OPŠTINA LAJKOVAC ĆE POSTUPITI PO PREPORUCI ZAŠTITNIKA PRAVA GRAĐANA, VEĆ JE U ZAVRŠNOJ FAZI UVOĐENJA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA

Zaštitnik građana zatražio je od Opštinske uprave Lajkovac da hitno sprovede postupak javne nabavke za izbor pružaoca usluge ličnog pratioca deteta i da preduzme sve radnje da se svoj deci sa područja opštine Lajkovac, kojoj je takva usluga potrebna, obezbedi da pre početka nastupajuće školske godine započnu korišćenje ove usluge. Opština Lajkovac ima rok do 15. avgusta 2021. godine, da obavesti Zaštitnika građana o postupanju po preporuci, uz dostavljanje dokaza o postupanju.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić Foto: Beta/Milan Obradović

Zaštitnik građana je naime u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti, pokrenutom po pritužbi građana, utvrdio da je Uprava Opštine Lajkovac načinila propuste u radu, jer dve godine nije preduzela sve potrebne radnje kako bi obezbedila uslugu ličnog pratioca deci, čime je, kako je navedeno,  naneta šteta i povređeno pravo deteta na obrazovanje i na dodatnu pomoć i podršku u obrazovanju i vaspitanju.

Tim povodom, kontaktirali smo nadležne u lokalnoj samoupravi i Opštinska uprava opštine Lajkovac oglasila se Saopštenjem, u kome je hronološki pojašnjeno sve što je lokalna samouprava preduzela na planu uvođenja usluge Lični pratilac deteta, koje prenosimo u celosti, a kako saznajemo, javne nabavka, odnosno Javni poziv za izbor pružaoca usluge Lični pratilac deteta, biće objavljen naredne sedmice :

“Zahvaljujući Memorandumu o razumevanju za potrebe realizacije projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, zaključenom između Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Opštine Lajkovac u maju 2019. godine, preduzeti su prvi koraci na stvaranju formalnih preduslova za uspostavljanje predmetne  usluge. U decembru 2019. godine izrađen je Plan podrške za uspostavljanje usluge ličnog pratioca deteta, svojevrsna  projekcija aktivnosti na putu uvođenja nove usluge. S tim u vezi, najpre je Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite pretrpela dopunu u decembru 2019. godine a zatim su u martu 2020. godine usvojena i prateća akta koja bliže definišu uslove obezbeđivanja i pružanja usluge ličnog pratioca deteta i to :

1.            Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge ličnog pratioca deteta

2.            Odluka o ceni usluge ličnog pratioca deteta

Zbog vanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID 19 postupak javne nabavke za izbor pružaoca usluge nije pokrenut u toku 2020. godine, a samim tim ni usluga ličnog pratioca deteta nije uspostavljena. Na sednici Skupštine Opštine Lajkovac održanoj dana 29.12.2020. godine usvojene su Prve izmene i dopune Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta.

Odlukom o budžetu Opštine Lajkovac za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.100.000,00 dinara za uspostavljanje predmetne usluge. U aprilu tekuće godine realizovane su dve obuke:

1.            Lični pratilac deteta „Korak po korak“ i

2.            „Efikasni odnosi sa javnošću i značaj informisanja u sistemu socijalne zaštite“.

Postupak izbora pružaoca usluge biće sproveden u svemu prema Zakonu, radi obezbeđivanja bolje konkurencije i transparentnosti postupka.

Iskreno se nadamo,  da će sa početkom školske 2021/2022 godine krenuti i  implementacija predmetne usluge, uz neophodno zalaganje svih involviranih učesnika.”

Inače, usluga socijalne zaštite Lični pratilac deteta u Srbiji još uvek nije dovoljno razvijena, navedeno je u Izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Obezbeđivanje usluge u oblasti socijalne zaštite – Lični pratilac deteta”, koju je Državna revizorska institucija sprovela tokom 2020. godine.

„Iako se broj jedinica lokalne samouprave koje obezbeđuju uslugu Lični pratilac deteta iz godine u godinu povećava, još uvek uslugu nije uspostavilo 47 jedinica lokalnih samouprava, odnosno 33 odsto“, rečeno je na predstavljanju izveštaja o svrsishodnosti poslovanja „Obezbeđivanje usluge u oblasti socijalne zaštite – Lični pratilac deteta“.

Cilj ove revizije je bio da ispita da li se efikasnijim sprovođenjem aktivnosti jedinica lokalne samouprave može obezbediti da deca sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju, kojima je potrebna dodatna podrška, ostvare uslugu ličnog pratioca deteta, radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Od 2017. do 2019. godine samo je Beograd obezbedio uslugu ličnog pratioca deteta preko licencirane organizacije.

Usluga Lični pratilac deteta je dostupna detetu sa invaliditetom odnosno smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu – u kretanju, održavanju lične higijene, hranjenju, oblačenju i komunikaciji sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu.

Related posts

Leave a Comment