JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

Na osnovu Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu, broj: 101-24/19-I od 20.03.2019. godine zaveden kod Opštine Lajkovac i broj: 0708-1016-6/2019 od 22.03.2019. godine zaveden kod Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Valjevo, zaključen između Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Valjevo i Opštine Lajkovac, Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Valjevo u saradnji sa Opštinom Lajkovac raspisuje

JAVNI POZIV
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA
U 2019.GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019.godinu i Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Lajkovac za 2019. godinu, u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, sa teritorije opštine Lajkovac kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Kroz sprovođenje javnog rada radno se angažuju nezaposlena lica/nezaposlene osobe sa evidencije Nacionalne službe. Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće nezaposlena lica sa visokom i višom stručnom spremom do 45 godina života, osobe sa invaliditetom, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovana lica,Romi, nezaposlena lica sa III i IV stepenom stručne spreme i žene.

Poslodavca-izvođača javnog rada određuje, na osnovu javnog poziva, predsednik Opštine, po mišljenju i preporuci Lokalnog Saveta za zapošljavanje.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je pet meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

II OBLASTI SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

• održavanje i obnavljanje javne infrastrukture:
§ održavanje sportske hale;

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

• isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove:
• sa visokom stručnom spremom – Osnovne akademske studije prvog stepena sa 240 ESPB, u visini do 27.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou (utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom); Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
• sa višom stručnom spremom-Osnovne akademske studije prvog stepena sa 180 ESPB, u visini do 26.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou (utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom); Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
• sa III i IV stepenom stručne spreme u visini do 25.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou (utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom); Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
• naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini od 14.500,00 dinara po licu.

IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Uslovi za podnošenje prijave

Pravo učešća na Javnom pozivu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
• organi jedinice lokalne samouprave
• javne ustanove i javna preduzeća
• privredna društva
• preduzetnici
• zadruge
• udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:
– zapošljava prvenstveno nezaposlena lica sa visokom i višom stručnom spremom do 45 godina života, osobe sa invaliditetom, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovana lica, Rome, nezaposlena lica sa III i IV stepenom stručne spreme i žene
– je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);
– je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave

• Prijava za javne radove na propisanom obrascu;
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
• fotografije mesta izvođenja javnog rada – (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju)

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova donosi se na osnovu bodovne liste formirane od strane Nacionalne službe, a nakon provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca-izvođača javnog rada, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Predsednik Opštine donosi Odluku o odobravanju finansiranja troškova za organizovanje sprovođenja javnih radova po prethodno pribavljenom mišljenju i preporuci Lokalnog Saveta za zapošljavanje.

Lokalni Savet za zapošljavanje, zadržava pravo da prilikom predloga za odlučivanje koje potpisuje predsednik Opštine, izvrši korekciju dužine javnog rada i/ili broja lica, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za Javne radove.

Spisak poslodavaca-izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

Predsednik opštine, direktor Filijale Nacionalne službe i poslodavac-izvođač javnog rada zaključuju ugovor o sprovođenju javnog rada, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Rok za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada je 10 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju finansiranja troškova za organizovanje sprovođenja javnih radova.

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete Odluke o odobravanju finansiranja troškova za organizovanje sprovođenja javnih radova radno angažuje lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je proveru izvršila Nacionalna služba,.
Datum angažovanja lica sa kojim je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 40 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

• ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
• novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
• specifikacija sredstava/materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;
• potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja;
• odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca-izvođača javnog rada;
• dokaz o izvršenoj registraciji menica (za pravno lice);
• fotokopija/očitana lična karta korisnika sredstava/žiranta;

U cilju zaključenja ugovora, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

1. ZA PREDUZETNIKA:

-dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem;

2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;

3. ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

– izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja sredstva obezbeđenja (menice).

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr.advokat, notar, privatni izvršitelj i sl.).

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog lica angažovanog na javnom radu.

VII OBAVEZE IZVOĐAČA JAVNOG RADA

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

– lica angažovana na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze;u slučaju prestanka radnog angažovanja lica poslodavac je u obavezi da u roku od 15 dana od dana prestanka radnog angažovanja izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem, za preostalo vreme trajanja ugovora, čiju je proveru izvršila Nacionalna služba
– obezbedi vođu programa javnog rada za nezaposlena lica angažovana na javnom radu;
– organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– izvrši prijavu angažovanih lica na obavezno socijalno osiguranje;
– redovno uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
– redovno vrši isplatu ugovorene naknade za obavljen posao na tekuće račune angažovanih lica;
– redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade za obavljen posao i sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;
– mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada na propisanom obrascu;
– blagovremeno izvesti Nacionalnu službu o svim promenama od značaja za realizaciju javnog rada;
– Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada.

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Filijala Valjevo, Ispostava Lajkovac.

Javni poziv je otvoren do 03.06.2019.godine do 15,00 časova.
Javni poziv se objavljuje na sajtu Opštine Lajkovac i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, Radio KISS doo Lazarevac i Televizija Pruga, Lajkovac.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Filijala Valjevo, Ispostava Lajkovac telefon: 014/3431-107.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Related posts