LAJKOVAC DOBIJA LAP

Nakon dvodnevnog Javnog uvida, održana je Javna rasprava Nacrta Antikorupcijskog plana opštine Lajkovac (LAP), za period od narednih pet godina. Izrađeni dokument ima 134 strane, a uvid i rasprava protekli su bez ijedne zvanično podnete sugestije građana i prisutne javnosti.
Katarina Janić, predsednik Radne grupe (obrazovane od strane Opštinskog veća) za izradu Nacrta Lokalnog Antikorupcijskog plana, inače koordinator kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj, obraćajući se medijima nakon jutrošnje Javne rasprave o nacrtu ovog važnog dokumenta je rekla: “Akcioni plan za pregovaranje Srbije sa EU za Poglavlje 23 predviđa da gradovi i opštine donesu svoje lokalne antikorupcijske planove i s tim u vezi i Opštinsko veće opštine Lajkovac formiralo je radnu grupu za njegovu izradu. Pored mene, radnu grupu čine: Andrija Živković, Tatijana Panić, Dragica Krunić i Snežana Škorić. Zadatak tima bio je da, u skladu sa utvrđenim modelom od strane Agencije za borbu protiv korupcije, izradi lokalni Antikorupcijski plan, koji je prethodna dva dana bio na Javnom uvidu, gde je zainteresovana javnost mogla da iznese svoje primedbe i sugestije. U skladu sa procedurom, upravo je održana i Javna rasprava, a LAP usvaja Skupština, nakon što isti dobije zeleno svetlo od strane Opštinskog veća.
Lokalni dokument je u skladu sa Nacionalnom strategijom borbe protiv korupcije, predviđa transparentan rad lokalne samouprave i javnih preduzeća, ali i direktan odgovor civilnog društva i medija na korupcijske rizike. Takođe, podrazumeva i transparetno kreiranje i transparentno trošenje budžeta. Svrha je smanjenje korupcije, odnosno otpornija i osetljivija lokalna samouprava na korupcijske rizike. Ovaj plan identifikuje nadležnosti, oblasti, procese i procedure koji su posebno rizični , kao i načine da se upravlja tim rizicima adekvatno, odnosno, da se ti rizicki otklone. S toga je važno percipirati ovaj akt kao bitan i da sistem lokalne samouprave bude svestan svoje odgovornosti u procesu usvajanja, ali i direkne primene LAP-a.”

Related posts