JAVNI KONKURS ZA AUTO SEDIŠTA

Na osnovu člana 17.,18. i 19. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Službeni glasnik RS”, broj: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odluka US, 55/14, 96/15, 9/16- odluka US, 24/18, 41/18 – drugi zakoni, 41/18 i 87/18), člana 30. Odluke o opštinskoj upravi opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 14/08, 5/11, 11/16), Programa korišćenja sredstava od novčanih kazni za prekršaje i privrednih prestupa predviđenih propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u 2019. godini, broj: 06-6/19-III od 31.01.2019. godine, Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA OPŠTINE LAJKOVAC ZA 2019. GODINU ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE LAJKOVAC U 2019. GODINI

I Opština Lajkovac je opredelila 600.000,00 dinara budžetskih sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u 2019. godini sa ciljem povećanja bezbednosti u saobraćaju i procenta upotrebe sigurnosnog pojasa putnika na zadnjem sedištu vozila, putem nabavke dečijih auto-sedišta.

II Pravo učešća na konkursu imaju roditelji dece rođene u 2018/2019. godini, pod uslovom:
– Da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac;
– Saobraćajna dozvola na putničko vozilo mora glasiti na jednog od roditelja ili člana zajedničkog domaćinstva;
– Da roditelji nisu ostvarili pravo na dečije auto-sedište u 2018. godini, za decu rođenu 2018. godine

III Uz prijavu na konkurs,učesnici su obavezni da dostave:

– Dokaz o prebivalištu za oba roditelja – fotokopija/očitane lične karte, potvrda/uverenje Policijske stanice
– Fotokopija saobraćajne dozvole putničkog vozila
– Ukoliko saobraćajna dozvola ne glasi na ime jednog od roditelja, potrebno je dostaviti izjavu overenu od strane dva svedoka da roditelji deteta žive u zajedničkom domaćinstvu sa licem na čije ime glasi saobraćajna dozvola
– Izvod iz matične knjige rođenih za dete ili izjavu da ovaj organ pribavi izvod po službenoj dužnosti
– Dokaz da roditelji nisu ostvarili pravo na dečije auto-sedište u 2018. godini, za decu rođenu 2018. godine Komisija za dodelu auto – sedišta pribavlja po službenoj dužnosti.

IV Rok za podnošenje prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom je 15 dana, počev od 14. marta.2019. godine, pa zaključno sa 28. martom 2019. godine.

Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac, svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

V Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Opštinska uprava opštine Lajkovac, Omladinski trg broj 1, u zatvorenim kovertama, sa naznakom ”Prijava za nabavku dečijih auto-sedišta” ” Ne otvarati”, ili neposrednom predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Lajkovac.

VI Javni konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Lajkovac, Veb portalu Na dlanu Lajkovac, Radio KISS FM Lazarevac i Televiziji Pruga

VII Komisija za dodelu auto sedišta koju rešenjem obrazuje načelnik Opštinske uprave će razmatrati prispele prijave, sačiniće zapisnik i predlog odluke o podnosiocima prijava koji ispunjavaju uslove konkursa.
Odluku o dodeli auto-sedišta donosi načelnik Opštinske uprave.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC
Broj:344-19/2019-IV od 13.03.2019. godine

NAČELNIK
OPŠTINSKE UPRAVE

Živorad Bojičić, dipl.pravnik

Related posts