JAVNI KONKURS ZA VERSKE OBJEKTE

JAVNI KONKURS ZA VERSKE OBJEKTE

Opština Lajkovac je raspisala Javni Konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta Opštine Lajkovac u 2018. godini.

KONKURS TRAJE od 02. 04 2018.- 16. 04. 2018. godine.

Na osnovu člana 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“ br. 36/2006), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS” br. 129/07, 83/14), Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za izbor projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ br. 9/2015, 1/2018 i_____), člana 61. Statuta opštine Lajkovac (“Sl.glasnik opštine Lajkovac“ br. 11/08) i člana 9. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Lajkovac („Sl. glasnik opštine Lajkovac“ br. 12/08) Opštinsko veće opštine Lajkovac, na Sednici održanoj dana_______________, raspisuje sledeći:

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE / SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OBNOVU VERSKIH OBJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE LAJKOVAC U 2018. GODINI
1.SADRŽAJ KONKURSA

Sredstva namenjena crkvama i verskim zajednicama dodeljuju se za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
– Izgradnja novih crkvenih i drugih projekata koji pripadaju crkvi (u okviru ili van porte)
– Investicione radove na crkvenim objektima, tornjevima i zvonicima i drugim objektima koji pripadaju crkvi (u okviru ili van porte)
– Stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih objekata
– Saniranje vlage na crkvenim zidovima
– Obnovu postojećih crkvenih objekata koji su bez obnove duži vremenski period, a posebno crkvenih objekata koji su spomenici kulture
– Obnovu krovova koji prokišnjavaju na crkvenim objektima
– Obnovu verskih objekata-spomenika
– Obnovu parohijskih domova
– Obnovu kapela
– Obnovu ikona, verskih i sakralnih predmeta
– Izgradnju novih i obnovu propalih ograda oko crkvenih objekata
– Uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
– Drugi nepomenuti radovi na crkvenim objektima od investicionog značaja za crkve

Cilj: Unapređivanje verskih sloboda i ostvarivanje opšteg dobra i zajedničkog interesa.
2. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na učešće imaju crkve i verske zajednice sa sedištem na teritoriji opštine Lajkovac i Srpska Pravoslavna Parohija Vračevićska u Latkoviću.

Pri izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Lajkovac Komisija će se voditi sledećim kriterijumima:

– da li je verski objekat pod zaštitom države;
– u kakvom se stanju nalazi objekat;
– da li su investicioni zahvati neophodni i da li je zbog ruiniranosti ugrožena – bezbednost vernika;
– da li su i od drugih izvora donacija skupljena sredstva;
– da li je obezbeđeno sopstveno učešće u realizaciji projekta;
– da li se radi o izgradnji novog objekta ili je obnova postojećeg;
– karakter hitnosti za investicione zahvate u svakom konkretnom slučaju;
– iznos sredstava odobrenih u prethodne 3 godine iz budžeta opštine Lajkovac za investiciono ulaganje u objekat.

Projekat se mora realizovati do isteka budžetske godine, odnosno do 31. decembra 2018. godine.

Korisnici sredstava dužni su da, u roku od petnaest dana po završetku projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do kraja tekuće godine Opštinskom veću opštine Lajkovac podnesu izveštaj o realizaciji tih projekata (uz narativni izveštaj dostaviti: fotografije posle investicionih ulaganja ili cd, i sl.) i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava (fotokopije računa sa otpremnicama, naloga, ugovora, privremenih i okončanih situacija fotokopije izvoda na kojima se vidi plaćanje po priloženim računima i dr.).

Ukoliko se izveštaji iz prethodnog stava ne dostave, korisnicima sredstava neće biti dodeljena sredstva u narednoj godini, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

3. SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija sadrži:

– popunjen obrazac sa budžetom prijave na srpskom jeziku za konkurs (Obrazac prijave za Javni konkurs može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Lajkovac www. lajkovac.org.rs i u Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Lajkovac, drugi sprat, kancelarija br. 207).
– detaljan opis projekta za čije finansiranje i sufinansiranje se podnosi prijava;
– popunjen obrazac sa budžetom projekta
– izjavu o prihvatanju obaveze korisnika, koja je sastavni deo Prijave;
– predmer, predračun radova, ponuda za izvođenje radova i sl.
– fotografije objekta pre početka investicionih ulaganja;
– fotokopija Rešenja o registraciji kod nadležnog organa (Osnovno rešenje i izmene)
– fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
– zvaničan dokaz o računu u banci;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– saglasnost viših organa crkve ili verske zajednice na predlog projekta, osim za slučajeve kada je prema crkvenim pravilima izuzeta saglasnost viših organa;
– izjava odgovornog lica da su obezbeđena sredstva od drugih donatora, odnosno da je obezbeđeno sopstveno sufinansiranje predloga projekta.

4. PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA I VREMENSKI ROKOVI

Prijave na javni konkurs sa pratećom dokumentacijom treba podneti lično na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u jednoj zapečaćenoj koverti, u pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac ili poslati putem pošte preporučenom pošiljkom na dole naznačenu adresu:

Opština Lajkovac
Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta Opštine Lajkovac
Omladinski trg 1
14224 Lajkovac

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:

Prijava za Javni konkurs
za finansiranje/sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta opštine Lajkovac u 2018. godini
Naziv podnosioca prijave
Adresa podnosioca prijave
Naziv projekta
NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA

Rok za podnošenje prijave ca pratećom dokumentacijom za projekte je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na radio Kiss- u, veb portalu „Na dlanu Lajkovac“ i na zvaničnoj internet strani Opštine Lajkovac (www.lajkovac.org.rs).

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na zvaničnoj internet strani Opštine Lajkovac (www.lajkovac.org.rs), kao i u Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Lajkovac, drugi sprat, kancelarija br.207, radnim danom od 7 do 15 časova.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.
Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti na tel.014/3433-371, kontakt osoba Gordana Gačić.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAJKOVAC
Br:___________od. godine

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Andrija Živković

Related posts