PENZIONERIMA BESPLATNO BANJA

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2016. godinu.U Lajkovcu, prijave se mogu podneti i sve neophodne informacije dobiti u Udruženju penzionera, kod Svetozara Pavlovića .
Fond PIO pozvao je penzionere da se u roku od 15 dana jave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja.
Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika čije su penzije za februar 2016. godine manje od 23.463 dinara, koji nemaju druga lična primanja i nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza, a Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad.
Za društveni standard penzionera Fond PIO je u 2016. godini obezbedio 360,96 miliona dinara, što je 0,1 odsto prihoda ostvarenih od doprinosa, a najveći deo 93,3 odsto, namenjen je za besplatnu rehabilitaciju u banjama.Procene su da će na rehabilitaciju otići oko 12.000 penzionera.U PIO fondu su nam potvrdili da je rok za slanje prijava 25. april 2016. godine.

Na osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, 33/2016), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje

O G L A S

za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2016. godinu

1.Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za februar 2016. godine niža od iznosa prosečne penzije za februar 2016. godine u Fondu, odnosno od 23.463,00 dinara.
2.Pravo da se jave na oglas imaju korisnici penzija iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 12. 2. 2016. godine 1€ = 122,8420 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi iznos iz tačke 1 ovog oglasa.
3.Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.
4.Uz prijavu, potrebno je podneti:
– penzijski ček za februar 2016. godine
– dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima
(izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja)
– fotokopiju lične karte
– postojeću medicinsku dokumentaciju
– pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da u prethodnih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda.
5.Prijave se podnose Organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
6.Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
7.Prijave na oglas mogu da se podnesu u roku do petnaest dana od dana objavljivanja.
8.Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.
9.Komisija iz tačke 8. dužna je da u roku od tri dana razmotri podnete prigovore i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju i objavi je na oglasnoj tabli opštinske organizacije korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost” i oglasnoj tabli Direkcije Fonda, filijale Fonda, odnosno službe filijale i ispostave.

Related posts