NOVI APARATI ZA BOLJU DIJAGNOSTIKU I LEĆENJE

Odeljenje za produženo lečenje i negu sa ranom rehabilitacijom prema broju pacijenata koji potraže pomoć fizijatara i fizikalne medicine kao i obim usluga koje im se pruže na nedeljnom nivou, zavredeli su značajno obnavljanje opreme. Zdravstveni centar Valjevo, nabavio je savrmene uređaje za ovo odeljenje, koji će poboljšati dijagnostički i terapijski rad lekara i terapeuta u lečenju pacijenata.

Šef Odeljenja za produženo lečenje i negu sa ranom rehabilitacijom, dr Olgica Ranković, fizijatar, subspecijalista reumatologije, navela je da je fokus fizikalne medicine da u što kraćem roku omogući korisnicima  da im se otkloni bol, vrati pokretljivost, omogući oporavak i da se pacijent osposobi za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, te stoga ističe zahvalnost i značaj nabavke novih terapijskih uređaja.

“U toku su pripreme za početak rada DEXA aparata za merenje mineralne koštane gustine na skeletu. Osteodezintometrija je zlatni standard za utvrđivanje dijagnoze osteoporoze. To je neinvazivna metoda kojom mi dobijamo rezultat koji predstavlja dijagnostički kriterijum za postmenopauzalnu osteoporozu. Na osteoporozu treba da mislimo jer je to jedna sistemska bolest i klinički je nema bolest, ali ono što nju čini ozbiljnom jesu prelomi na male traume. Mi ovde pacijente lečimo različitim modalitetima fizičke energije koja se stvara u savremenim aparatima za fizikalnu terapiju i u tom smislu mi možemo da se pohvalimo da smo ovom nabavkom dobili savremeni aparat za lasero terapiju, aparat za magnestnu terapiju, aparat za terapiju ultrazvukom, dva aparata za elektroterapiju. Naravno najkrupniji i za dijagnostiku značajan aparat DEXA koji nije radio dugi niz godina. Kod nas se terapijske procedure zakazuju po stepenu hitnosti jer imamo veliki broj pacijenata koji prevazilazi naše kapacitete. Kroz terapijski deo dnevno prođe 200 pacijenata kojima se pruža fizikalna terapija što čini oko 1000 pruženih usluga u različitim modalitetima za lečanje u okviru fizikalne terapije. Mi imamo tendenciju za neka buduća vremena da se snabdemo sa aparatima koji su u skladu sa savremenim tehnologijama – navela je dr Olgica Ranković i dodala da su veoma  široke indikacije za fizikalnu terapiju. Na fizikalnu terapiju pre svega dolaze pacijenti posle svih vrsta povreda, a nakon završenog konzervativnog ili operativnog lečenja od strane ortopeda. Drugu grupu naših pacijenata čine neurološki pacijenti, posebno pacijenti posle cerebrovaskularnog insulta, zatim pacijenti koji imaju neka oštećenja perifernog nervnog stabla, a slede oboleli od Parkinsonove bolesti, Multiple skleroze. Posebnu veliku grupu naših pacijenata čine i pacijenti sa reumatološkim oboljenjima. To su pre svega pacijenti koji boluju od degenerativnog reumatizma, ali je fizikalna terapija obavezna i za sve koji boluju od smirenih formi zapaljenskog reumatizma. Imperativ u fizikalnoj terapiji je da se za što kraće vreme pacijent osposobi.”

Ono što je načelnica dr Ranković posebno istakla kao važan segment rada fizikalne medicine jeste rad sa pedijatrijskom populacijom gde obavljaju sistematske preglede, a pacijenti su i tek novorođene bebe sa urođenim defotrmitetima kao što su bebe sa tortikolisom ili varusom, ali i ostalim stanjima koja zahtevaju ozbiljnu medicinsku rehabilitaciju odmah po rođenju. U tom smislu su zaposleni fizijatri i fizioterapeuti u stalnoj edukaciji.

Dr Tatjana Radojević je trenutno na subspecijalizaciji iz dečije fizijatrije. Dr Milan Mršić, fizijatar, završio je dodatnu obuku za  EMG test jer se u svakodnevnom kliničkom radu uvidela potreba za ovom vrstom dijagnostike. On ima sertifikat za rad na savremenom EMG aparatu s obzirom na veliku potrebu za ovom dijagnostkom, u budućnosti se očekuje da se još lekara dodatno edukuje.

Savet dr Olgice Ranković u preveniranju ozbiljnih osteoporoznih tegoba bi bio celoživotna prevencija faktora rizika na koje možemo da utičemo, najpre da se vodi računa o ishrani jer koštanu gustinu koju dobijemo u ranoj mladosti kroz život lagano gubimo. Starost je jedan od vodećih rizika za osteoporozu kao i rana menopauza. Osim ishrane, veoma je važna umerena fizička aktivnost, tri puta nedeljno brzo hodanje ili ples preveniraju osteporozu.

Related posts

Leave a Comment