JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIKE

Objavljeni su: Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje i stručno osposobljavanje pripravnika za 2016. godinu i Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova u 2016. godini.

Na osnovu Sporazuma br. 101-1/2016-I od 19.02.2016. godine o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, između Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Lajkovac za 2016. godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Valjevo i Opština Lajkovac raspisuju

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA ZA 2016.GODINU
ZA OPŠTINU LAJKOVAC

ZA VREME TRAJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA REFUNDACIJU:

1. 25.000,00 dinara za neto zaradu pripravnika, visoka stručna sprema – Osnovne akademske studije prvog stepena sa 240 ESPB u trajanju od 12 meseci ( ukupno 3 pripravnika)
2. 24.000,00 dinara za neto zaradu pripravnika sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem (180 ESPB) u trajanju od 12 meseci (ukupno 2 pripravnika)
1. svih troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji idu na teret zaposlenog i poslodavca

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

1. preduzetnici,privredna društva,zadruge i udruženja, sa sedištem u Lajkovcu, kao i poslodavci čije je sedište van Lajkovca a koji svoje poslovne aktivnosti u smislu poslovnih jedinica, predstavništava i ispostava imaju u Lajkovcu
2. jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća
3. poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih
4. poslodavci koji su solventni

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. zahtev za dodelu subvencije na propisanom obrascu
2. izvod iz Agencije za privredne registre
3. izveštaj nadležne banke o plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ,za prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
4. izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS)overen od strane poslodavca za

1. prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
2. uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev- za poslodavce koji paušalno izmiruju poreske obaveze
3. izvod iz Akta o sistematizaciji poslova kod poslodavca gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno radno angažovanje lica određenog profila odnosno zanimanja

OBAVEZE POSLODAVCA

1. da u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o dodeli subvencije sa pripravnikom zasnuje radni odnos
2. da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci
3. da pripravniku izda uverenje o stručnoj osposobljenosti
4. da održi isti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja subvencije
5. da predstavnicima Nacionalne službe omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza

USLOVI ZA NEZAPOSLENA LICA

1. da su na evidenciji nezaposlenih sa prebivalištem na teritoriji Opštine Lajkovac
2. da su bez radnog iskustva, potrebnog za polaganje pripravničkog ispita, u struci za koju se osposobljavaju
3. da su na radu proveli kraće vreme od vremena utvrđenog za pripravnički staž pripravnika
4. da su starosti do 35 godina

ODLUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Valjevo vrši prijem i obradu zahteva i sačinjava predlog odluka o odobravanju sredstava, dok Opština Lajkovac donosi odluke o odobravanju sredstava.
O međusobnim pravima i obavezama između poslodavca, Opštine Lajkovac i Nacionalne službe za zapošljavanje zaključiće se ugovor.
Obrasci zahteva se preuzimaju i zahtevi sa potrebnom dokumentacijom primaju u Ispostavi zapošljavanja Lajkovac, ul. Vladike Nikolaja 12.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja, tj.zaključno sa 12.05. 2016. godine.

Related posts