OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STATUTA OPŠTINE LAJKOVAC

Skupština opštine Lajkovac je donela Odluku o pristupanju izradi i donošenju Statuta opštine Lajkovac.

Razlog izmene Statuta Opštine Lajkovac je usaglasavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ( Sl.glasnik RS br.47/18 ).

Nakon sto se sprovede javna rasprava Komisija ce utvrditikonacan tekst Nacrta Statuta opstine Lajkovac i dostaviti ga Skupstini opstine Lajkovac radi utvrdjivanja Predloga.

Nakon toga ce Skupstina Predlog Statuta dostaviti ministarstvu nadleznom za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu radi pribavljanja misljenja, a najkasnije do 28.12.2018.godine.

Ministarstvo je duzno da Misljenje o uskladjenosti Statuta opstine Lajkovac dostavi u roku od 30 dana od dana prijema Predloga Statuta.

Ukoliko Ministarstvo u ostavljenom roku ne dostavi misljenje, smatrace se da je dato pozitivno misljenje.
Po dobijenom misljenju Predlog se dostavlja Skupstini opstine Lajkovac na usvajanje , a najkasnije do 28.03.2019.godine.

OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STATUTA OPŠTINE LAJKOVAC

Skupština opštine Lajkovac je donela Odluku o pristupanju izradi i donošenju Statuta opštine Lajkovac br.06-99/2018-II od 07.09.2018.godine. Istom Odlukom imenovana je Komisija za izradu Nacrta Statuta opštine Lajkovac.

Komisija je izradila Nacrt Statuta opštine Lajkovac i isti se stavlja na javni uvid objavljivanjem na internet prezentaciji opštine Lajkovac, sredstvima javnog informisanja kao i na oglasnoj tabli opštine Lajkovac.

Javni uvid trajaće u periodu od 14.11.2018.godine – 29.11.2018.godine

Javna rasprava o nacrtu Statuta Opštine Lajkovac održaće se 30.11.2018.godine u 10 časova u Velikoj sali opštine Lajkovac.

Poziva se sva zainteresovana javnost da uzme učešće u izradi Statuta opštine Lajkovac i da svoje primedbe i sugestije dostavi Komisiji u periodu trajanja javnog uvida.

Komisija za izradu Statuta Opštine Lajkovac
Predsednik Komisije
Mirjana Đaković,dipl.pravnik s.r.

Related posts