DR VLADIMIR PANTELIĆ NOVI V.D. DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA VALJEVO

Novi vršilac dužnosti direktora Zdravstvenig centra Valjevo je Dr Vladimir Pantelić, hirurg, subspecijalista endokrine hirurgije, dosadašnji v.d. zamenika direktora valjevske zdravstvene ustanove.

Rešenje o imenovanju dr Pantelića donela je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 26. oktobra. Na istoj sednici je doneto rešenje o razrešenju dr Marije Kristivojević Mirković, specijalista kardiologije, dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Valjevo.

Dr Vladimir Pantelić, rođen je 26.10.1980. godine u Pričeviću, kod Valjeva, gde je završio Osnovnu školu „Ilija Birčanin“. Dalje readovno školovanje nastavio je u Valjevu, gde je upisao Srednju medicinsku školu “Dr Miša Pantić“ – opšti smer. Po završetku srednje škole, 1999. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Кragujevcu, gde je diplomirao 2007. godine, stekavši zvanje doktora medicine. Pripravnički staž je obavlio u ZC Valjevo, najpre kao klinički lekar u Službi za hitnu medicinsku pomoć, a potom kao lekar u Službi opšte hirurgije. Dalje stručno usavršavanje nastavio je 2012. godine, upisavši doktorske akademske studije iz kliničke i eksperimentalne hirurgije, a 2014. godine polaže usmeni ispit. Vladimir je 2015. godine položio specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekao zvanje specijaliste iz oblasti „Opšte hirurgije“. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, po zahtevu Opšte bolnice Valjevo, septembra 2018. godine donelo je odluku kojom je dr Vladimir Pantelić, upućen na užu subspecijalizaciju iz oblasti endokrine hirurgije, a usmeni ispit je položio februara 2020. godine u Centru za endokrinu hirurgiju КCS – Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovu naučnog i kliničkog doprinosa iz uže naučne oblasti kojom se bavi, postaje član Udruženja endokrinih hirurga Srbije. Član je i Hilandarskog lekarskog društva. Vladimir živi i radi u Valjevu, oženjen je i otac je dvoje dece.

Zdravstveni centar Valjevo je zdravstvena ustanova koja je pod ingerencijom Vlade Republike Srbije, koja bira organe upravljanja. U Odluci o osnivanju Zdravstvenog centara Valjevo, navedeno je da su organi Zdravstvenog centra direktor, Upravni i Nadzorni odbor, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, odnsono Ministarstvo zdravlja.

Related posts

Leave a Comment