J A V N I P O Z I V ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA OZAKONJENJE STANA ILI PORODIČNE KUĆE KAO VID STAMBENE PODRŠKE

Na osnovu člana 105. stav 1. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“ broj: 104/2016) i člana 18. i 19. Programa za stambenu podršku na teritoriji opštine Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ broj: 2/2018), Stambena komisija imenovana rešenjem Skupštine opštine Lajkovac broj: 06-49/18-II od 10.05.2018. godine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA OZAKONJENJE STANA ILI
PORODIČNE KUĆE KAO VID STAMBENE PODRŠKE

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Finansiranje izrade tehničke dokumentacije (izveštaja o zatečenom stanju objekta i elaborata geodetskih radova) za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške.
2. KORISNICI

Pomoć za ozakonjenje stana ili porodične kuće može ostvariti jednočlano domaćinstvo čiji maksimalan prihod ne prelazi iznos od 0,5 prosečne zarade bez poreza i doprinosa na teritoriji opštine Lajkovac. Maksimalan prihod za višečlana domaćinstva obračunava se množenjem maksimalnog prihoda za jednočlanog domaćinstva sa koeficijentom (K) koji se izračunava po formuli K=1+Oh0,7+Dh0,5 gde je 1 – lice koje ostvaruje pravo na stambenu podršku; O – broj članova domaćinstva starosti preko 14 godina a D – broj dece starosti do 14 godina.

Prilikom obračunavanja maksimalnog prihoda porodičnog domaćinstva osobama sa invaliditetom koeficijent se uvećava za dodatnih 0,5.

Pod prihodima smatraju se:

– primanja i prihodi koji se ostvaruju u mesečnim iznosima i to zarada – plata ili naknada zarade odnosno naknada plate, ugovora o delu, penzija;
– prihod od registrovanog poljoprivrednog domaćinstva;
– prihod po osnovu obavljanja registrovane preduzetničke delatnosti;
– prihod u vidu dobiti ili dividende kroz članstvo u privrednom društvu;
– drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Pod prihodom ne smatraju se primanja koja se ostvaruju po osnovu invaliditeta. Prilikom utvrđivanja granice prihoda kao uslov za ostvarivanje prava na stambenu podršku uzima se prosečan mesečni prihod od šest meseci koji prethode mesecu u kojem je raspisan javni poziv za dodelu stambene podrške.

3. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

– da podnosilac prijave ima prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac;
– da se stan ili porodična kuća koja je predmet ozakonjenja nalazi na teritoriji opštine Lajkovac;
– da podnosilac prijave ima pravo svojine na katastarskoj parcelo na kojoj je izgrađen objekat koji je predmet ozakonjenja, odnosno pravo svojine na objektu;
– da podnosilac prijave ili član njegovog domaćinstva ne poseduje u svojini drugu nepokretnost čijom prodajom može ostvariti prihod u prosečnoj vrednosti odgovarajućeg stana iz člana 4. Programa za stambenu podršku na teritoriji opštine Lajkovac.

4. PRETHODNI USLOVI ZA OZAKONJERNJE STANA ILI PORODIČNE KUĆE

1) potrebno je da je objekat vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije od 27.11.2015. godine, odnosno da je izgrađen pre 27.11.2015. godine;
2) predmet ozakonjenja može biti i objekat na kojem su izvedeni samo konstruktivni građevinski radovi (temelj, armirano betonski ili čelični stubovi sa gredama, krovna konstrukcija) sa ili bez završene fasade;
3) da nije izgrađen na zemljištu nepovoljnom za gradnju (klizišta, močvarno tlo); da nije izgrađen od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta;
4) da nije izgrađen na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene za koji se utvrđuje javni interes;
5) da nije izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra upisanih u Listu svetske kulturne baštine, izgrađen u zoni sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja, izgrađen u vojnom kompleksu i zaštitnim zonama oko vojnih kompleksa i objekata infrastrukture posebne namene;
6) da nije izgrađen u zaštitnim zonama duž trase radio koridora. Izuzetni od tačke 5. i 6. objekat će se ozakoniti ukoliko u postupku bude pribavljena saglasnost upravljača javnog dobra.
7) namena objekta mora biti usklađena sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti objekta.
8) predmet ozakonjenja ne može biti objekat koji je izgrađen bez građevinske dozvole u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole kao i objekti za koje je izdata građevinska dozvola a koji se koriste bez izdate upotrebne dozvole.

