KONKURS ZA UČENIČKE STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU

Na osnovu člana  7.   Odluke o učeničkim stipendijama, („Službeni glasnik opštine Lajkovac  “, broj: 16/2018 ) Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Lajkovac raspisuje,

                                                                        KONKURS

                ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU

        I  Konkurs se raspisuje radi dodele stipendija učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac  za školsku 2022/2023 godinu i to za period septembar 2022.  godine-jun 2023.godine, a za učenike četvrte godine za period septembar 2022- maj 2023. godine. Iznos sredstava za učeničke stipendije utvrđuje se za svaku školsku godinu Odlukom  Opštine Lajkovac za tu godinu.

Iznos učeničke stipendija utvrđuje se u visini do 20%  mesečne neto zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

        II Pravo učešća na konkursu za dodelu učeničkih stipendija učenici srednjih škola mogu ostvariti pod uslovom:

–              da imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac najmanje godinu dana od dana raspisivanja konkursa;

–              da jedan od roditelja odn. staratelja ima prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac najmanje godinu dana od dana raspisivanja konkursa

–              da su u svojstvu redovnog učenika završili osnovnu školu na teritoriji opštine Lajkovac;

–              za učenike prve godine srednje škole, bez obzira na teritoriju na kojoj se srednja škola nalazi, da su u svojstvu redovnog učenika proglašeni za đaka generacije u osnovnoj školi na teritoriji opštine Lajkovac;

–              za učenike druge, treće i četvrte godine srednje škole,bez obzira na teritoriju na kojoj se srednja škola nalazi, da su u svojstvu redovnog učenika proglašeni za đaka generacije u osnovnoj školi na teritoriji opštine Lajkovac i da su u svojstvu redovnog učenika završili svaki predhodni razred srednje škole sa odličnim uspehom.

        III     Potrebna dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji, koja se dostavljaju uz prijavu   a kojima se dokazuje ispunjenost uslova Odluke su:                                                                              

–              uverenje o prebivalištu učenika, odnosno izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti;

–              uverenje o prebivalištu roditelja ili staratelja, odnosno izjava da ovaj dokaz organ pribavi po službenoj dužnosti;

–              fotokopija lične karte ( odnosno izvod iz čitača) roditelja, odnosno staratelja, ukoliko je učenik maloletan;

–              potvrda o redovnom školovanju izdata od strane srednje škole koju učenik pohađa

–              overena fotokopija uverenja kojom se dokazuje svojstvo đaka geneacije;

–              potvrda da je učenik predhodne razrede srednje škole završio sa odličnim uspehom ili overena fotokopija svedočansta predhodnih razreda srednje škole

–              izjava podnosioca prijave, overena kod nadležnog organa, da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih, republičkih stipendija ili stipendija iz sredstava drugih pravnih lica ili ukoliko je korisnik , da će se po dobijanju stipendije Opštine Lajkovac, odreći drugih stipendija ( za korisnika stipendije koji je maloletan, izjavu daje roditelj, odnosno staratelj).

          IV  Prijava na konkurs, sa potrebnim dokumentima , podnosi se neposredno na pisarnici Opštinske uprave ili putem pošte Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti  Opštinske uprave opštine Lajkovac. Prijava se podnosi na jedinstvenom obrazcu, koji se preuzima na sajtu Opštine Lajkovac ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac.

         V  Konkurs se sprovodi na osnovu  podnetih prijava. Razmatranje podnetih prijava i davanje predloga kandidata  za dodelu stipendija , vrši Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Lajkovac. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

         VI Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata posle isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpunom prijavom  smatra se  prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu. Kandidat koji podnese nepotpunu prijavu biće pozvan da istu dopuni u roku od 7 dana od dana prijema poziva za dopunu.  Ukoliko kandidat u ostavljenom roku ne izvrši traženu dopunu, prijava će biti odbačena.

          VII  Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja  na zvaničnoj  internet prezentaciji Opštine Lajkovac na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Lajkovac  a počev od 24.10.2022.godine do 07.11.2022. godine.

          VIII  Bliža obaveštenja mogu se dobiti na tel: 3433-329; 3433-186 i 3433-109 lokal 125.   

                       ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Related posts

Leave a Comment