U SUSRET OGLAŠAVANJU RANOG JAVNOG UVIDA

U SUSRET OGLAŠAVANJU RANOG JAVNOG UVIDA
U POSTUPKU IZRADE
IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO LAJKOVAC

Rani javni uvid u elaborat, koji je prvo konceptualno rešenje plana koje se predstavlja stručnoj i opštoj javnosti na mišljenje, obaviće se u trajanju od 15 dana, počev od 19. 03.2018. godine do 02.04.2018. godine, a biće izložen u holu zgrade opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1, u vremenu od 7 do 15. časova i na internet strani opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

U pripremnim fazama procesa planiranja, uloga lokalne samouprave je ključna, a odgovornost velika. Kada se dobro sagledaju i formulišu ciljevi izrade plana i na osnovu njih formira precizan programski zadatak plana, proces planiranja ima kvalitetnu osnovu i postupak se može započeti.

Ukoliko tačno znamo šta je cilj izrade plana, odnosno potreba konkretnog prostora, kao i sa kojim resursima i podacima se raspolaže, smanjujemo mogućnost da se odluke o prostoru u procesu planiranja donose proizvoljno, pristrasno i štetno po kvalitet planskog rešenja.

Proces planiranja propisan Zakonom o planiranju i izgradnji u načelu se može podeliti u dve faze: prvu, koja čini proces izrade plana i drugu, koja čini proces razmatranja i usvajanja plana kroz stručnu kontrolu i javni uvid. Lokalna samouprava svojim aktivnim učestvovanjem treba strateški da deluje u prvoj fazi izrade plana kako bi se postiglo kvalitetnije plansko rešenje, sagledano sa svih aspekata, kroz koje su usaglašeni različiti interesi i time predupredi ili smanji moguće korekcije rešenja u proceduri stručne kontrole i javnog uvida, kao i eventualne probleme u sprovođenju plana.

U izmeni Zakona o planiranju i izgradnji iz 2014.godine uveden je novi model participacije građana – RANI JAVNI UVID, koji treba da omogući blagovremeno i kvalitetnije informisanje javnosti u procesu izrade urbanističkog plana. Rani javni uvid organizuje se u početnoj fazi izrade plana i samim tim pruža građanima bolji uvid u mogućnosti i ograničenja planskog razvoja, otvara prostor za komentare, ideje, dijalog, a lokalnoj upravi i planerima bolji uvid u stavove, želje i zahteve građana.

Rani javni uvid predstavlja prvo javno izlaganje početnih, konceptualnih ideja, potencijala i ograničenja prostora obuhvaćenog planom.

Za lokalnu upravu je veoma značajno da se u prvim fazama izrade plana uspostavi dobra saradnja, tako da je u petak 16. marta 2018. godine, sa početkom u 16.00 časova zakazana javna prezentacija Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja lokacije „Centar“, koja će se održati u velikoj sali zgrade opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1.

Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“, broj 5/2015), koji je donet 28. juna 2015.godine, u postupku sprovođenja Plana, predviđena je izrada Urbanističkog projekta uređenja centralnog gradskog trga.

Odluka o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ broj 10/2016) imala je za cilj izrade izmene i dopune Plana, preispitivanje rešenja datih PGR-om, a koja su se odnosila na planiranje građevinskih parcela javne namene, definisanje uslova za formiranje građevinskih parcela javne namene, izgradnje objekata javne namene kao i prateće mreže komunalne infrastrukture i to za deo centralnog gradskog trga za koji je PGR-om u postupku sprovođenja Plana, predviđena izrada Urbanističkog projekta uređenja centralnog gradskog trga.

Za izradu urbanističkog i idejnog arhitektonskog rešenja planirano je sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa u skladu sa članom 68a ZPI i Zakonom o javnim nabavkama.

U međuvremenu, javila se potreba za proširenjem obuhvata granice izmene i dopune PGR iz razloga potrebe formiranja novih stambenih celina za potrebe preseljenja građana naseljenog mesta Skobalj, kao i za potrebe izgradnje objekata javne namene.

Iz navedenih razloga Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije „Službeni glasniki opštine Lajkovac broj 10/2016 predložene su pored postojeće granice i:
¾ granica izmene i dopune PGR kojom je obuhvaćen deo celine „Vojni krug“ za koji je u PGR u postupku sprovođenja plana, namena površina određena Planom detaljne regulacije „Vojni krug“ Lajkovac i planom Izmene i dopune plana detaljne regulacije „Vojni krug“ Lajkovac, a za potrebe formiranja građevinskih parcela za preseljenje meštana Skobalja;
¾ granica izmene i dopune PGR kojom je obuhvaćen deo saobraćajnice Boje Marković, u granicama PGR;
¾ granica izmene i dopune PGR kojom su obuhvaćene katastarske parcele broj 2448, 2449 i 2450 sve KO Lajkovac, a koje su planirane za izgradnju objekta javne namene – kompleks toplane;
¾ granica izmene i dopune PGR kojom su obuhvaćene katastarske parcele broj 8621, 8620, 8612, 8611 i 8610 sve KO Jabučje, planirane za izgradnju objekta javne namene – sakupljačka i reciklažna stanica i
¾ granica izmene i dopune PGR kojom je obuhvaćena katastarska parcela 56/4 KO Lajkovac, planirana za formiranje pristupnog puta i jedne građevinske parcele.

