POETSKI KONKURS

GRADSKA BIBLIOTEKA LAJKOVAC

RASPISUJE
P O E T S K I  K O N K U R S

NA TEMU

“MOJ LAJKOVAC”

Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća imaju svi učenici od 1 – 8. razreda osnovnih škola sa teritorije
Opštine Lajkovac
2. Konkurs je otvoren od danas pa do 10.marta 2017.godine
3. Kandidati na konkursu mogu učestvovati sa najviše tri pesme koje do sada nisu bile nigde objavljene.
4. Radove poslati pod šifrom na sledeću adresu:
Gradska biblioteka Lajkovac
Trg Vladike Nikolaja br.6
14224 Lajkovac
ili lično dostaviti u zatvorenoj koverti u Gradsku biblioteku Lajkovac sa
naznakom: „ Za poetski konkurs“.

5. Uz radove u posebnoj koverti dostaviti sledeće podatke:
– Puno ime i prezime učenika i ime učitelja, nastavnika
– Razred i naziv škole
– Adresu stanovanja i broj telefona

Prispeli radovi će biti razvrstani prema starosnim kategorijama:
– od 1 – 4. razreda osnovne škole
– od 5 – 8. razreda osnovne škole

Sve prispele radove ocenjivaće stručni žiri, koji će imenovati Gradska biblioteka
Lajkovac.
Odabrani kandidati biće blagovremeno obavešteni o rezultatima konkursa i programu završne manifestacije.
Rezultati konkursa biće javno objavnjeni na sajtu biblioteke:
www.gbl.org.rs

Related posts