5. MERILA ZA IZBOR KORISNIKA – KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE:
Utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške vrši se preme sledećim kriterijumima:
-broj članova porodičnog domaćinstva korisnika stambene podrške,
-zdravstveno stanje korisnika stambene podrške i članova njegovog domaćinstva,
-invalidnost i telesno oštećenje korisnika stambene podrške i članova njegovog domaćinstva.
U određivanju reda prvenstva prednost imaju porodice sa manjim brojem zaposlenih a većim brojem maloletnih lica, ili sa članom domaćinstva koje je osoba sa invaliditetom kao i korisnici usluga socijalne zaštite.
6. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
-Dokaz o odgovarajućem pravu na katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen objekat koji je predmet ozakonjenja ili odgovarajućem pravu na objekat koji je predmet ozakonjenja:
– List nepokretnosti (kao odgovarajuće pravo smatra se pravo svojine na objektu, pravo korišćenja ili zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini);
– pravnosnažna sudska presuda kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu (za objekat izgrađen na zemljištu u svojini drugog lica);
– ugovor o prenosu prava korišćenja (za objekte izgrađene na građevinskom zemljištu);
– ugovor o kupovini objekta ili kupovini objekta u izgradnji;
– ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta;
– pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
– svi drugi pravni poslovi na osnovu kojih na nesumljiv način može utvrditi pravni kontinuitet prometa zemljišta, objekta, odnosno posebnog dela objekta. Kada je predmet ozakonjenja objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo susvojine, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se i pismena saglasnost svih suvlasnika.
-overenu izjavu dva svedoka o broju i sastavu porodičnog domaćinstva;
-fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove porodičnog domaćinstva i izvode iz matične knjige rođenih za maloletne članove domaćinstva;
-uverenje o imovnom stanju Službe za katastar nepokretnosti za podnosioca prijave sve punoletne članove domaćinstva;
-dokaz o prihodima podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva i to:
-za nezaposlena lica (uverenje Nacionalne služba za zapošljavanje za nezaposlena lica; potvrda PIO da se ne nalaze na evidenciji obveznika doprinosa po osnovu radnog odnosa; ili drugi adekvatni dokazi );
– za zaposlena lica (potvrda poslodavca o visini primanja na mesečnom nivou za poslednjih šest meseci; ček od penzije za prethodni mesec, uverenje da je koristio novčane socijalne pomoći, drugi adekvatni dokazi).
– za samohrane roditelje: izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje ili drugi akt nadležnog organa, izvod iz matične knjige rođenih, rešenje o razvodu braka, ili drugi adekvatni akt;
– za osobe sa invaliditetom: rešenje nadležnog organa;
– za članove porodičnog domaćinstva sa teškim ili hroničnim oboljenjem: nalaz lekara specijaliste koji nije stariji od šest meseci;
– za žrtvu porodičnog nasilja: pravnosnažna sudska presuda;
– za učenike /studente: potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju.
7. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA
Javni poziv i Obrazac za prijavu objavljuju se i na sajtu opštine Lajkovac, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Javnog Poziva.

Prijave slati do zaključenja Javnog Poziva odnosno 30 dana od dana objavljivanja Javnog Poziva na zvaničnoj internet strani opštine Lajkovac www.lajkovac@org.rs i portalu „Na dlanu“ Lajkovac http://lajkovacnadlanu.rs, preko pisarnice Opštinske uprave na adresu:

Opština Lajkovac,
Omladinski trg br.1,

Stambenoj komisiji za sprovođenje postupka dodele stambene podrške
14224 Lajkovac, za Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške ili lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 7.00 do 15.00 časova na telefon 014/3433- 396. Kontakt osoba: Milutin Nišavić

Prijave koje su neblagovremene, nepotpune i podnete od neovlašćenog lica, Komisija neće razmatrati.

