IZMENE JAVNOG KONKURSA ZA VERSKE OBJEKTE

OPŠTINA LAJKVAC JE 2. APRILA OBJAVILA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OBNOVU VERSKIH OBJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE LAJKOVAC U 2018.GODINI. OVO SU IZMENE OBJAVLJENOG KONKURSA:

Na osnovu člana 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“ br. 36/2006), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS” br. 129/07, 83/14), Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za izbor projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ br. 9/2015, 1/2018 i_____), člana 61. Statuta opštine Lajkovac (“Sl.glasnik opštine Lajkovac“ br. 11/08) i člana 9. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Lajkovac („Sl. glasnik opštine Lajkovac“ br. 12/08) Opštinsko veće opštine Lajkovac, na telefonskoj Sednici održanoj dana_______________, donosi:

IZMENE I DOPUNE JAVNOG KONKURSA

ZA FINANSIRANJE / SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OBNOVU VERSKIH OBJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE LAJKOVAC U 2018. GODINI

Vrši se izmena Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta Opštine Lajkovac u 2018. godini br:06-37/18-III od 30.03.2018. godine, tako da se u tački 4. Procedura prijavljivanja i vremenski rokovi brišu reči:

„Rok za podnošenje prijave ca pratećom dokumentacijom za projekte je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na radio Kiss- u, veb portalu „Na dlanu Lajkovac“ i na zvaničnoj internet strani Opštine Lajkovac (www.lajkovac.org.rs)“, i upisuju reči:

„Rok za podnošenje prijave ca pratećom dokumentacijom za projekte je 21 dan od dana objavljivanja javnog konkursa na radio Kiss- u, veb portalu „Na dlanu Lajkovac“ i na zvaničnoj internet strani Opštine Lajkovac (www.lajkovac.org.rs).“

U ostalom delu tačka 4. Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta Opštine Lajkovac u 2018. godini, ostaje nepromenjena.

U svemu ostalom Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta Opštine Lajkovac u 2018. godini, ostaje nepromenjen.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC
Br:___________od. godine

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA

Andrija Živković

Related posts