Rukovodstvo opštine Lajkovac je razmatralo i odlučilo da za urbanističko i idejno arhitektonsko rešenje dela centralnog gradskog trga, sprovede javnu nabavku za Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje izgradnje i uređenja dela centralnog gradskog trga u Lajkovcu u skladu sa ZPI i Zakonom o javnim nabavkama.

Cilj izrade Idejnog urbanističko-arhitektonsko rešenja je bio provera prostornih i funkcionalnih kapaciteta lokacije i pribavljanja predloga za što kvalitetnije urbanističko – arhitektonsko rešenje javnih površina u najužem delu centra i njihovo parterno, pejzažno i ambijentalno uređenje, primereno funkciji najatraktivnijeg dela naselja, koje treba da bude privlačno različitim grupama korisnika.

U septembru 2018. godine raspisana je javna nabavka male vrednosti – za Urbanističko arhitektonsko rešenje lokacije „Centar“. Na predloženo rešenje koje je osnov za formulisanje planskog rešenja dela centralnog gradskog trga u Lajkovcu za izradu plana Izmene i dopune Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac, Komisija za planove opštine Lajkovac je dala pozitivno mišljenje.

Odlukom o drugoj izmeni i dopuni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ broj 10/2016, 5/2018, 11/2018 ), proširena je granice obuhvata Izmene i dopune PGR i to:
¾ proširenjem granice centralnog gradskog trga katastarskim parcelama broj 408, 409, 410/2, 411/1, 411/2 i 411/3 sve KO Lajkovac, na osnovu predloženog obuhvata Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja lokacije „Centar“, ukupne površine oko 2,75 ha i
¾ granicom izmene i dopune PGR kojom su obuhvaćene katastarske parcele broj 1617/1, 1617/2, 1620/2, 1623/1, 1624/2, 1624/7, 1630/1, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1711/1, 1711/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1711/6 , 1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/6, 1713/1, 2719 i 2726 sve KO Lajkovac, zbog potrebe izmene trasa saobraćajnica Nova 10, Nova 11 i Nova 12 u okviru plana Izmena i dopuna plana detaljne regulacije „Industrijska zona“ Lajkovac, kojim se Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac sprovodi.

SMERNICE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PLANA

Makrolokacijski plansko područje pripada teritoriji opštine Lajkovac i prostire se na dve katastarske opštine Lajkovac i Jabučje.
Mikrolokacijski plansko područje se nalazi u širem centru Lajkovca i obuhvata 7 lokacija različite namene korišćenja.
Ukupna površina planskog obuhvata je oko 18,00 ha.

Osnovni cilj izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac je da ponudi planska rešenja za sledeće lokacije:
Lokacija 1 – Deo centralnog gradskog trga za koji je Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac, u postupku sprovođenja plana, predviđena izrada Urbanističkog projekta uređenja centralnog gradskog trga i katastarske parcele broj 408, 409, 410/2, 411/1, 411/2 i 411/3 sve KO Lajkovac, na osnovu predloženog obuhvata Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja lokacije „Centar“.

Cilj izrade Izmene i dopune PGR je preispitivanje rešenja datih Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ broj 5/2015) u smislu planiranja građevinskih parcela javne namene, definisanje uslova za formiranje građevinskih parcela javne namene, izgradnja objekata javne namene, kao i izgradnja mreže komunalne infrastrukture.

Osnov za formulisanje planskog rešenja dela centralnog gradskog trga u Lajkovcu za izradu plana Izmene i dopune Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac je urađeno Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje lokacije „Centar“.
Povod za izradu predmetnog Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja bila je činjenica da se predmetno područje, koje se nalazi u centru gradskog naselja, danas potpuno neuslovno koristi, iako predstavlja izuzetan funkcionalni, prostorni i investicioni resurs.

Cilj urbanističko-arhitektonskog rešenja lokacije „Centar“ u Lajkovcu je da ponuđenim originalnim razvojnim opcijama afirmiše i aktivira kapacitete i potencijale uže zone centra Lajkovca, da se kroz racionalno, funkcionalno i vizuelno unapređenje prostora poveća njegova atraktivnost u funkciji njegove transformacije u prepoznatljiv deo naselja, savremenog identiteta, oblikovno i estetski primerenog centralnoj zoni gradskog naselja.

