SVETSKI DAN NULTE TOLERANCIJE DISKRIMINACIJE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podsetilo je povodom Svetskog dana nulte tolerancije diskriminacije, koji se obeležava danas, na važnost zaštite ljudskih prava i sloboda, podsticanje društvene jednakosti i prihvatanje različitosti kroz pravo svakog pojedinca na dostojanstven život.

Prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima UN, čija je potpisnica Srbija, kao i prema ciljevima Agende 2030 UN za održivi razvoj, sve države imaju moralnu i pravnu obavezu da uklone diskriminatorne zakone iz svog zakonodavstva i donesu zakone koji štite lica od diskriminacije, navodi se u saopštenju Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U okviru nadležnosti ministarstva u saradnji sa drugim organima i organizacijama civilnog društva, tokom 2021. i 2022. godine, izrađeno je nekoliko nacrta zakona i predloga dokumenata javnih politika namenjenih ostvarivanju i zaštiti ravnopravnosti.

Među njima se posebno ističe Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, zatim Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, Strategija za rodnu ravnopravnost, kao i Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, sva tri dokumenta sa pratećim akcionim planovima za njihovo sprovođenje.

Ustavom Srbije zagarantovana su, između ostalog, lična prava i slobode, ljudska i manjinska prava, jednaka zakonska zaštita svih lica, kao i zabrana svakog oblika diskriminacije, istaknuto je u saopštenju.

Ovim i drugim propisima, Srbija je potvrdila odlučnost u promovisanju tolerancije i demokratskih vrednosti i radu na prevenciji i zaustavljanju svih oblika diskriminacije. Ustavom Republike Srbije zagarantovana su lična prava i slobode, ljudska i manjinska prava, jednaka zakonska zaštita svih lica, kao i zabrana svakog oblika diskriminacije, navedeno je u saopštenju.

Related posts

Leave a Comment