KONKURS ZA JAVNE RADOVE

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2016.-TOJ GODINI:

Na osnovu Sporazuma br. 101-1/2016-I od 19.02.2016. godine o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, između Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Lajkovac za 2016. godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Valjevo u saradnji sa opštinom Lajkovac, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA
U 2016. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje opština Lajkovac, u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.
Kroz sprovođenje javnog rada radno se angažuju nezaposlena lica/nezaposlene osobe sa evidencije Nacionalne službe. Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće mladi do 30. godine života, stariji od 30 godina života,
invaliditetom i lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovana lica.
Poslodavaca-izvođača javnog rada određuje, na osnovu javnog konkursa, predsednik Opštine, po predlogu Komisije i bodovne liste Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Valjevo.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je šest meseci u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom /rešenjem na određeno vreme utvrdiće se period angažovanja na javnim radovima, za svako lice.

II OBLASTI SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
sređivanje arhive i elektronsko ažuriranje podataka
održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
održavanje sportske hale;
održavanja i zaštite životne sredine i prirode:

uređenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac, uključujući i ljudska groblja.

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora / rešenja, na određeno vreme licima uključenim u javne radove, u visini do:
25.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, (utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom), za lica sa završenim Osnovnim akademskim studijama prvog stepena sa 240 ESPB ;
24.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, (utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje,
obračunate u skladu sa zakonom), za lica sa završenim Osnovnim akademskim studijama prvog stepena sa 180 ESPB ;
23.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, (utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom), za lica sa III i IV stepenom stručne spreme ;
22.500,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, (utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom), za lica sa I i II stepenom stručne spreme;

naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
naknadu troškova sprovođenja javnih radova, ukupno:
30.000,00 dinara za sprovođenje javnog rada u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
sređivanje arhive i elektronsko ažuriranje podataka
415.000,00 dinara za sprovođenje javnog rada u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
održavanje sportske hale;
355.000,00 dinara za sprovođenje javnog rada u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
uređenje javnih površina na teritoriji opštine Lajkovac, uključujući i ljudska groblja.

naknadu troškova organizovanja obuke

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove. Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu
za organizovanje obuke u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu

Poslodavac-izvođač javnog rada može da obezbedi isplatu troškova dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, kao i isplatu ostalih obaveza u skladu sa zakonom.

IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Uslovi za podnošenje prijave
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
organi jedinice lokalne samouprave
javne ustanove i javna preduzeća
privredna društva
preduzetnici
zadruge
udruženja.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:
zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava (korisnici novčane socijalne pomoći, mladi, višak zaposlenih, stariji od 50 godina, dugoročno nezaposleni, nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalnosti, ruralno stanovništvo, žene, izbegla i raseljena lica, povratnici prema Sporazumu o readmisiji, deca bez roditeljskog staranja, žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima, samohrani roditelji i roditelji dece sa smetnjama u razvoju);
je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);
– je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave
Uz prijavu (propisani obrazac sa termin planom) se dostavlja sledeća dokumentacija:
Prijava za javne radove na propisanom obrascu;
fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Lajkovac ili mišljenje nadležnog organa lokalne samouprave o opravdanosti izvođenja javnog rada, ukolko podnosilac prijave raspolaže istim;
fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju) i
spisak lica korisnika usluga – za poslodavca – izvođača javnog rada u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.
Dokaz o učešću u finansiranju, ukoliko se sprovođenje javnih radova finansira od strane lokalne samouprave ili iz drugih izvora.

Ukoliko poslodavac-izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke poslodavca-izvođača javnog rada ili program obrazovne ustanove, na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u javni rad.

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova donose se na osnovu bodovne liste formirane od strane Nacionalne službe, a nakon provere ispunjenosti uslova iz Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca-izvođača javnog rada, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi predsednik Opštine, uz prethodno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Opština Lajkovac, zadržava pravo da prilikom predloga za odlučivanje koje potpisuje predsednik Opštine, izvrši korekciju dužine javnog rada i/ili broja lica, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za Javne radove.
odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u javni rad.

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova donose se na osnovu bodovne liste formirane od strane Nacionalne službe, a nakon provere ispunjenosti uslova iz Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca-izvođača javnog rada, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi predsednik Opštine, uz prethodno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Opština Lajkovac, zadržava pravo da prilikom predloga za odlučivanje koje potpisuje predsednik Opštine, izvrši korekciju dužine javnog rada i/ili broja lica, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za Javne radove.

Spisak poslodavaca-izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova objavljuje se na oglasnoj tabli opštine Lajkovac.

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Predsednik opštine Lajkovac i poslodavac – izvođač javnog rada zaključuju ugovor o sprovođenju javnog rada, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Rok za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada je 15 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova potpiše ugovore/rešenja sa licima sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba, u saradnji sa poslodavcem.

Datum angažovanja lica sa kojim je potpisan ugovor/rešenje ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 40 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:
ugovori /rešenja sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
specifikacija sredstava/materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;
potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja;
sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
potvrda o prijemu zahteva za registraciju menice (pravno lice);
fotokopija/očitana lična karta korisnika sredstava/žiranta.

U cilju zaključenja ugovora, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

1. ZA PREDUZETNIKA:

– dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem;

2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;

3. ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

– izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju projekta, uz izjavu da nije u mogućnosti da priloži menicu.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, privatni izvršitelj i sl.).

Ako su poslodavcu odobrena sredstva po više podnetih zahteva po istom ili različitim programima i merama aktivne politike zapošljavanja, poslodavac je u obavezi da dostavi odgovarajuće sredstvo obezbeđenja koje odgovara zbiru ukupno odobrenih sredstava.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog lica angažovanog na javnom radu.

VII OBAVEZE IZVOĐAČA JAVNOG RADA

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:
– lica angažovana na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze; u slučaju prestanka radnog angažovanja lica poslodavac je u obavezi da u roku od 10 dana od dana prestanka radnog angažovanja izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem iz iste kategorije, za preostalo vreme trajanja ugovora, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcem;
– obezbedi vođu programa javnog rada i/ili mentora za obuku nezaposlenih lica angažovanih na javnom radu;
– organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– izvrši prijavu angažovanih lica na obavezno socijalno osiguranje;
– redovno uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
– redovno vrši isplatu ugovorene naknade za obavljen posao na tekuće račune angažovanih lica;
– redovno vrši isplatu naknade troškova prevoza angažovanim licima;
– redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade za obavljen posao, prevoza i sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom/rešenjem;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama nakon završene obuke;
– mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada na propisanom obrascu;
– blagovremeno izvesti Nacionalnu službu o svim promenama od značaja za realizaciju javnog rada;
– Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada.
– organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– izvrši prijavu angažovanih lica na obavezno socijalno osiguranje;
– redovno uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
– redovno vrši isplatu ugovorene naknade za obavljen posao na tekuće račune angažovanih lica;
– redovno vrši isplatu naknade troškova prevoza angažovanim licima;
– redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade za obavljen posao, prevoza i sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom/rešenjem;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama nakon završene obuke;
– mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada na propisanom obrascu;
– blagovremeno izvesti Nacionalnu službu o svim promenama od značaja za realizaciju javnog rada;
– Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada.

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Ispostava Lajkovac.

Javni poziv je otvoren osam dana od dana objavljivanja, tj. zaključno sa 12. 05. 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Ispostava Lajkovac, telefon: 014/3431-107.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Related posts