Prostorni prikaz Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja lokacije „Centar“ u Lajkovcu

Lokacija 2 – U okviru PGR-a u delu koji se sprovodi planom Izmene i dopune plana detaljne regulacije „Vojni krug“ Lajkovac potrebno je u delu plana promeniti namenu predviđenu za sport i rekreaciju , katastarske parcele 2212/1,2,3,i 4 KO Lajkovac, u namenu za stanovanje srednjih gustina sa pristupnom saobraćajnicom. Kompletnu celinu, zajedno sa stambenim celinama koje se oslanjaju na produžetak ulice Vuka Karadžića (kat. parcele broj 2209/1 i 2, 2210/1,2 i 3, 2211, 2212/1,2,3 i 4, 2213/1 i 2, sve KO Lajkovac) ukupne površine oko 3,02ha, odrediti za formiranje građevinskih parcela za stanovanje za potrebe preseljenja meštana naseljenog mesta Skobalj, koje je Prostornim planom opštine Lajkovac ( „Službeni glasnik opštine Lajkovac“, broj 1/12) i Prostornim planom područja eksploatacije lignitskog basena („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 37/06 i 31/10) planirano za eksploataciju mineralnih sirovina.

Lokacija 3 – Deo saobraćajnice Boje Marković u granicama PGR, površine oko 1,25ha, deo katastarske parcele broj 2689 KO Lajkovac i deo katastarske parcele broj 2227 KO Jabučje, ulica državnog IIa reda. Poprečni profil ulice usaglasiti sa faktičkim stanjem, realnim potrebama i mogućim za realizaciju.

Lokacija 4 – U PGR-u je trenutno samo katastarska parcela broj 2448 KO Lajkovac planirana za izgradnju toplane, dok su kat. parcele broj 2449 i 2450 obe KO Lajkovac planirane za javnu namenu – komunalne delatnosti.
Potrebno je u tekstualnom i grafičkom delu Izmena i dopuna PGR-a za sve tri navedene parcele planirati javnu namenu za izgradnju kompleksa toplane.

Lokacija 5 – Potrebno je katastarske parcele broj 8621, 8620, 8612, 8611 i 8610 sve KO Jabučje, ukupne površine 3,25ha, koje nisu obuhvaćene granicom važećeg PGR, obuhvatiti granicom Izmene i dopune PGR i planirati za izgradnju objekta javne namene – sakupljačka i reciklažna stanica. Za navedeni kompleks u neposrednom okruženju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Lajkovcu, planirati adekvatan saobraćajni pristup.

Lokacija 6 – U važećem PGR-u nije obezbeđen saobraćajni prilaz katastarskoj parceli broj 56/3 KO Lajkovac, na kojoj je izgrađen stambeni objekat i kojoj se trenutno prilazi preko katastarske parcele broj 56/4 KO Lajkovac, a koja je u svojini Opštine Lajkovac. Potrebno je na osnovu urađenog PGOP, od katastarske parcele 56/4 KO Lajkovac, površine 0.08.25ha, planirati formiranje pristupnog puta i jedne građevinske parcele.

Lokacija 7 – Kompleks koji čine katastarske parcele broj 1617/1, 1617/2, 1620/2, 1623/1, 1624/2, 1624/7, 1630/1, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1711/1, 1711/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1711/6 , 1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/6, 1713/1, 2719 i 2726 sve KO Lajkovac, ukupne površine oko 5,94 ha, sagledati zbog potrebe izmene trasa saobraćajnica Nova 10, Nova 11 i Nova 12 u okviru plana Izmena i dopuna plana detaljne regulacije „Industrijska zona“ Lajkovac, kojim se Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac sprovodi.

Potrebno je u predmetnom kompleksu analizirati planiranu saobraćajnu mrežu i dati novo rešenje kojim će se omogućiti prilaz postojećim izgrađenim parcelama, kao i ukinuti planirane saobraćajnice koje nemaju osnov za postojanje, s obzirom da ulaze u zemljište JP „Srbija vode“ i dele postojeće katastarske parcele tako da se one ne mogu koristiti za izgradnju.
Takođe, stvoriti mogućnosti za izdvajanje parcele navedenog vodotoka, regulaciju, i uređenje, održavanje i dr.

Glavni urbanista opštine Lajkovac, kancelarija broj 311, treći sprat, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koji izvrše uvid u izloženi elaborat, pružaće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Zainteresovana pravna i fizička lica u toku trajanja ranog javnog uvida mogu preko Opštinske uprave opštine Lajkovac, Odeljenja za urbanističke poslove i prostorno planiranje opštine Lajkovac, kancelarija broj 312, kao nosioca izrade planskog dokumenta, dostaviti inicijative i sugestije o mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine u obuhvatu ovog planskog dokumenta.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts