednih proizvoda
da
5

5

ne

0

2.
Podnosilac prijave na Javni poziv je osoba ženskog pola
Da

5

5

Ne
0

3.
Podnosilac prijave na Javni poziv ima odgovarajuće obrazovanje iz oblasti poljoprivrede/veterine/prehrambene tehnologije ili isključivo u poljoprivrednoj proizvodnji Stručno visoko obrazovanje iz stručne oblasti biotehničke nauke, ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo, ili iz naučne oblasti veterinarske nauke

20

20
Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog smera

10
Iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji kao nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva od najmanje tri godine
5

4.

Status podnosioca prijave na Javni poziv u odnosu na zaposlenje Na dan podnošenja prijave na Javni poziv, podnosilac prijave je prijavljen na osnovu PIO za poljoprivrednike – zaposlen isključivo u poljoprivredi

15

15
Na dan podnošenja prijave na Javni poziv, nezaposleno duže od dve godine neprekidno
10
Na dan podnošenja prijave na Javni poziv, nezaposleno kraće od dve godine neprekidno

5

5.
Broj članova uže porodice podnosioca prijave na Javni poziv 1 0

15
2 3
3 6
4 9
5-6 12
>6 15
Ukupno, maksimalan broj bodova po Javnom pozivu 60

Prenos sredstava iz budžeta

Pre prenosa sredstava iz budžeta korisnik dostavlja i:

– Ugovor o nabavci sa dobavljačem – zaključen nakon potpisivanja Ugovora sa opštinskom upravom
– Profaktura za nabavku predmetne investicije sa kopijom izvoda o izvršenoj uplati sopstvenog učešća od 30% vrednosti investicije bez PDV-a i ukupnog PDV-a

Uslovi korišćenja sredstava

1.Sredstva za podršku investicija po ovom Javnom pozivu dodeljuju se bespovratno.
2.Ugovori sa korisnicima sredstava zaključuju se sa načelnikom opštinske uprave opštine Lajkovac u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o raspodeli sredstava po ovom Javnom pozivu
3.Korisnik sredstava je u obavezi da – prilikom potpisivanja ugovora sa Opštinskom upravom opštine Lajkovac, kao sredstvo obezbeđenja dostavi overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem.
4.Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 1.oktobar 2019.godine, a za investicije podizanja višegodišnjeg zasada rok realizacije jeste 15.novembar 2019.
5.Podnosioci prijava za investicije u vezi sa podrškom investicijama za razvoj i unapređivanje prerade mesa, mleka, povrća, voća i grožđa na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, ostvaruju pravo na bespovratna sredstva ako nakon Odluke, a pre potpisivanja ugovora imaju:

*dokaz da su podneli zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane;
*dokaz da su podneli zahtev za izdavanje potvrde da je njihov objekat upisan u Centralni registar objekata u skladu s propisima kojima se uređuje bezbednost hrane ili dokaz o podnetom zahtevu za upis u Centralni registar objekata;
*original izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za zemljište odnosno objekat u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30dana);
*overenu fotokopiju ugovora o zakupu zemljišta odnosno objekta na kome se realizuje investicija koja je predmet ovog Javnog poziva, s tim što je potrebno da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina i
*kopiju plana objekta.

6.Izveštaj o realizaciji investicije korisnik je dužan da na propisanom obrascu dostavi Komisiji najkasnije do 25.decembra 2019.godine
7.Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
8. Na sve što nije regulisano ovim Javnim pozivom primenjivaće se Republički propisi koji regulišu ovu oblast
9.Ovim Javnim pozivom se podstiče nabavka osnovnih sredstava a u Prilogu 1 date su Tabele prihvatljivih investicija koje se odnose na dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac u 2019. godini
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Javnom pozivu ne mogu se koristiti za
-investicije realizovane pre datuma raspisivanja Javnog poziva i opremu kupljenu pre tog datuma;
-poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
-carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi, kao i naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
-troškove bankarske provizije,troškove jemstva i slične naknade;
-kupovinu polovne opreme, mehanizacije i polovnog materijala;
-sopstveni rad i materijal podnosioca prijave;
-troškove prevoza, montaže i druge operativne troškove;
-doprinose u naturi (sopstveni rad i materijal);
-nabavke predmetne investicije, lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili za druge načine koji predstavljaju gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
-promet između povezanih lica;
-nabavka investicije iz Priloga 1, putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja neki oblik gašenja obaveze putem prebijanja dugova.

Podnošenje prijave za dodelu sredstava

Javni poziv biće objavljen u listu „Alo“ Beograd, na internet stranici opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs , na oglasnim tablama u zgradi opštine Lajkovac i mesnim zajednicama. Obaveštenje o objavljivanju poziva biće dostavljeno: radio stanici „Kiss FM“ Lazarevac, portalu „Lajkovac na dlanu“ i RTV „Pruga“ Lajkovac.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „Alo“ Beograd u kom roku se mogu podnositi prijave za podršku mladima u ruralnim područjima. Ako poslednji dan roka pada na dan kada organ ne radi, rok ističe kada protekne prvi naredni dan.

Prijava za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima sa pratećom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sprovođenje Javnog poziva.

Prijave se mogu podnositi lično u jednoj zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac ili putem pošte preporučeno pošiljkom na dole navedenu adresu:

Opština Lajkovac
Komisija za sprovođenje Javnog poziva za raspodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac u 2019.godini
Omladinski trg 1.
14224 Lajkovac

Sa naznakom: „Javni poziv za raspodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac u 2019.godini“

Informacije o preuzimanju dokumentacije u elektronskoj formi

Javni poziv, obrazac Prijave (Obrazac br.1), obrazac Projekat o ekonomskoj održivosti ulaganja (Obrazac br.2), obrazac Izjave (Obrazac br.3), obrazac Izjave dobavljača-vlasnika (Obrazac br.4), obrazac Izjave podnosioca prjave o broju članova uže porodice (Obrazac br.5), tabela – Prihvatljive investicije mogu se preuzeti sa internet adrese www.lajkovac.org.rs.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u jednom primerku.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC
Načelnik
Živorad Bojičić, dipl.pravnik

Related posts