JAVNA PREZENTACIJA

JAVNA PREZENTACIJA

NACRTA IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE
ZA NASELJENO MESTO LAJKOVAC
Petak 24. septembar 2018. godine

Opštinska uprava opštine Lajkovac u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014) i članom 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15) sprovodi JAVNI UVID u Nacrt izmene i dopune plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac, u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana, od 20. avgusta do 18. septembra 2018. godine.
Plan je izložen u prizemlju u holu ispred velike sale upravne zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1, u vremenu od 7 do 15 časova, kao i na internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.
Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt Izmene i dopune plana generalne regulacije mogu dostaviti u pisanoj formi, Odeljenju za urbanističke poslove i prostorno planiranje opštine Lajkovac, preko pisarnice Opštinske uprave opštine Lajkovac, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 18. septembrom 2018. godine.
Glavni urbanista opštine Lajkovac, kancelarija broj 311, treći sprat, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koji izvrše uvid u izloženi Nacrt Izmene i dopune plana generalne regulacije, pružaće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim dostavljanjem primedbi i predloga.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u petak, 24. avgusta 2018. godine, sa početkom u 11 časova u velikoj sali upravne zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1. na kojoj će obrađivač plana JUGINUS d.o.o. iz Beograda, prezentovati planska rešenja Nacrta plana.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE LAJKOVAC biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak, 24. septembra 2018. godine, sa početkom u 11.00 časova, u velikoj sali zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1.
Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta će javno iznositi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.
Komisija za planove opštine Lajkovac će na zatvorenoj sednici, koja će se naknadno održati, doneti zaključke po svakoj podnetoj primedbi i sačiniti izveštaj o obavljenom javnom uvidu.

LOKACIJE OBUHVAĆENE NACRTOM IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO LAJKOVAC

Područje izmena i dopuna nalazi se u okviru granica planiranog građevinskog područja u obuhvatu Plana generalne regulacije za naseljeno mesto LAJKOVAC kao i na delu planiranog proširenja granice PGR-a.
Ukupna površina obuhvata postojećeg Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac iznosi 1012 ha, dok je granica izmena na oko 18,0ha
Površinom građevinskog područja su obuhvaćene površine javnih sadržaja,
saobraćajnice i površine namenjene komunalnoj infrastrukturi, stanovanja, trgovine, zanatstva i proizvodnje.

Predlog izmena i dopuna planskih rešenja urađen je za 8 lokacija:

Lokacija 1 – Deo centralnog gradskog trga za koji je Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac, u postupku sprovođenja plana, predviđena izrada Urbanističkog projekta uređenja centralnog gradskog trga, a na osnovu predloženog Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja lokacije „Centar“, ukupne površine od oko 2,75 ha.

Lokacija 2 – U okviru PGR-a u delu koji se sprovodi planom Izmene i dopune plana detaljne regulacije „Vojni krug“ Lajkovac, planirana je promena namene predviđena za sport i rekreaciju i zelenilo, na katastarskim parcelama 2212/1,2,3,i 4 sve KO Lajkovac u namenu za stanovanje srednjih gustina sa pristupnom saobraćajnicom. Kompletna celina, zajedno sa stambenim celinama koje se oslanjaju na produžetak ulice Vuka Karadžića (kat. parcele broj 2209/1 i 2, 2210/1,2 i 3, 2211, 2212/1,2,3 i 4 i 2213/1 i 2 sve KO Lajkovac, ukupne površine oko 3,02ha, planira se za formiranje građevinskih parcela za stanovanje i za potrebe preseljenja meštana naseljenog mesta Skobalj, koje je Prostornim planom opštine Lajkovac ( „Službeni glasnik opštine Lajkovac“, broj 1/12) i Prostornim planom područja eksploatacije lignitskog basena („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 37/06 i 31/10) planirano za eksploataciju mineralnih sirovina.

Lokacija 3 – Deo saobraćajnice Boje Marković u granicama PGR, površine oko 1,25ha, ulica državnog IIa reda. Poprečni profil ulice usaglašava se sa faktičkim stanjem, realnim potrebama i mogućim za realizaciju.

Lokacija 4 – Važećim PGR-om katastarske parcele broj 2448, 2449 i 2450 sve KO Lajkovac, planirane su za komunalne površine, ali je samo kat. parcela 2448 KO Lajkovac bila planirana za izgradnju toplane. U predmetnoj izmeni i dopuni plana planirano je formiranje kompleksa javne komunalne namene za izgradnju gradske toplane, ukupne površine 1,71ha.

Lokacija 5 – Katastarske parcele broj 8621, 8620, 8612, 8611 i 8610 sve KO Jabučje, ukupne površine 3,25ha, koje nisu obuhvaćene granicom važećeg PGR-a, proširenjem granice obuhvata PGR-a, planirane su za formiranje kompleksa javne komunalne namene za izgradnju objekta – sakupljačka i reciklažna stanica.

Lokacija 6 – Katastarska parcela 56/4 KO Lajkovac u centralnoj zoni gradskog naselja Lajkovac u svojini Opštine Lajkovac, površine 825m², planirana je za formiranje pristupnog puta i jedne građevinske parcele.

Lokacija 7 – U kompleksu koji čine katastarske parcele broj 1617/1, 1617/2, 1620/2, 1623/1, 1624/2, 1624/7, 1630/1, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1711/1, 1711/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1711/6 , 1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/6, 1713/1, 2719 i 2726 sve KO Lajkovac, ukupne površine oko 5,94 ha, planirana je izmena trase saobraćajnica Nova 10, Nova 11 i Nova 12 u okviru plana Izmena i dopuna plana detaljne regulacije „Industrijska zona“ Lajkovac, kojim se Izmena i dopuna plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac sprovodi. Novo plansko rešenje saobraćajne mreže je u skladu sa potrebama korisnika prostora i obezbediće pristup na javnu saobraćajnu površinu za sve postojeće izgrađene parcele.

Lokacija 8 – Katastarskoj parceli broj 7268 KO Jabučje, planirana je promena namene stanovanje niskih gustina u namenu proizvodne delatnosti zbog potrebe proširenja proizvodnog kompleksa.

Related posts