JAVNI UVID U PROSTORNI PLAN

O P Š T I N S K A U P R A V A O P Š T I N E L A J K O V A C
u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

o g l a š a v a
J A V N I U V I D

U NACRT IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPŠTINE LAJKOVAC – USAGLAŠAVANJE SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
i
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPŠTINE LAJKOVAC-
USAGLAŠAVANJE SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ( u daljem tekstu: Nacrt Izmene i dopune prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) održaće se od 14. maja do 12. juna 2018. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u holu ispred velike sale zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1, u vremenu od 7 do 15 časova, kao i na internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Izmene i dopune prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, u pisanoj formi, Odeljenju za urbanističke poslove i prostorno planiranje opštine Lajkovac, preko pisarnice Opštinske uprave opštine Lajkovac, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12. junom 2018. godine.

Glavni urbanista opštine Lajkovac, kancelarija broj 311, treći sprat, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koji izvrše uvid u izloženi Nacrt Izmene i dopune prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, pružaće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim dostavljanjem primedbi i predloga.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u sredu 23. maja 2018. godine, sa početkom u 11 časova, u velikoj sali zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE LAJKOVAC biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 18. juna 2018.godine, sa početkom u 11 časova, u velikoj sali zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta će javno iznositi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Komisija za planove opštine Lajkovac će na zatvorenoj sednici, koja će se naknadno održati, doneti zaključke po svakoj podnetoj primedbi i sačiniti izveštaj o obavljenom javnom uvidu.

Related posts