CILJ JE POTPISIVANJE EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Formiranje Komisije za rodnu ravnopravnost pri lokalnim samoupravama je svakako prvi oficijelni korak ka ostvarivanju konkretnih rezultata u ovoj oblasti. I pored toga što se temom rodne ravnopravnosti sporadično i parcijalno bave svi pomalo, odavde kreću sve ključne zvanične inicijative u  oblasti rodne ravnopravnosti, poput osnivanja lokalnih mehanizama i akcionih planova, ženskih parlamentarnih grupa, otvaranje mogućnosti realizacije projekata nevladinog  sektora iz sfere rodne ravnopravnosti.

U opštini Lajkovac su uveliko načinjeni prvi i to krupni koraci, a već je postavljen cilj da opština Lajkovac postane jedna od potpisnica Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, potvrdila je za portal https://lajkovacnadlanu.rs/ Biljana Žujović, predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost:

Komisija za rodnu ravnopravnost formirana je prvi put u našoj jedinici lokalne samouprave  30. novembra prošle godine. Do sada smo imali dva sastanka. Usvojili smo Poslovnik o radu i Akcioni plan rada, koji sadrži šest dugoročnih ciljeva baziranih na statističkim podacima o situaciji u našoj opštini vezano za rodnu ravnopravnost, ali će nakon nekih narednih koraka Akcioni plan biti menjan, pa o tome drugom prilikom.

Pošto je Komisija prvi put formirana i nemamo iskustva u radu, a ne bismo da postojimo samo formalno, kontaktirala sam Kancelariju za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, kao i predstavnike Stalne konferencije gradova i opština i nacionalnu kordinaorku Saveta evropskih opština i regiona, kako bih dobila pomoć u vidu smernica, jer mi je cilj da naša opština postane jedna od potpisnica Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Za to treba odluka Skupštine i nameravam da upoznam lokalni parlament sa sadržajem iste. Ukoliko odluka bude pozitivna i ukoliko potpišemo Evropsku povelju, moraćemo uskladiti Akcioni plan i krenuti u implementaciju istog u oblasti zdravstva,obrazovanja, prevencije nasilja, osnaživanju lokalnih kapaciteta u oblasti rodne ravnopravnosti.

Posebno želim da istaknem da se ovde ne favorizuju žene,  kako neki doživljavaju priču o rodnoj ravnopravnosti, reč je o fundamentalnom pravu na ravnopravnost svih građana i građanki, apsolutno svih u svim oblastima života.

Komisija za rodnu ravnopravnost, kao stalno telo Skupštine smatra da su, pored jednakosti i sprečavanja diskriminacije, rodna ravnopravnost i urodnjavanje, kroz sve aktivnosti na lokalnom nivou, veoma važni za napredak lokalne samouprave i poboljšanje kvaliteta života svih u lokalnoj zajednici.

Inače, u Srbiji je do sada relativno mali broj lokalnih samouprava potpisalo Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (CEMR), više od polovine ima osnovan mehanizam (radno telo ili lice) zaduženo za pitanja rodne ravnopravnosti i tek četvrtina lokalnih samouprava je učestvovala ili sprovodila neki projekat u oblasti rodne ravnopravnosti.

Naime, Savet evropskih opština i regiona (CEMR), kao asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti iz više od 30 zemalja Evrope, usvojio je 2006. godine Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Do sada je Povelju potpisalo više od 1370 evropskih lokalnih i regionalnih uprava. Prihvatanjem Povelje, lokalna samouprava pristupa grupi evropskih gradova i opština koji su rodnu politiku već utemeljili u sve oblasti svog rada.

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou je dokument koji daje jasan pregled svih oblasti rada lokalne vlasti u kojima je neophodno uvažiti princip jednakih mogućnosti. Rodna ravnopravnost pretpostavlja da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi od napretka jedne zajednice.

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti i prateći akcioni plan daju određena ovlašćenja lokalnoj samoupravi, a najvažnijim dokumentom, Zakonom ravnopravnosti polova pred gradove i opštine stavljen je niz zadataka.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kao Savez gradova i opština Srbije, u cilju lakše primene Zakona o ravnopravnosti polova i primene rodne perspektive u radu lokalnih samouprava, inicirala potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Važnost ovog međunarodnog dokumenta je u tome što pruža dobar pregled politika koje su u nadležnosti lokalne samouprave, a u okviru kojih bi primena rodne perspektive unapredila kvalitet života građana i građanki u lokalnoj zajednici.

Related posts

Leave a Comment