POLA MILIONA ZA DEČIJA AUTO-SEDIŠTA

Odluka vredna pažnje: Opštinsko Već opštine Lajkovac, usvojilo je Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u ovoj godini. Za nabavku dečijih auto sedišta za sve lajkovačke bebe, koje su rođene u prošloj godini, u okviru programa unapređenja bezbednosti saobraćaja izdvojeno 500.000 dinara.
Sve lajkovačke bebe, rođene u toku prošle godine, dobiće besplatno auto-sedište. Uslov je,da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac i da poseduju saobraćajnu dozvolu, koja će glasiti ili na roditelje, ili na nekog od članova domaćinstva.

Na osnovu člana 17, 18 i 19. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“broj 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15, 9/16-odluka US, člana 61. Statuta opštine Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac“ broj 8/11), Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u 2016. godini broj 06-67/16-III od 11.08.2016. godine, Opštinska uprava opštine Lajkovac, raspisuje
JAVNI KONKURS
ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA OPŠTINE LAJKOVAC ZA 2016. GODINU ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
NA PUTEVIMA OPŠTINE LAJKOVAC U 2016. GODINI

1.Opština Lajkovac je opredelila 500.000,00 dinara budžetskih sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u 2016. godini putem nabavke dečijih auto – sedišta.

2. Pravo učešća na konkursu imaju roditelji dece rođenih u 2015. godini pod uslovom:
-da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac,
-saobraćajna dozvola za putničko vozilo mora glasiti na ime jednog od roditelja ili člana porodičnog domaćinstva.

3. Uz prijavu na konkurs, učesnici su u obavezi da dostave:
-dokaz o prebivalištu za oba roditelja – fotokopija lične karte
-fotokopija saobraćajne ozvole putničkog vozila
-ukoliko saobraćajna dozvola ne glasi na ime jednog od roditelja, izjava dva svedoka da roditelji deteta žive u domaćinstvu sa licem na čije ime glasi saobraćajna dozvola,
-izvod iz matične knjige rođenih za decu, biće pribavljen po službenoj dužnosti

4. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15. dana počev od 01.09.2016. godine pa do 15.09.2016. godine. Neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici opštine Lajkovac svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova a biće objavljen i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lajkovac.

5. Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Opštinska uprava opštine Lajkovac, Omladinski trg br. 1. Lajkovac sa naznakom „ za nabavku dečijih auto – sedišta“ ili na pisarnici opštine Lajkovac.

6. Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs i na oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Lajkovac.

7.Savet za bezbednost saobraćaja će razmatrati prispele prijave, sačiniće zapisnik i predlog odluke o podnosiocima prijava kojim ispunjavaju uslove konkursa. Odluku o dodeli auto sedišta donosi načelnik opštinske uprave.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts