PODRŠKA LOKALNIM ORGANIZACIJAMA U SPROVOĐENJU SOCIJALNO INTEGRISANIH USLUGA

Uz podršku Vlade Švajcarske, program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ objavio je javni poziv za podršku lokalnim organizacijama civilnog društva u sprovođenju socijalno integrisanih usluga. 

Ukupan budžet ovog javnog poziva je 273.000 evra i biće podržano najmanje 20 lokalnih projekata za pružanje socijalno integrisanih usluga kojima se objedinjuju najmanje dve od tri tematske oblasti: socijalna zaštita, obrazovanje i zdravstvo. 

Cilj poziva je unapređenje pristupa ostvarenju prava i ispunjenju potreba za najmanje 2.000 građana i građanki iz ranjivih grupa na lokalnom nivou, sa fokusom na Rome, posebno iz neuslovnih naselja, osobe sa invaliditetom, uključujući decu i mlade ometene u razvoju, kao i lica koja ostvaruju pravo na podršku prema Zakonu o socijalnoj zaštiti. 

Program posebno podstiče prijavljivanje romskih udruženja, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou. Takođe, projekti moraju uključivati partnerstvo sa lokalnom samoupravom ili drugom relevantnom institucijom (Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, školom i sl). 

Program PRO je objavio i poziv za tehničku podršku za najmanje 15 lokalnih organizacija civilnog društva za jačanje kapaciteta u cilju licenciranja kao pružalaca usluga socijalne zaštite. 

Oba poziva su otvorena do 9. juna 2023. godine, a pravo učešća imaju organizacije civilnog društva iz 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije. 

Dodatne informacije o uslovima poziva, procesu prijave i kriterijumima za izbor korisnika dostupne su na stranici programa PRO:

https://pro.org.rs/

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a zajednički sprovode Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP).

Related posts

Leave a Comment