STAMBENA KOMISIJA
Broj:_____________________ od ________.2019. godine

Predsednik komisije

__________________________
Milutin Nišavić

OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA OZAKONJENJE STANA ILI PORODIČNE KUĆE KAO VID STAMBENE PODRŠKE

Podaci o podnosiocu zahteva, članovima njegovog porodičnog domaćinstva i predmetu ozakonjenja

Prezime (ime oca) i ime podnosioca prijave: _____________________ ________________ _____________

JMBG: ___________________________

Prebivališe podnosioca prijave: ________________________________________

Lokacija stana/kuće koja je predmet ozakonjenja: ______________________________

Pravo svojine na katastarskoj parceli (zaokružiti odgovor): DA NE

Pravo svojine na predmetu ozakonjenja (zaokružiti odgovor): DA NE

Mesečna primanja podnosioca zahteva u dinarima (za poslednjih 6 meseci): ___________________________________

Mesečna primanja drugih članova domaćinstva (za poslednjih 6 meseci, bez primanja podnosioca zahteva): __________________________
Tabela članova domaćinstva

R.b. Prezime i ime Punoletan/maloletan Učenik/student Imovno stanje Trenutni izvor prihoda (zaposlen, nezaposlen, penzioner…) Samohrani roditelj (DA/NE) Zdravstveno stanje (invalid/hronična bolest) Žrtva porodičnog nasilja (DA/NE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kao dokaz gore navedenog prilažem sledeću dokumentaciju:

1. Dokaz o odgovarajućem pravu na katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen objekat koji je predmet ozakonjenja ili odgovarajućem pravu na objekat koji je predmet ozakonjenja:
– List nepokretnosti (kao odgovarajuće pravo smatra se pravo svojine na objektu, pravo korišćenja ili zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini);
– pravnosnažna sudska presuda kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu (za objekat izgrađen na zemljištu u svojini drugog lica);
– ugovor o prenosu prava korišćenja (za objekte izgrađene na građevinskom zemljištu);
– ugovor o kupovini objekta ili kupovini objekta u izgradnji;
– ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta;
– pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
– svi drugi pravni poslovi na osnovu kojih na nesumljiv način može utvrditi pravni kontinuitet prometa zemljišta, objekta, odnosno posebnog dela objekta. Kada je predmet ozakonjenja objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo susvojine, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se i pismena saglasnost svih suvlasnika.
2. overenu izjavu dva svedoka o broju i sastavu porodičnog domaćinstva;
3. fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove porodičnog domaćinstva i izvode iz matične knjige rođenih za maloletne članove domaćinstva;
4. uverenje o imovnom stanju Službe za katastar nepokretnosti za podnosioca prijave sve punoletne članove domaćinstva;
5. dokaz o prihodima podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva i to:
-za nezaposlena lica (uverenje Nacionalne služba za zapošljavanje za nezaposlena lica; potvrda PIO da se ne nalaze na evidenciji obveznika doprinosa po osnovu radnog odnosa; ili drugi adekvatni dokazi );
– za zaposlena lica (potvrda poslodavca o visini primanja na mesečnom nivou za poslednjih šest meseci; ček od penzije za prethodni mesec, uverenje da je koristio novčane socijalne pomoći, drugi adekvatni dokazi).
6. za samohrane roditelje: izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje ili drugi akt nadležnog organa, izvod iz matične knjige rođenih, rešenje o razvodu braka, ili drugi adekvatni akt;
7. za osobe sa invaliditetom: rešenje nadležnog organa;
8. za članove porodičnog domaćinstva sa teškim ili hroničnim oboljenjem: nalaz lekara specijaliste koji nije stariji od šest meseci;
9. za žrtvu porodičnog nasilja: pravnosnažna sudska presuda;
10. za učenike /studente: potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju.

U Lajkovacu: Potpis podnosioca prijave

__________________________________ _______________________________

Related posts