JAVNI UVID

R E P U B L I K A S R B I J A
O P Š T I N A L A J K O V A C
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

U skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Rapublici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, usvojenoj na sednici Vlade Republike Srbije 03. marta 2016. godine i Akcionim planom za primenu strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2017. do 2018. godine, usvojenom na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 07. juna 2017. godine.

O g l a š a v a
J A V N I U V I D
U
NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

JAVNI UVID u nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja (LAP) može se vršiti od 05. do. 13. aprila 2018. godine, u maloj sali Opštine Lajkovac, u vremenu od 7:00-15:00 časova (osim za dane vikenda i verskog praznika 06. i 09. april) i na internet stranici opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na terotriji opštine Lajkovac mogu dostaviti u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Lajkovac, Radnoj grupi za izradu plana, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 13.04.2018. do 15:00 časova.

JAVNA RASPRAVA nacrta planskog dokumenta biće održana dana 16.04.2018. godine sa početkom u 8:00 časova u maloj sali Opštine Lajkovac kojoj mogu prisustvovati predstavnici udruženja građana, predstavnici medija, funkcioneri u čijoj je nadležnosti oblast koja se reguliše predloženim planskim dokumentom, predstavnici javnih preduzeća, ustanova i javnih službi, predstavnici civilnog sektora i druga zainteresovana javnost kao i članovi Radne grupe za izradu planskog dokumenta.
Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj raspravi i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Radna grupa za izradu planskog dokumenta će javno izneti svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

O održanoj Javnoj Raspravi, Radna grupa će sačiniti izveštaj koji će sadržati sve predloge koji su dobijeni u toku javnog uvida i javne rasprave i informacije o postupanju po predlozima uz obavezno obrazloženje za predloge koji su delimično ili u potpunosti odbijeni.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts