EVROPSKI DAN AUTIZMA, 3. OKTOBAR

U okviru kampanje “Izgradimo inkluzivno društvo za osobe sa autizmom”  koja je usvojena na Skupštini Autizma Evrope obeležava se 3. oktobar, evropski dan osoba sa autizmom sa željom da se podigne svest o (ne)pristupačnosti obrazovanja i zapošljavanja osoba sa autizmom.

Prema oceni Evropskog Parlamenta i Ujedninjenih nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najisključivanijih grupa ljudi.

Iako se ove godine navršava petnaest godina od kako je na snagu stupila  Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD) i njen Opcioni protokol, a 14 godina otkako ju je Republika Srbija ratifikovala,  njena primena je i dalje nepotpuna u mnogim oblastima. 

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, 3. oktobra, na dan obeležavanja Evropskog dana autizma, poziva donosioce odluka u Srbiji da se aktivno posvete i uključe uklanjanju mnogobrojnih barijera koje sprečavaju osobe iz autističnog spektra u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava.  

U Evropi trenutno živi  oko 7 miliona osoba iz autističnog spektra, a ako uzmemo u obzir i njihove porodice, možemo reći da je preko 20 miliona Evropljana na direktan ili indirektan način povezano sa autizmom. Zbog nepostojanja Nacionalnog registra osoba sa invaliditetom, u Srbiji se ne zna tačan broj osoba iz autističnog spektra. Ali, ako uzmemo u obzir gore pomenutu prevalencu autizma, sa sigurnošću možemo tvrditi da ih je nekoliko desetina hiljada.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, previše osoba iz autističnog spektra i njihovih porodica misli da javnost ovo stanje ne razume. Od izuzetne je važnosti da donosioci odluka, kao i društvo u celini, steknu bolje razumevanje autizma, i da delaju u smeru uklanjanja postojećih prepreka koje sperečavaju punu inkluziju i učešće osoba iz autističnog spektra u društvu. 

Kako bi stvorili pristupačno i inkluzivno društvo za sve, donosioci odluka treba da omoguće:

1.            Formiranje Nacionalnog registra koji bi omogućio precizan uvid u broj osoba iz autističnog spektra u Srbiji. Postojanje Registra bi takođe olakšalo ostvarivanje svih prava osobama iz autističnog spektra, a državi planiranje sredstava i resursa.

2.            Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg do najstarijeg doba osoba iz autističnog spektra, od dijagnostike do lečenja i stanovanja.

3.            Poštovanje svih izglasanih zakona i donošenje novih koji štite prava osoba iz autističnog spektra.

4.            Rano prepoznavanje poremećaja iz sprektra autizma kod dece ključno je za njihov napredak i povoljan rezultat, budući da osigurava budućnost adekvatnih intervencija, omogućava pravovremenu podršku i edukaciju roditelja, a samim tim i kvalitetniji život porodice.

5.            Razvijanje  servisa podrške za osobe iz autističnog spektra svih uzrasta,  kao što su dnevni centri, asistent u porodici, pomoć u kući,  lični pratilac, predah usluga, male domske zajednice, stanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.

6.            Razrešiti sve probleme iz inkluzivnog obrazovanja, koji postoje i danas nakon 12 godina, obavezno omogućiti  potrebne podrške radi adekvatnog obrazovanja,kao i implementaciju zakona za svu decu bez obzira u kom sistemu obrazovanja se nalaze.

7.            Postojanje adekvatnih zanimanja u procesu  srednjeg obrazovanja za osobe iz autističnog spektra, kako bi zapošljavanje u uslovima tržišta rada postalo  moguće.

8.            Omogućavanje pristupa tržištu rada – potrebna su prilagođavanja nepristupačnim procedurama regrutovanja za radna mesta ili strukture samog radnog okruženja, koja će omogućiti osobama iz autističnog spektra da se uključe u poslovni svet, a zauzvrat poslodavcima omogućiti da imaju korist od njihovih veština i talenata.

9.            Veću edukovanost zdravstvenih radnika za lečenje bolesti koje nisu direktno povezane sa autizmom, kao što su bolesti iz oblasti kardiologije, neurologije, onkologije, ginekologije itd.

10.          Uključivanje pojednica i grupa direktno pogođenih autizmom (roditelji, osobe sa autizmom i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka.

11.          Prioritetno i urgentno  razvijanje servisa podrške za odrasle osobe sa autizmom za samostalni život uz podršku posle nestanka biološke porodice

Zato još jednom pozivamo donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost da se konsultuju i sarađuju sa osobama iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).

Autizam je složeni neurorazvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve 3 godine života.

Mnogi stručnjaci veruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Ispoljava se kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom razvijaju drugačije.

Uprkos početnim verovanjima u suprotno, autizam nije retka pojava. Poznato je da, ukoliko se podrazumeva ceo spektar autističnih poremećaja, poremećaj može uticati na 1% stanovništva. Autizam može da se desi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, socijalni i ekonomski status. Četiri puta je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica.

Rana dijagnostika i tretman, uključivanje u obrazovni proces i zapošljavanje su ključni za osobe iz autističnog spektra. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, osnovan je 1977. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba iz autističnog spektra i njihovih porodica sa fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji. Savez je ujedno krovna organizacija koja okuplja 15 udruženja za pomoć osobama sa autizmom iz cele Srbije, a od 2007. godine je deo organizacije „Autizam Evrope“ podsetio je danas u svom saopštenju Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.

U Lajkovcu je u septembru 2019. godine osnovano Udruženje za pomoć osobama sa autizmom “BaziMili”, umreženo u nacionalni i evropski savez.

Udruženje je između ostalog u lokalnoj zajednici ustanovilo manifestaciju „Plavi dani“ posvećenu osobama sa autizmom.

Udruženje “BaziMili” Lajkovac u saradnji sa brojnim subjektima u zajednici, uspešno savladavajući zajedno pionirske korake u ovoj oblasti, na različite načine pruža pomoć i podršku porodicama sa decom obolelom od autizma, ali i sa drugim teškoćama u razvoju. Deca su uključena i u vaspitno – obrazovni sistem, a kroz sportske i druge asocijacije im je omogućeno da budu aktivni, što je od velikog značaja za njihov motorički razvoj i socijalizaciju i što kompletniju i uspešniju inkluziju u sve segmente života u lokalnoj zajednici.

Related posts

Leave a Comment